הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים צ"ו 59907-09-20

11 נובמבר 2021

לפני:

כב' השופטת רחל בר"ג-הירשברג
נציג ציבור (עובדים) מר יוסי קשי
נציג ציבור (מעסיקים) מר צבי גל
המבקשת
רשות הטבע והגנים ח"פ 500500285
ע"י ב"כ: עו"ד נעמה שבתאי בכר ועו"ד יובל בלונדר
-
המשיבה
כלל פנסיה וגמל בע"מ
בעצמה
פסק דין

1. מונחת לפנינו בקשת המבקשת, רשות הטבע והגנים, למשוך מהקופה המרכזית לפיצויים שמנוהלת על ידי המשיבה, כלל פנסיה וגמל בע"מ, סכום של 12,000,000 ₪.
את בקשתה תמכה המבקשת (להלן: הרשות) בטופס בקשה למשיכת הסכום העודף בקופה המרכזית לפיצויים (טופס 417) כשהוא מתייחס לסכום הצבור ב-10 קופות מרכזיות לפיצויים שמתנהלות על שם המבקשת; ברשימת 472 עובדי המבקשת ותחשיב חבות המבקשת לפיצויים בגינם שמעלה כי חבות הפיצויים לעובדים שהחלו לעבוד לפני שנת 2007 היא בגובה 28,652,711 ₪; אישורי יתרות בקופות האמורות בסך כולל של 51,084,992 ₪; באישור של רואה החשבון בדבר שיעור ההפקדות השוטפות לפיצויים שביצעה המבקשת בשנת 2019 בסך 15,683,850 ₪; ובאישור ניהול חשבון בנק ואישור בדבר קבלת החלטת תאגיד על משיכת הסכום העודף בסך 12,000,000.
2. לבקשת בית הדין הוסיפה והתייחסה הרשות, בין היתר, לשאלה אם יש 'במשבר הקורונה' כדי להשפיע על היתרות הצבורות בקופות האישיות של עובדיה שהחלו לעבוד אצלה לפני 2007 . הרשות הבהירה כי התשובה היא בחיוב. אולם הסכום אותו היא מבקשת למשוך מתוך הקופה המרכזית לפיצויים אינו מוש פע מכך שכן השלמה, ככל הנדרש, לערכי הפדיון מהקופות האישיות 'נספג' על ידי הרשות ונעשה מתוך חשבון העובר ושב של הרשות ולא מתוך הקופה המרכזית.
3. המשיבה הגישה כתב הגנה במסגרתו פרסה את המסגרת הנורמטיבית הצריכה לעניין והודיעה כי בכפוף לקיום הוראות רשום המסים ב"חוזרי מס הכנסה" הרלבנטיים היא מותירה את ההחלטה לשיקול דעת בית הדין.
4. לאחר שעיינו בכל החומר שהונח לפנינו וטרם מתן פסק הדין הוספנו והורנו לרשות להשלים בקשתה בדרך של הגשת תצהיר מאת היועץ המשפטי שלה בדבר העדרן של תביעות לפיצויי פיטורים מאת עובדי 2007 ולחילופין, כי תביעות אלה הובאו בחשבון בבקשה כאן; אופן קבלת ההחלטה מושא הבקשה והצהרה מיהו הגורם המוסמך לקבלה. כמו כן הורנו כי יוגש אישור מאת רואה חשבון חיצוני המאשר את גובה הסכום העודף בקופות המרכזיות לפיצויים וכי משיכת 12,000,000 ₪ אכן יותיר די יתרה לעובדי 2007 כמחויב בהוראות חוזר מס הכנסה 4/2017.
5. בהתאם ולפי הנחייתנו הוגש תצהירו של היועץ המשפטי של הרשות, עו"ד אופיר בר-טל, לפיו נכון למועד הגשת התביעה לא הוגשו תביעות לפיצויי פיטורים כנגד ה רשות מאת עובדים שמועד תחילת העסקתם קודם ליום 31.12.2007. כן הבהיר עו"ד בר-טל שההחלטה בדבר משיכת הסכום העודף מהקופה המרכזית לפיצויים התקבלה על ידי מנהלה הכללי של הרשות ומנהל חטיבת הכספים "בהתאם להוראות הרגולטור". כמו כן הוגש אישורם של רואי החשבון ליאון, אורליצקי ושות' לפיו, ובין היתר, ב יקורתם העלתה כי הצהרת הרשות "...בדבר חישוב הסכום העודף בקופה המרכזית לפיצויים משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה".
6. במצב דברים זה, ובשים לב לכך שהתובעת הנה תאגיד סטטוטורי על כל המשתמע מכך לעניין השמירה על זכויות העובדים ; על יסוד הצהרת היועץ המשפטי של הרשות כאמור, כלל הצרופות והאישורים שצורפו לבקשה, וכן אישור רואי החשבון החיצוניים בדבר נכונות ונאותות הצהרת הרשות כי משיכת הסכום המבוקש תותיר די יתרה לעובדי 2007 כמחויב בהוראות חוזר מס הכנסה 4/2017 הגענו למסקנה כי דין הבקשה להתקבל.
7. לנוכח האמור אנו מורים לנתבעת לשחרר לזכות ה תובעת, רשות הטבע והגנים, סך של 12,000,000 ₪ מתוך הסכום הצבור בחשבון המתנהל על שמה בקופה כלל ברזל (152). זאת בכפוף ל קיום הוראות רשות המסים.
8. אין צו להוצאות.

9. המזכירות תסגור את התיק.
ניתן היום, ז' כסלו תשפ"ב, (11 נובמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .
פסק הדין נחתם בידי נציגי הציבור ועותק נמצא בתיק בית הדין, לצדדים מופץ עותק בחתימה אלקטרונית של השופטת לבדה.

נציג ציבור עובדים מר יוסי קשי

רחל בר"ג-הירשברג, שופטת

נציג ציבור מעסיקים מר צבי גל