הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ב"ל 11592-10-19

לפני:
כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן
נציג ציבור (עובדים): מר מרדכי חזיזה
נציג ציבור (מעסיקים): מר גד פרנק

התובע:
יעקב מונטיצ'יולו
ע"י ב"כ: עו"ד אורטל יונה

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד עמית ויצמן

החלטה

1. בהמשך להחלטה שניתנה על ידינו קודם לכן היום, הרינו ממנים בזאת את פרופ' אבינועם רכס, כמומחה רפואי מטעם בית הדין (להלן: "המומחה"), על מנת שיחווה דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין האירוע החריג אשר אירע לתובע ביום 13/12/17, כפי שיפורט להלן, לבין האירוע המוחי בו הוא לקה.
שכר טרחתו של המומחה ישולם מקופת ביה"ד, כמקובל.

2. להלן העובדות הרלוונטיות:
א. התובע, יליד 1994, עבד בתקופה הרלוונטית לתביעה כמפקד ומנהל תחנת כיבוי אש נצרת.
ב. ביום 13/12/17, הגיע התובע לעבודתו בשעות הבוקר והתחיל לבצע את עבודתו השגרתית. באותו יום התובע היה מתוכנן לנסוע לירושלים לפגישת עבודה שנקבעה מבעוד מועד. מדובר בפגישה חשובה אשר אמורה היתה להתקיים ביום זה, בשל סוף השנה המתקרב.
ג. במהלך הבוקר, פגש התובע את מנהלו, מר עמוס סבאג – מפקד תחנה א זורית, אשר מסר לו כי לא יוכל לנסוע לפגישה בירושלים והורה לו להתייצב בטקס אזכרה של לוחם שהייתה עתידה להתקיים באותו הזמן במגדל העמק.
ד. התובע הסביר למר סבאג כי הפגישה בירושלים הינה פגישה מהותית והכרחית וכי אינו יכול להגיע לאזכרה, שכן בהיותו מפקד יש לו אחריות כלפי הישיבות והפגישות שנקבעות עבורו. כמו כן הסביר התובע למר סבאג שאין אפשרות לדחות את הפגישה למועד אחר, היות ומדובר בסוף שנה.
ה. מר סבאג לא התייחס לדברי התובע ומסר לו כי עליו לדחות את הפגישה למועד אחר. כתוצאה מכך, התפתח בין השניים וויכוח קולני, במהלכו התובע התרגז מאד וחש כעס רב על כך שמר סבאג מכריח אותו לבטל את הישיבה, ללא הסבר או נימוק ענייני.
ו. התובע חש "בוער מבפנים" ומושפל, התחיל לחוש סחרחורות קשות ומספר דקות לאחר מכן התחיל להקיא. לתובע הוזמן אמבולנס שפינה אותו לבית חולים העמק בעפולה.

3. על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

4. אם וככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

5. על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:

א. החומר הרפואי שנתקבל מקופת חולים כללית, באמצעות מכון מור בהתאם לבקשת הנתבע.
ב. המסמכים הרפואיים שצרף התובע לתצהיר עדותו הראשית.
תשומת ליבם של הצדדים מופנית לכך שרק לאחר שכלל החומר הרפואי הנ"ל ייסרק לתקליטור (דבר שמתבצע על ידי חברה חיצונית לבית הדין), תועבר החלטה זו למומחה.

6. המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות וזאת בשים לב לעובדות המפורטות בסעיף 2 לעיל וכן בהתייחס למסמכים הרפואיים המצ"ב:

א. מהו הליקוי שאובחן אצל התובע ביום 13/12/17 או בסמוך לכך?
ב. האם לדעתך קיים קשר סיבתי בין האירוע החריג, כפי שתואר בסעיף 2 לעיל, לבין הליקוי אשר אובחן אצל התובע?
תשומת לב המומחה לכך, כי סמיכות הזמנים בין האירוע בעבודה, לבין הופעת הליקוי, היא מן הסממנים מהם ניתן להסיק על קיומו של קשר סיבתי בין האירוע לבין הליקוי.
ג. במידה והתשובה לשאלה ב' שלילית – מהו הגורם לליקוי, ככל שהמומחה יוכל לברר? (במקרה כזה, אין צורך להשיב על השאלות הבאות).
ד. במידה והתשובה לשאלה ב' חיובית – בשים לב למצבו הבריאותי של התובע, האם ניתן לקבוע כי השפעת האירוע החריג, כ מפורט בסעיף 2 לעיל, על הליקוי שהתגלה אצלו הייתה פחותה הרבה מהשפעת גורמים אחרים?
אם כן - מהם אותם גורמים אחרים?

7. המומחה מתבקש להעביר את חוות דעתו תוך 30 יום מיום שתומצא לו החלטה זו על נספחיה.

8. מותב בית הדין מסמיך את אב בית הדין להפנות למומחה שאלות הבהרה, ככל שהדבר יידרש.

9. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
במידה ותוגש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה וככל שלא תוגש בקשה אחרת בתוך המועד הנקוב לעיל יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 14 יום להגיש סיכומיהם, שאם לא כן, יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

ניתנה היום, כ"ו חשון תשפ"א (13 נובמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

_________________ ___________________ ____________________
מר מרדכי חזיזה לובנא תלחמי סוידאן מר גד פרנק
נציג ציבור עובדים שופ טת נציג ציבור מעסיקים