הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 53180-01-20

28 מאי 2021
לפני:
כב' השופט אייל אברהמי, נשיא

התובעת:
אימאן חדאד

ע"י ב"כ: עו"ד מיכאל פוסטרנק
-
הנתבעת:
מידל-איסט ברודקסטינג נטוורקס בע"מ (חל"צ)

ע"י ב"כ: עו"ד טפת רייף-קרבר

החלטה

על יסוד רשימות המוסכמות והפלוגתאות מטעם הצדדים, אני קובע בזאת כדלקמן:

מוסכמות

בין חודש ינואר 2009 ליולי 2013, לתובעת שולם שכר עבודה.
החל מחודש אוגוסט 2013 התובעת קיבלה תלושי שכר.
ביום 12.06.18 התובעת עדכנה את ממוניה על הריונה באמצעות הודעת דוא"ל.
ביום 28.08.18 נערך לתובעת שימוע לבחינת סיום העסקתה בנתבעת.
ביום 07.11.18 נמסר לתובעת מכתב סיום העסקה שקובע כי סיום העסקתה בנתבעת כפוף למתן היתר הממונה על חוק עבודת נשים, לאור היותה בהריון.
החלטת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לא נתנה היתר לפיטורי התובעת.
התובעת ילדה ביום 15.02.19.
התובעת שבה לעבודתה בתום חופשת הלידה – ביום 01.06.19.
התובעת זומנה לשימוע ביום 06.08.19.
ביום 13.10.19 הופסקה/הסתיימה עבודת התובעת בנתבעת.
התובעת קיבלה פיצוי פיטורים עבור התקופה שמיום 01.08.13.

פלוגתאות

שאלת יחסי העבודה (עובד- מעסיק או קבלן-מזמינה) בין התובעת לנתבעת בין ינואר 2009 לבין יולי 2013.
האם יש להתחשב בוותק של התובעת החל מינואר 2009 לצורך חישוב זכויותיה של התובעת- הבראה, פיצויי פיטורים, פנסיה וחופשה.
האם זכאית התובעת לפיצויי הלנת שכר?
האם שולמו לתובעת פיצויי פיטורים במועד, והאם זכאית התובעת לפיצויי הלנת פיצוי פיטורים?
האם חלה התיישנות בכל הקשור לעילות התביעה הנובעות מהתקופה שלפני אוגוסט 2013.
האם הנתבעת הפרה את הוראות חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה והאם התובעת זכאית לפיצוי מכוח חוקים אלו.
מהות התפקידים והמשימות שניתנו לתובעת לאחר חזרתה לעבודה מחופשת לידה –האם מדובר בתפקידי סרק כטענת התובעת או שמא הועסקה בתפקידים שמתאימים למעמדה ולכישוריה, כפי שטענה הנתבעת.
האם הנתבעת פגעה בתובעת ובתנאי עבודתה ממועד בו מסרה התובעת לנתבעת הודעה כי היא בהריון ועד למועד בו פורטה?
מחודש 09/18 חל שינוי בתפקידה של התובעת – שכלל הרעה מוחשית בתנאי העבודה .
האם בעקבות החלטת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים נפגעו תנאי עבודתה של התובעת?
מהו המועד בו נמסרה הודעה לתובעת כי התכנית עתידה להיסגר.
האם התכנית "אול יאום" הופסקה בסניף הנתבעת בישראל, או שהיא ממשיכה במתכונת אחרת.
האם עבודתה של התובעת הופסקה בעקבות הפסקת התוכנית או שהוצע לה לבחירתה להישאר בבית תוך תשלום מלוא תנאי שכרה.
האם גויסה עובדת אחרת תחת התובעת.
באיזה יום הנתבעת שלמה לתובעת את שכרה? האם שכר העבודה שולם באיחור באופן קבוע?
האם הונפקו לתובעת תלושי שכר שאינם תקינים.
זכאות לפיצוי בגין חוסר תום לב בסיום יחסי העבודה, והרעת תנאי העבודה ללא שימוע.
ביום 06.08.19 נמסר לתובעת מכתב זימון לשימוע לבחינת סיום העסקתה בנתבעת.
האם לתובעת בוצע גמר חשבון כדין בגין סיום העסקתה בנתבעת.

ניתנת בזאת החלטה בדבר הגשת תצהירים:

1. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים.

2. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.

3. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד.

4. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.

ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

5. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

א. התובע/ת י/תגיש את תצהיריה/ו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.

ב. הנתבע/ת י/תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע/ת.

ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.

6. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.

צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים.

אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.

7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון.

בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן.

אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.

8. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.

למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות.

ניתנה היום, י"ז סיוון תשפ"א, (28 מאי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .