הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ב"ל 35768-06-20

לפני:
כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן
נציג ציבור (עובדים): מר סאלם חסן
נציג ציבור (מעסיקים): מר דוד אביבי

התובע:
אברהם שטרית
ע"י ב"כ: עו"ד אלי מלול

-

הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: לשכה המשפטית

החלטה

1. במכתבו מיום 16/2/20, דחה הנתבע את תביעת התובע להכיר באירוע מיום 06/11/2019, כתאונת עבודה.
כנגד ההחלטה הנ"ל, הוגשה התביעה אשר לפנינו.

2. ביום 14/12/2020, התקיימה לפנינו ישיבת הוכחות במסגרתה העיד התובע ועד מטעם הנתבע, ובסופה ב"כ הצדדים הודיעו על הסכמת ם למ ינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין, בתחום הנוירולוגי, על מנת שיחווה את דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין האירוע המוחי בו לקה התובע לבין האירוע החריג בעבודתו ביום 06/11/2019 .

3. העובדות הרלוונטיות והמוסכמות הן:
א. התובע, יליד 1952, נהג אוטובוס במקצועו.
ב. ביום 06/11/19 בשעה 06:45 , התעורר וויכוח חריג בעוצמתו בין התובע לבין מנהלו בנוגע לאיחור התובע בהגעה לעבודתו בזמן באותו היום.
ג. השיחה בין השניים התנהלה בטונים גבוהים, למשך 4-5 דקות, כשמדובר בשיחה חריגה כמותה לא ניהלו השניים בעבר.
ד. התובע פנה לקבלת טיפול רפואי בו ביום בקופת החולים והתקבל למרפאה בשעה 09:19, משם הופנה התובע לבית חולים זיו באמצעות אמבולנס.

4. על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:
א. החומר הרפואי שנתקבל משירותי בריאות כללית, באמצעות מכון מור, לבקשת הנתבע.
ב. החומר הרפואי שנתקבל מבית חולים רבקה זיו, בקשת הנתבע.
ג. החומר הרפואי שנתקבל מבית חולים לוינשטיין, לבקשת הנתבע.
ד. המסמכים הרפואיים שצרף התובע לתביעתו.
שימת לב הצדדים לכך שרק לאחר שכלל החומר הרפואי הנ"ל יסרק לתקליטור (דבר שמתבצע על ידי חברה חיצונית לבית הדין) תועבר החלטה זו למומחה.

5. לאור המפורט לעיל, הרינו למנות את ד"ר אוסאמה בשארה כמומחה רפואי מטעם בית הדין.
שכ"ט המומחה ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.
המומחה מתבקש להשתדל לתת חוות דעתו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זאת.

6. על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

7. אם וככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

8. המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות וזאת בשים לב למסכת העובדתית המוסכמת, כפי שפורטה בסעיף 3 לעיל, וכן בשים לב למסמכים הרפואיים המצורפים להחלטה זו:

א. מהו הליקוי שאובחן אצל התובע ביום 06/11/2019 או בסמוך לכך?
ב. האם לדעתך קיים קשר סיבתי בין האירוע החריג, כפי שתואר בסעיף 3 לעיל, לבין הליקוי אשר אובחן אצל התובע?
תשומת לב המומחה לכך, כי סמיכות הזמנים בין האירוע בעבודה, לבין הופעת הליקוי, היא מן הסממנים מהם ניתן להסיק על קיומו של קשר סיבתי בין האירוע לבין הליקוי.
ג. במידה והתשובה לשאלה ב' שלילית – מהו הגורם לליקוי, ככל שהמומחה יוכל לברר? (במקרה כזה, אין צורך להשיב על השאלות הבאות).
ד. במידה והתשובה לשאלה ב' חיובית – בשים לב למצבו הבריאותי של התובע, האם ניתן לקבוע כי השפעת האירוע החריג, כאמור בסעיף 3 לעיל, על הליקוי שהתגלה אצלו הייתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים?
אם כן - מהם אותם גורמים אחרים?

9. המותב מסמיך את אב בית הדין לנסח שאלות נוספות למומחה וכן להתייחס לשאלות הבהרה, ככל שיידרש.

10. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
במידה ותוגש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה וככל שלא תוגש בקשה אחרת, בתוך המועד האמור לעיל, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 14 יום להגיש סיכומיהם, שאם לא כן, יחשבו כמסכימים למסקנה שתעלה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

ניתנה היום, כ"ב שבט תשפ"א, (04 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

_________________ ___________________ ____________________
מר סאלם חסן לובנא תלחמי סוידאן מר דוד אביבי
נציג ציבור עובדים שופטת נציג ציבור מעסיקים