הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 62165-06-20

28 מאי 2021
לפני:
כב' השופט אייל אברהמי, נשיא

התובע:
עאדל קרקי

ע"י ב"כ: עו"ד דוד בן עזרי
-
הנתבעת:
שוויקי אס.ג'י.אי זכוכית תעשיות ומסחר בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד אשרף עבד-אלקאדר

החלטה

על יסוד רשימות המוסכמות והפלוגתאות מטעם הצדדים, אני קובע בזאת כדלקמן:

מוסכמות
התובע הועסק אצל הנתבעת כנהג משאית החל מיום 26.02.2013.
יחסי העבודה בין הצדדים הסתיימו בחודש ינואר 2019, והחל מפברואר 2019 החל לעבוד אצל חברת שווקי GLASS G.P בע"מ.
רשיון הנהיגה של התובע חודש רק ביום 03.02.19.
התובע לא עבד בחודש ינואר 2019.
צורפו דוחות נוכחות שהופקו משעון נוכחות שמופעל באמצעות טביעת אצבע.
בשל מחלוקת בתוך המשפחה שהפעילה את העסק, נחלקה הפעילות. בתחילת שנת 2019 העתיקה הנתבעת את פעילותה למקום סמוך, ואילו במקום בו עבדו עד אותה עת פעלה חברה חדשה. התובע ביכר להמשיך לעבוד באתר בו עבד עד אותה עת עם החברה החדשה.
לתובע נמסרו תלושי שכר שצורפו לכתב התביעה, ובהם מפורטים הרכיבים ששולמו וכן הסכומים שהופרשו לפנסיה.

פלוגתאות
לטענת הנתבעת בתאריך 28.01.19 קיבל התובע הלוואה, שלא הוחזרה, בסך 5,000 ₪ כדי להסדיר את רישיון הנהיגה שלו , והיא טוענת לקיזוז.
לטענת התובע, נוכה משכרו לפנסיה ולא הועבר לקרן הפנסיה כנדרש ובכל אופן לא הופרש לו לפנסיה הסכום הנכון . לטענת הנתבעת נוכה והופרש לפנסיה כדין .
האם שולמו לתובע דמי הבראה וחופשה, והאם נפדו כדין.
האם התובע פוטר שלא כדין, והאם זכאי להפרש פיצויי פיטורים, ובאיזה סכום .
האם התובע היה בחופשת מחלה בחודש ינואר 2019, והאם זכאי לדמי מחלה ובאיזה סכום .
האם חל על הנתבעת צו הרחבה בענף ההובלה.
האם זכאי התובע ליתרת גמול עבודה בשעות נוספות, וכיצד יש לחשב את השעות הנוספות? לטענת הנתבעת התובע קיבל שכר יסוד ושולם לו גמול שעות נוספות אף ביתר, משלא קוזזו לו שעות ההפסקה (לטענת הנתבעת שולם לו בטעות שכר מלא בגין שעות ההפסקה ).
על אילו רכיבים חלה התיישנות ולאיזו תקופה.
האם נכונה טענת הנתבעת לקיזוז סכומים של: דמי הודעה מוקדמת, הלוואה, גמול שעות נוספות ביתר, בגין שעות הפסקה?

ניתנת בזאת החלטה בדבר הגשת תצהירים:

1. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים.

2. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.

3. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד.

4. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.

ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

5. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

א. התובע/ת י/תגיש את תצהיריה/ו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.

ב. הנתבע/ת י/תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע/ת.

ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.

6. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.

צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים.

אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.

7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון.

בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן.

אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.

8. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.

למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות.

ניתנה היום, י"ז סיוון תשפ"א, (28 מאי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .