הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ב"ל 5805-04-20

לפני כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובע:
עוואדה עבד אלסלאם
ע"י ב"כ: עו"ד בן לולו - קלי לירז

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: הלשכה המשפטית

החלטה

1. תביעת התובע להכיר בירידה בשמיעה ובטנטון כפגיעה בעבודה, לפי סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 (להלן: "החוק"), נדחתה על ידי הנתבע במכתב דחייה מיום 28/8/19, מהנימוקים הבאים: כושר השמיעה בתדירויות הדיבור לא פחת בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים, כאמור בסעיף 84א(א)(2) לחוק, וכן כושר השמיעה בתדירויות הגבוהות לא פחת בשיעור של 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים, כאמור בסעיף 84א(ב)(1) לחוק.
כנגד ההחלטה הנ"ל, הוגשה התביעה שלפניי.

2. ביום 3/6/20, הודיעו הצדדים על הסכמתם למינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין, בתחום א.א.ג., אשר יחווה דעתו ביחס לשיעור הירידה בשמ יעה אצל התובע.

3. להלן העובדות המוסכמות:
א. התובע יליד 1958.
ב. התובע עבג באתרי בניה כ- 32 שנים בחשיפה לרעש מזיק.
ג. בתאריך 5/6/2018, הגיש התובע תביעה למוסד לביטוח לאומי להכרה בליקוי שמיעה וטנטון הנובעים מתנאי עבודתו בחשיפה לרעש מזיק.
ד. ביום 28/8/2019, דחה המוסד לביטוח אלומי את תביעתו של התובע להכרה בליקוי השמיעה בטענה כי כושר השמיע בתדירויות הדיבור לא פחת בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים.

4. לפיכך ולאחר שמלוא החומר הרפואי של התובע התקבל, בהתאם לבקשת הנתבע, הריני ממנ ה בזאת את ד"ר ארז בנדט, כמומחה - יועץ מטעם בית הדין (להלן: "המומחה"), על מנת שיחווה דעתו בשאלת שיעור הירידה בשמיעה אצל התובע, בתדירויות הדיבור ובתדירויות הגבוהות.
שכר טרחתו של המומחה ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.

5. תשומת לב המומחה מופנית להוראת סעיף 84א לחוק , לפיו:
(א) אין רואים בליקוי שמיעה שעקב חשיפה לרעש, תוצאה של פגיעה בעבודה אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1) המבוטח נחשף בעבודתו לרעש התקפי ומתמשך, העולה על המותר לפי סעיף 173 בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן – רעש מזיק);
(2) כושר השמיעה פחת, בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים;
(3) הוגשה למוסד תביעה להכרה בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה, בתוך 12 חודשים מהיום המוקדם מבין אלה:
(א) היום שבו תועד הליקוי לראשונה ברשומה רפואית כמשמעה בסעיף 17 בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (בסעיף זה – רשומה רפואית);
(ב) היום שבו, לדעת הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים כמשמעותן בפרק זה, לפי הענין, החלה הירידה בשמיעה.
(ב) רעש תמידי באוזניים (להלן – טינטון) עקב חשיפה לרעש, לא יוכר כפגיעה בעבודה אלא אם כן התקיים האמור בסעיף קטן (א), וכן כל אלה:
(1) כושר השמיעה בתדירויות הגבוהות פחת בשיעור של 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים; לענין זה, "תדירויות גבוהות" – תדירויות של 3000 ו-4000 מחזורים בשניה;
(2) הטינטון תועד לראשונה ברשומה רפואית, לפני שהמבוטח חדל לעבוד בחשיפה לרעש מזיק;
(3) הפגיעה בתפקוד עקב הטינטון חייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי, שתועדו ברשומה רפואית.
מיום 1.4.2005
תיקון מס' 79
ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 346 ( ה"ח 143)
הוספת סעיף 84א
6. על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

7. אם וככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

8. על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:
א. כרטיסו הרפואי משירותי בריאות כללית.
ב. המסמכים הרפואיים אשר צירף התובע לתביעתו, לרבות בדיקות השמיעה אשר צורפו לתביעה .
ג. בדיקת השמיעה אשר הוגשה על ידי הנתבע – מכון גל פון מיום 20/8/18.
תשומת ליבם של הצדדים מופנית לכך שרק לאחר שכלל החומר הרפואי הנ"ל ייסרק לתקליטור (דבר שמתבצע על ידי חברה חיצונית לבית הדין), תועבר החלטה זו למומחה.

9. המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות, וזאת בשים לב ל עובדות המוסכמ ות, כפי שפורטו בסעיף 3 לעיל, וכן בשים לב למסמכים הרפואיים ובדיקות השמיעה המצורפים להחלטה זו:

א. האם כושר שמיעתו של התובע בתדירויות הדיבור פחת, בשיעור של 20 דציבל ל פחות בכל אחת מאוזניו?
נא נמק.

ב. האם כושר שמיעתו של התובע בתדירויות הגבוהות פחת בשיעור של 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים?
נא נמק.

10. המומחה מתבקש להעביר את חוות דעתו תוך 30 יום מיום שתומצא לו החלטה זו על נספחיה.

11. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
במידה ותוגש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה וככל שלא תוגש בקשה אחרת בתוך המועד הנקוב לעיל יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 14 יום להגיש סיכומיהם, שאם לא כן, יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תש"פ, (17 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת