הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ב"ל 5337-08-20

לפני כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובע:
איתמר שרעבי
ע"י ב"כ: עו"ד מאיר בן -חיים

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: הלשכה המשפטית

החלטה

1. הנתבע הכיר בתאונה אשר אירעה לתובע ביום 31/8/17 כתאונת עבודה (להלן: "התאונה"), וכן אישר את תביעת התובע לתשלום דמי פגיעה עבור התקופה שמיום 1/9/17 עד ליום 14/9/17.

2. במכתבו מיום 18/3/20, דחה הנתבע את תביעת התובע לתשלום דמי פגיעה עבור התקופה שמיום 15/9/17 עד ליום 30/11/17 .
כנגד ההחלטה הנ"ל, הוגשה התביעה אשר לפניי.

3. הצדדים הסכימו למינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין, בתחום האורתופדי, על מנת שיתן את חוות דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין התאונה, שהוכרה כאמור כתאונת עבודה, לבין תקופת אי הכושר שנדחתה.

4. להלן העובדות הרלוונטיות והמוסכמות:
א. ביום 31/08/2017 נפגע התובע בתאונת עבודה עת נפל אל תוך בור ביוב, נחבל בחוזק ה ממכסה הביוב ורגלו השמאלית ומחצית גופו נפלו פנימה.
ב. למחרת בבוקר ועם התגברות כאביו, פנה התובע לקבלת טיפול רפואי והתלונן על כאבים וקוצר נשימה. התובע עבר בדיקות וצילומים ואובחן כי הוא סובל משבר בצלע 8 .
ג. כתוצאה מהתאונה נעדר התובע מעבודתו למשך 4 חודשים.
ד. התאונה הוכרה על ידי הנתבע כתאונת עבודה.
ה. הנתבע דחה חלקית את תביעת התובע לתשלום דמי פגיעה וקבע כדלקמן:

  • בימי המחלה שבין 01/09/2017 עד ליום 14/09/2017 – זכאי התובע לדמי פגיעה.
  • בימי המחלה שבין 15/09/2017 ועד ליום 30/11/2017 – לא זכאי התובע לדמי פגיעה.

ו. עוד קבע הנתבע כי לא קיים קשר סיבתי בין אי הכושר של התובע (בנוגע לתקופה בה נדחתה תביעתו) לבין התאונה ואף דחה את טענת התובע כי סבל משבר בצלעות (על אף האמור בתיעוד הרפואי).
ז. הוועדה הרפואית לקביעת דרגת נכות כתוצאה מפגיעה בעבודה, הכירה בפגיעתו של התובע ובשבר בצלעות וקבעה את הנכויות כדלקמן:
* מיום 01/12/2017 ועד ליום 30/04/2018 – 20% נכות זמנית.
* מיום 01/05/2018 ועד ליום 31/07/2018 – 10% נכות זמנית.
* מיום 01/08/2018 ואילך- 0% נכות .

5. על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:
א. מסמכים רפואיים אשר נתקבלו מקופת חולים מכבי, לבקשת הנתבע.
ב. המסמכים הרפואיים שצרף התובע לתביעתו.
שימת לב הצדדים לכך שרק לאחר שכלל החומר הרפואי הנ"ל יסרק לתקליטור (דבר שמתבצע על ידי חברה חיצונית לבית הדין) תועבר החלטה זו למומחה.

6. לאור המפורט לעיל, הנני ממנה את ד"ר רון בשוראי כמומחה רפואי מטעם בית הדין.
שכ"ט המומחה ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.
המומחה מתבקש להשתדל לתת חוות דעתו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זאת.

7. על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

8. אם וככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

9. בחוות דעתו מתבקש המומחה להשיב על השאלות שלהלן:
א. מהי המחלה או מהו הליקוי הרפואי ממנו סבל התובע בתאונה מיום 31/8/17, כפי שפורט בסעיף 4 לעיל?
ב. האם קיימים בתובע נתונים קליניים מוכחים המראים על סיכון מיוחד שהיה בו לחלות במחלה או ללקות בליקוי אלמלא התרחשותה של התאונה?
אם כן – נא לפרט את הנתונים הקליניים המוכחים תוך הפנייה למסמכים רפואיים.
ג. האם השפיעה התרחשותה של התאונה השפעה כלשהי על הופעת המחלה או הליקוי, והאם יש קשר סיבתי ביניהם ובאיזה מידה?
ד. האם יש קשר סיבתי בין התאונה לבין תקופת אי הכושר מיום 15/9/17 עד ליום 30/11/17?

10. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
במידה ותוגש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 21 יום לשם הגשת התייחסות לחוות הדעת או סיכומים, שאם לא יעשו כן ייחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

ניתנה היום, א' אדר תשפ"א, (13 13 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת