הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 52843-02-21

לפני

כבוד השופטת, סגנית הנשיא שרה ברוינר ישרזדה

תובע

1. בנימין חג'אג'

נגד

נתבעת

1. אטואלס 8 בע"מ

פסק דין בהעדר הגנה

לפני בית הדין בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה.
כתב התביעה הוגש בתאריך 24.2.21.
התובע הגיש הודעה לפיה ביצע מסירה של כתב התביעה לידי הנתבעת, בצירוף אישור מסירה ונתוני רשם החברות בדבר כתובת החברה.
בנוסף התובע הגיש הודעה על ביצוע מסירה של העתק הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, בצירוף החלטת בית הדין לפיה על הנתבעת להגיש תגובה לבקשה.
נוכח האמור, ומשהנתבעת לא הגישה כתב הגנה ואף לא תגובה לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, על אף חלוף המועדים שנקבעו, ניתן בזה פסק דין על יסוד כתב התביעה.
הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים בגין הרכיבים להלן:
הפרת הסכם עבודה ואי תשלום שכר וזכויות סוציאליות בסך 24,695 ₪ (סך המורכב מ 18,000 ₪ לחודשים 9/20 ו- 10/20, 5,400 ₪ לחלק מחודש 11.20 ו- 1,295 ₪ בגין נסיעות (לפי תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום לפי צו הרחבה בדבר השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ). לא מצאתי מקום לפסוק בגין הפרשים לפנסיה וחופשה שנתית בהיעדר פירוט כל סכום ביחס לכך אלו ב כתב התביעה). בנסיבות הענין יצורף לסך הנ"ל פיצוי בגין הלנת שכר בסך של 1500 ₪ .
פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת בסך של 820 ₪.
פיצוי בגין אי מסירת תנאי עבודה בכתב בסך של 1000 ₪.
פיצוי בגין אי קיום חובת שימוע בסך של 2000 ₪.
לא מצאתי מקום לפסוק בגין אי מסירת מכתב פיטורין. נזקי התובע בגין חוסר במכתב פיטורין והשלכתו על קבלת דמי אבטלה אינם יכולים להתבע על דרך ההערכה אלא על פי תחשיב מדויק של שווי הזכאות ולאחר שהובהר כי פנה למוסד לביטוח לאומי ובקשתו נדחתה .
התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבעת פסק הדין בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ביום 24. 2.21 ועד לתשלום בפועל.
בנוסף, תשלם הנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 3000 ₪ תוך 30 יום. במידה ולא ישולמו הוצאות המשפט במועדן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה.
בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי המבקש לבטלו.

ניתן היום, כ' תמוז תשפ"א, 30 יוני 2021, בהעדר הצדדים.