הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים ת"צ 29306-10-17

21 פברואר 2021

לפני:

כב' השופטת רחל בר"ג-הירשברג
נציגת ציבור (עובדים) גב' דורית חובב
נציג ציבור (מעסיקים) מר רמי לוי
המבקש
יונתן סילמן ת.ז. XXXXX680
ע"י ב"כ: עו"ד עז אלדד

-
המשיבה
מגן דוד אדום בישראל ע.ר 589104751
ע"י ב"כ: עו"ד אורית זילוני-קליינמן ועו"ד שרון לולצ'י
פסק דין

1. המבקש, מר יונתן סילמן היה עובד המשיבה, מגן דוד אדום בישראל (עד יוני , 2020) , ומי ששימש כפראמדיק ונהג אמבולנס. בהליך שלפנינו ביקש לאשר את תביעתו האישית כייצוגית. עילת התביעה נוגעת לטענה ולפיה עובדי המשיבה (להלן: מד"א) נדרשים ומתייצבים בפועל למשמרותיהם עש ר דקות לפני תחילת המשמרת, באופן המזכה אותם בשכר עבודה. אלא שהשכר לא שולם בשל העובדה ששעת תחילת המשמרת נרשמה כשעה העגולה הבאה. על כן לא רק ששכר העבודה נגרע אלא שבחלק מהמקרים הייתה להתנהלות זו השפעה גם על גמול העבודה בשעות נוספות, וככל שהמשמרת נמשכה מעבר ליום העבודה הרגיל.

2. לאחר שנפרסה לפני בית הדין המסכת הראייתית בשל מותה המלצנו לפני הצדדים להגיע להסדר של הסתלקות מתוגמלת מטעמים אלה:

"....מתעורר בנסיבות העניין, ספק מהותי ביחס להצדקה לאישור התובענה כייצוגית. בתוך כך ועל פני הדברים לא שוכנענו כי תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת , כהוראת סעיף 8 לחוק תובענות ייצוגיות. ראש וראשית נזכי ר כי עסקינן במקום עבודה מאורגן שבו ארגון עובדים אקטיבי, כמו גם ועד שפעל כמיטב שיפוטו גם בעניין המסוים בו עוסקת הבקשה. בהתאם אף נחתם הסכם קיבוצי ביום 1.1.2020 שבו הוסדרה הסוגיה שבמחלוקת והצדדים הסכימו שישולם תגמול חדש ("תגמול 24") שיכלול גם זמן היערכות למשמרת , וכי זה לא יחשב חלק מזמן העבודה על פי דין.
בנוסף, מתעורר קושי מהותי ביחס לעילת התביעה האישית, הן בשל שונות בין תחנות העבודה והן בשל סוגי המשמרות השונות (פוליגון, כפולות, משמרות 24) ואופי העבודה כנחלקת בין עבודת שטח לעבודת מוקד, משרד או הדרכה. לכל אלה מצטרפת גם אפשרות עריכת קיזוז פנימי בין הגעה מוקדמת למשמרת שטח לבין עזיבה מוקדמת של משמרת, אגב חילופי משמרות וללא הפחתה בשכר. אפשרות שהוכרה כלגיטימית בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה (ע"ע (ארצי) 52804-12-15 ינאי ריין – הומטקס ר.ע.ש.ן. בע"מ (3.6.2018)).

עם זאת א ין לכחד כי מבחינה כרונולוגית ההסכם הקיבוצי שבו נכללת התייחסות מפורשת לסוגיה שבמחלוקת נחתם לאחר הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. ועל פי התרשמותנו הבקשה בהחלט היוותה זרז לטיפול מקיף בסוגיה".

3. לאחר שנשמעו הערות בית הדין הודיעו הצדדים כי הם מקבלים את הצעת בית הדין וכי על פי הסכמתם המבקש יסתלק מן התובענה הייצוגית על דעת מד"א וכי ישולם למבקש גמול בסך 5,000 ₪ ולבא כוחו שכר טרחה בגובה 17,500 ₪ בתוספת מע"מ.

4. לנוכח העובדה שהסתלקות המבקש מבקשתו באה טרם אישורה של התובענה כייצוגית ובעקבות המלצתנו המפורטת שלעיל. ולאחר ששקלנו את מכלול השיקולים הרלוונטיים, הרינו מאשרים אותה.

נוכח הערותינו לא מצאנו ליתן הוראות לפי סעיף 16(ד)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – 2006 וגם לא לפי תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע – 2010.

5. תביעתו האישית של התובע נדחית.

6. סוף דבר – על יסוד כל האמור, הבקשה להסתלקות מתקבלת וכך גם הצעת הצדדים לפסיקת גמול ושכר טרחה (כאמור בסעיף 3 לעיל) . הגמול למבקש ושכר הטרחה לבא כוחו ישולמו בתוך 30 ימים, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק. המבקש רשאי להמציא למ ד"א בתוך 21 ימים את החלטת רשות המיסים בדבר גובה הניכוי או הפטור מן הגמול. בהעדר הודעה ובחלוף המועד תנכה מד"א מס כדין , על פי המידע המצוי בידה בלבד.

7. זכות ערעור: על פסק דין זה ניתן להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 ימים מיום שיומצא לצד המבקש לערער.

ניתן היום, ט' אדר תשפ"א, (21 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .
פסק הדין נחתם בידי נציגי הציבור ועותק נמצא בתיק בית הדין, לצדדים מופץ עותק בחתימה אלקטרונית של השופטת לבדה.

נציגת ציבור עובדים גברת דורית חובב

רחל בר"ג-הירשברג, שופטת

נציג ציבור מעסיקים מר רמי לוי