הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ב"ל 68571-03-19

לפני:
כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן
נציגת ציבור (עובדים): גב' נגה בוטנסקי
נציגת ציבור (מעסיקים): גב' איריס קליין

התובע:
עארף ריזק
ע"י ב"כ: עו"ד רביע נאסר

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: הלשכה המשפטית

החלטה

1. תביעת התובע להכיר בליקוי בכתפיו כפגיעה בעבודה, בדרך של מיקרוטראומה ו/או מחלת מקצוע , נדחתה על ידי הנתבע במכתב דחיה מיום 1/2/19 .
כנגד מכתב דחיה זה, הוגשה התביעה שלפנינו.

2. ביום 16/6/20 , התקיימה ישיבת הוכחות, במסגרתה נחקר התובע על תצהיר עדותו הראשית ובסופה הודיעו הצדדים על הסכמתם למינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין, בתחום האורתופדי, על מנת שייתן את חוות דעתו בשאלת הקש ר הסיבתי בין הליקוי הנטען לתנאי עבודתו של התובע. ביום 12/7/20, הגישו הצדדים רשימת עובדות מוסכמות.

3. להלן העובדות המוסכמות:
א. התובע יליד 25.05.1961.
ב. החל משנת 1974 ועד שנת 2014 עבד התובע בריתוך מקצועי של צינורות לקווי מים, צינורות להולכת ואספקת גז טבעי, צנרת תעשייתית, דלק סולר, נפט, ביוב ושפכים.
ג. התובע עבד על צינורות בקטרים שונים בין 6 אינץ' ל- 42 אינץ'.
ד. הריתוך עצמו היה מתבצע בזוויות שונות ומנחים שונים בתוך הקווים עצמם, מסביב ומחוץ לצינורות. אחר י כל פעולת ריתוך צריך כל הזמן לעשות השחזה של התפר וכן הלאה.
ה. לצורך ביצוע הריתוך היה התובע מניע את ידיו עם תנועות חוזרות למעלה ולמטה או קדימה ואחורה, תוך שימוש בידית ריתוך רוטטת ומשחזת.
ו. המכשירים בהם השתמש התובע בריתוך הם: ידית ריתוך רוטטת, משחזת, פטישון אוויר, רתכת, מברשת פלדה, ידית ריתוך שוקלת כ- 3.5 ק"ג, אבן משחזת שוקלת כ- 5 ק"גו, פטישון אוויר כ- 5 ק"ג.
ז. הנזק הרפואי של התובע הינו קרעים ב- SSP דו צדדי בכתף.
ח. ידו הדומיננטית של התובע הינה ימין.

4. לפיכך ולאחר שמלוא החומר הרפואי של התובע התקבל, בהתאם לבקשת הנתבע, הרינו ממנים בזאת את ד"ר רון בשוראי, כמומחה - יועץ מטעם בית הדין (להלן: "המומחה"), על מנת שיחווה דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין עבודתו של התובע, בהתאם לעובדות המוסכמות שפורטו לעיל, לבין הליקוי לו הוא טוען בכתפיו, וזאת על דרך המיקרוטראומה, כל זאת על סמך החומר הרפואי שיישלח במצורף להחלטה זו.
שכר טרחתו של המומחה ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.

5. על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

6. אם וככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

7. על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:
א. כרטיסו הרפואי משירותי בריאות כללית, אשר התקבל לבקשת הנתבע.
ב. כרטיסו הרפואי מבית חולים נצרת, אשר התקבל לבקשת הנתבע.
ג. המסמכים הרפואיים אשר צירף התובע לתביעתו.

תשומת ליבם של הצדדים מופנית לכך שרק לאחר שכלל החומר הרפואי הנ"ל ייסרק לתקליטור (דבר שמתבצע על ידי חברה חיצונית לבית הדין), תועבר החלטה זו למומחה.

8. המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות וזאת בשים לב לעובדות המפורטות בסעיף 3 לעיל וכן בהתייחס למסמכים הרפואיים המצ"ב:
א. מהו הליקוי ממנו סובל התובע בכתפיו?
ב. האם ניתן לקבוע בסבירות של מעל 50% קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע לליקוי ממנו הוא סובל ( גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים).
ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת חיובית וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לבין הליקוי, האם בעיקרו של דבר ניתן לומר כי הליקוי של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות, כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקוי ( כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ד. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת חיובית, המומחה מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמים האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על הליקוי ממנו הוא סובל ( השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).
ה. האם לנוכח החומר הרפואי והעובדות המוסכמות ניתן לקבוע כי התקיימו בתובע התנאים להכיר במחלתו כמחלת מקצוע, ולו על דרך של החמרה, בהתאם לתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד -1954, ואם כן לאיזו מחלת מקצוע מתאים מצבו?

9. המומחה מתבקש להעביר את חוות דעתו תוך 30 יום מיום שתומצא לו החלטה זו על נספחיה.

10. מותב בית הדין מסמיך את אב בית הדין להפנות למומחה שאלות הבהרה, ככל שהדבר יידרש.

11. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
במידה ותוגש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה, תינתן לצד השני ארכה
בת 21 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה וככל שלא תוגש בקשה אחרת בתוך המועד הנקוב לעיל יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 14 יום להגיש סיכומיהם, שאם לא כן, יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

ניתנה היום, כ"ב תמוז תש"פ, (14 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

_________________ ___________________ ____________________
גב' נגה בוטנסקי לובנא תלחמי סוידאן גב' איריס קליין
נציגת ציבור עובדים שופטת נציגת ציבור מעסיקים