הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 64913-12-19

לפני:
כב' השופטת שרה שדיאור

התובע:
מוחמד סלימיה
ע"י ב"כ: עו"ד רסמי זחאלקה

-
הנתבעת:
צ.מ.ח המרמן בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד שלומית בירין אורבך

החלטה
לפני בית הדין בקשת ב"כ התובע לביטול פסק הדין מיום 16.6.20, שבמסגרתו נמחקה התביעה בגין אי הגשת תצהיר גילוי מסמכים במועד שנקבע.
ב"כ התובע טען כי לא הגיש את התצהיר במועד בשל מצבו הרפואי של אביו. עוד טען כי אין הצדקה למחיקת התביעה כיוון שבית הדין אינו צד להליך של גילוי המסמכים, התצהיר לא אמור להיות מוגש לבית הדין אלא מוחלף בין הצדדים, ומעורבות בית הדין נדרשת רק לבקשת אחד הצדדים.
ב"כ הנתבעת הותירה את ההחלטה לשיקול דעת בית הדין, וציינה כי תביעה בין הצדדים קודמת נמחקה באותן נסיבות, בסע"ש 57615-10-17.
לאחר עיון בבקשה, בתגובה לה וכן בהליך סע"ש 57615-10-17, והגם שפסק הדין ניתן כדין, הבקשה מתקבלת ופסק הדין בטל .
ביום 3.3.20 נשלחה לב"כ הצדדים הזמנה לדיון. במסגרת ההזמנה ניתן צו לגילוי ולעיון במסמכים ונקבע כי תצהיר גילוי מסמכים יימסר באופן הדדי ובמקביל, כל צד למשנהו ולבית הדין, בתוך 45 ימים מיום הגשת כתב ההגנה.
ביום 21.4.20 ניתנה הודעת מזכירות לפיה "לא קוימו ההוראות שנמסרו לך בזימון לדיון שנשלח אליך להמצאת תצהיר גילוי מסמכים" וכי על ב"כ הצדדים להשלים הליכים גילוי ועיון במסמכים עד ליום 15.5.20, שאם לא כן ישקול בית הדין חיוב בהוצאות.
ביום 27.4.20 הגישה הנתבעת תצהיר גילוי מסמכים מטעמה.
ביום 19.5.20 ניתנה החלטת בית הדין לפיה ככל שלא יוגש תצהיר גלמ"ס תובע עד ליום 1.6.20 יושתו הוצאות.
ביום 6.6.20 ניתנה החלטה נוספת לפיה ההחלטה מיום 19.5.20 נצפתה על ידי ב"כ התובע, אולם חרף חלוף המועד, לא הוגש תצהיר גלמ"ס. הושתו הוצאות בסך 500 ₪ לאוצר המדינה ונקבע כי ככל שלא יוגש תצהיר עד ליום 11.6.20 תמחק התביעה לאלתר.
חרף כל האמור לעיל, התובע לא הגיש תצהיר גלמ"ס מטעמו.
ביום 16.6.20, יומיים לפני מועד קדם המשפט בתיק, ניתן פסק דין שבו נמחקה התביעה, כאמור לעיל.
יצוין כי אי הגשת תצהיר גילוי מסמכים לפני ישיבת קדם המשפט עלול לסכל את קידום ההליך במסגרת ישיבה זו, ולבזבוז זמן שיפוטי.
בתקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991 נקבע:
"(א) בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות.
...
(ד) לא קיים בעל דין צו שניתן על פי תקנת משנה (א) או (ב), רשאי בית הדין או הרשם להאריך את המועד לקיום הצו או למחוק את כתב טענותיו.
מעיון בסע"ש 57615-10-17 עולה כי הצדדים וב"כ היו זהים גם בהליך זה. התובע הגיש תצהיר גילוי מסמכים מטעמו, אולם ההליך נמחק בשל התנהלות התובע אשר לא מילא אחר החלטת בית הדין, בין היתר, בעניין הגשת המסמכים עצמם. מהאמור עולה כי התובע וב"כ היו מודעים לאפשרות של מחיקת התביעה בגין אי הגשת תצהירי עדות ראשית או הגשת מסמכים.
יחד עם זאת, לפנים משורת הדין, נוכח הנסיבות המפורטות בבקשה, ונוכח עמדתה החברית של ב"כ הנתבעת, פסק הדין מיום 16.6.20 בטל.
יחד עם זאת יש לפסוק הוצאות נוכח התנהלות התובע המפורטת לעיל, והטרחה המיותרת שנגרמה לנתבעת ולב"כ. התובע ישלם שכ"ט ב"כ הנתבעת בסך 2500 ₪ ללא קשר לתוצאות ההליך תוך 30 יום. לא ישולם הסכום במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן החלטה זו ועד לתשלום בפועל.
התובע יגיש תצהיר גילוי מסמכים עד ליום 25.7.20, שאם לא כן תימחק התביעה לאלתר וללא התראה נוספת ויושתו הוצאות לדוגמא לאוצר המדינה.
נקבע לקדם משפט לתאריך 29.7.20 בשעה 12:30.
למעקב מזכירות.
ניתנה היום, ג' תמוז תש"פ, (25 יוני 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.