הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ב"ל 36787-03-21

לפני כב' השופטת הבכירה אורית יעקבס
נציג ציבור (עובדים): מר אדהם פלאח
נציגת ציבור (מעסיקים) : גב' איריס קליין

התובע:
אברהם דרורי
ע"י ב"כ עו"ד רפי מזור
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד אברהים מסארווה

החלטה

1. תביעתו של התובע להכרה בתסמונת התעלה הקרפאלית יד שמאל, ממנה הוא סובל לטענתו, כפגיעה בעבודה, בדרך של מיקרוטרואמה, נדחתה, על ידי הנתבע, במסגרת מכתב דחיה מיוםֹֹֹֹֹֹֹֹֹ 1/6/20.
כנגד דחיה זו הוגשה התביעה שלפנינו.

2. הצדדים הגיעו להסכמה בקשר למינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין ואף הגיעו להסכמות אשר לעובדות שתועברנה למומחה לכשזה ימונה.

3. לפיכך והואיל וביום 29/6/21 הודיעה מזכירות בית הדין כי מלוא החומר הרפואי של התובע אשר הוזמן על ידי הנתבע, התקבל וכן בשים לב להחלטה שניתנה ביום 11/8/21 , הרינו ממנים בזאת את ד"ר ארז אבישר - מומחה לכירורגיה אורטופדית, כמומחה רפואי מטעם ביה"ד (להלן -המומחה ) על מנת שיחווה דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין תנאי עבודתו של התובע כפי שיפורטו להלן לבין תסמונת התעלה קרפאלית הנטענת ביד שמאל.
שכר טרחתו של המומחה ישולם מקופת בית הדין, כמקובל.

4. להלן העובדות המוסכמות:
א. התובע יליד 5.8.1962.
ב. התובע עובד מקורות חברת מים בע"מ מרחב צפון החל מ-5.1.1997.
ג. התובע עובד במשרה מלאה - 8 וחצי שעות ביום חמישה ימים בשבוע.
ד. כיום משמש התובע בתפקיד ראש צוות אחזקה ומנהל 2 עובדים תחתיו.
ה. בעבודתו נדרש התובע לבצע עבודות פיזיות שונות. לווי קבלנים, סגירת קווי מים, עבודת ביטון, צביעה, פתיחה וסגירה של מגופים גדולים בעזרת הידיים, שיבוץ תחנות מים, החלפת צנרת, הרמה וסחבה של ציוד.
ו. עבודת פתיחת וסגירת המגופים מתבצעת לסירוגין בין שעה לשעתיים בממוצע ביום.
ז. בנוסף, במהלך יום העבודה עובד התובע לסירוגין עם כלים שונים כגון פטישון, מפתחות ברגים, דיסק חיתוך, מברשות, מלטשת, וזאת בהתאם לדרישות וסוג העבודה.
ח. יד ימין היא היד הדומיננטית, אך התובע משתמש לסירוגין ביד שמאל.
ט. הנתבע הכיר בליקוי - תסמונת תעלה קרפאלית ביד ימין ודחה את הבקשה להכרה ביד שמאל.

5. על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:
א. כרטיסיו הרפואיים מקופת חולים כללית, אשר התקבלו בתיק בית הדין, בעקבות בקשת הנתבע לזימון חומר רפואי.
ב. המסמכים הרפואיים שצורפו לכתב התביעה.

6. בטרם תפורטנה השאלות עליהן יתבקש להשיב כבוד המומחה וזאת בהתבסס על העובדות המוסכמות ועל המסמכים הרפואיים, תשומת ליבו לכך שעת מדובר בהכרה בפגיעה בעבודה בעילת המיקרוטראומה, שהיא עילת התביעה במקרה הנוכחי, סדר בחינת הדברים הוא כמפורט להלן:
ראשית - יש לבחון האם קיים קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של המבוטח לבין הליקוי ממנו הוא  סובל, כאשר על מנת לקבוע קיומו של קשר סיבתי, יש צורך בסבירות של מעל 50%, כי תנאי העבודה השפיעו על הליקוי. דהיינו, יותר סביר לקבוע שתנאי העבודה השפיעו במידה זו  או אחרת על הליקוי, לעומת המצב ההפוך שתנאי העבודה לא השפיעו.
יובהר, כי בשלב זה לא נדרשת התייחסות למידת ההשפעה על מצבו הרפואי של המבוטח, ואין הכוונה כי תנאי העבודה תרמו ל-50% ממצבו הרפואי של המבוטח, אלא האם תנאי העבודה גרמו במידה כלשהי למצבו הרפואי של המבוטח או להחמרת מצבו הרפואי של המבוטח,  בסבירות של 50% ומעלה .
שנית - ככל שנקבע קשר סיבתי כאמור לעיל, יש לבחון את שאלת היחס בין השפעת תנאי העבודה על הליקוי אל מול גורמיו האחרים. לגבי שאלה זו די בהשפעה משמעותית של תנאי העבודה על קרות אותו הליקוי כדי שהוא יוכר כפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה. השפעה משמעותית הינה, על פי הפסיקה, השפעה בשיעור 20% לפחות.
על רקע הבהרה זו מתבקש המומחה להשיב על השאלות הבאות:
א. האמנם סובל התובע מתסמונת התעלה הקרפאלית גם בידה השמאלית?
ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע, מרובת השנים, במקורות, לליקוי ממנו הוא סובל גם בידו השמאלית?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה חיובית וקיים, לדעת המומחה, קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי הליקוי של התובע גם בידו השמאלית, נגרם, עקב עבודתו, על דרך של פגיעות זעירות, כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקוי (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ד. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת תהיה חיובית, מתבקש המומחה להשיב על השאלה הבאה, בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיה האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על הליקוי? (השפעה משמעותית על פי הפסיקה, הינה בשיעור 20% ומעלה).
ה. האם המדובר במחלת מקצוע לפי פריט 26 לחלק א' לתוספת השניה ל תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) תשי"ד-1954 שזו לשונה:" דלקת של גידים ותיקיהם או דלקת במקומות חיבור שרירים לעצמות, הכל בכף היד או במפרק"
כאשר מחלה זו מהווה מחלת מקצוע לגבי עבודות המחייבות תנועות חד גוניות של האצבעות, כף היד או מפרק, לפי הענין, החוזרות ונשנות ברציפות.
ו. ככל שמצבו הרפואי של התובע הוא כמתואר בפריט 13 לחלק ב' לתוספת השניה ל תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד-1954, 'שיתוקים של עצבים פריפריים הנגרמים על יד לחץ ממושך' - האם קיים קשר סיבתי בין מצבה הרפואי של ידו השמאלית של התובע לבין תנאי עבודתו במקורות.

7. המומחה מתבקש, במידת האפשר, להעביר את חוות דעתו בתוך 30 יום מיום שתומצא לו החלטה זו על נספחיה.

8. מותב בית הדין מסמיך את אב בית הדין להפנות למומחה שאלות הבהרה ככל שהדבר יידרש.

9. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
במידה ותוגש בקשה להפנות שאלות הבהרה למומחה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם, שאם לא כן, ייחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

10. לטיפול ולמעקב המזכירות.
ניתנה היום, ד' אלול תשפ"א, 12 אוגוסט 2021 , בהעדר הצדדים.

מר אדהם פלאח
נציג ציבור (עובדים)

יעקבס אורית,
שופטת בכירה

גב' איריס קליין
נציגת ציבור (מעסיקים)