הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ב"ל 24593-05-20

לפני כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובע:
אפנאן עונאללה

-

הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: הלשכה המשפטית

החלטה

1. במכתביו מיום 2/1/2020, הכיר הנתבע בתאונת דרכים אשר אירעה לתובע ביום 23/11/2018 כתאונת עבודה (להלן: "התאונה"), וכן בתקופת אי הכושר שמיום 24/11/2018 עד ליום 30/11/2018 כנובעת מהתאונה.

2. במכתבו מיום 30/3/2020, דחה הנתבע את תביעת התובע לתשלום דמי פגיעה עבור התקופה שמיום 1/12/2018 עד ליום 15/1/2019 , וזאת בהעדר קשר סיבתי בינה לבין התאונה, תוך שצוין: "הנזק הרפואי ממנו אתה סובל אינו מצדיק תקופת אי כושר כה ארוכה והיה קיים קודם לפגיעה".
כנגד החלטת הנתבע הנ"ל, הוגשה התביעה אשר לפני.

3. בישיבה מיום 22/07/2020, הודיעו הצדדים על הסכמתם למינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין, בתחום האורתופדיה, על מנת שיחווה את דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין התאונה לבין תקופת האי כושר שמיום 1/12/2018 עד ליום 15/1/2019.

4. להלן העובדות הרלוונטיות והמוסכמות:
א. התובע יליד 1965, נהג מונית במקצועו.
ב. ביום 23/11/18 התובע היה מעורב בתאונת דרכים עת נכנס במונית בה נהג, רכב מאחור במהלך נסיעה.
ג. התאונה מיום 23/11/18 הוכרה על ידי הנתבע כתאונת עבודה.
ד. הנתבע הכיר בתקופת אי הכושר שמיום 24/11/18 ועד 30/11/18 אך דחה את תקופת אי הכושר שמיום 1/12/18 עד ליום 15/1/19.
ה. בעקבות פניה של רופא המוסד לד"ר עומרי ג'מיל, החתום על התעודה הרפואית הראשונה והתעודה הרפואית הנוספת לנפגע בעבודה, נתקבלה תשובת ד"ר עומרי מיום 6/2/20 אשר מצ"ב.
ו. לטענת התובע התחיל בפיזיותרפיה בחודש 2/19 בשל עומס בתורים.

5. על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:
א. החומר הרפואי שנתקבל מקופת חולים כללית, בהתאם לבקשת הנתבע.
ב. החומר הרפואי שנתקבל מבית חולים נצרת, לבקשת הנתבע.
ג. המסמכים שצרף התובע לתביעתו.
שימת לב הצדדים לכך שרק לאחר שכלל החומר הרפואי הנ"ל יסרק לתקליטור (דבר שמתבצע על ידי חברה חיצונית לבית הדין) תועבר החלטה זו למומחה.

6. לאור המפורט לעיל, הנני ממנה את ד"ר דוד אנג'ל כמומחה רפואי מטעם בית הדין. שכ"ט המומחה ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.
כב' המומחה מתבקש להשתדל לתת חוות דעתו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זאת.

7. על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

8. אם וככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
9. בחוות דעתו מתבקש כב' המומחה להשיב על השאלות שלהלן:
א. מהי המחלה או מהו הליקוי הרפואי ממנו סבל המערער בתאונה מיום 23/11/2018, כפי שפורט לעיל?
ב. האם קיימים בתובע נתונים קליניים מוכחים המראים על סיכון מיוחד שהיה בו לחלות במחלה או ללקות בליקוי אלמלא התרחשותו של האירוע? אם כן – נא לפרט את הנתונים הקליניים המוכחים תוך הפנייה למסמכים רפואיים.
ג. האם השפיעה התרחשותו של האירוע השפעה כלשהי על הופעת המחלה או הליקוי, והאם יש קשר סיבתי ביניהם ובאיזה מידה?
ד. האם יש קשר סיבתי בין התאונה מיום 23/11/2018 לבין תקופת האי כושר מיום 1/12/2018 עד ליום 15/1/2019, ואשר בגינה הגיש התובע לנתבע תעודות רפואיות נוספות לנפגע בעבודה, אשר מצורפות להחלטה זו?

10. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
במידה ותוגש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 21 יום לשם הגשת התייחסות לחוות הדעת או סיכומים, שאם לא יעשו כן ייחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

ניתנה היום, ב' אב תש"פ, (23 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת