הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 43439-12-19

לפני:
כב' השופטת שרה שדיאור

התובע והנתבע שכנגד :
יורם סופר
ע"י ב"כ: עו"ד עמוס האוזנר

-
הנתבעת והתובעת שכנגד :
מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל
ע"י ב"כ: עו"ד עדיאל גלס

החלטה

ביום 17.12.19 הגיש התובע כתב תביעה בגין פיטורים שלא כדין וזכויות שונות בגין תקופת עבודתו אצל הנתבת, בסך כולל של 1,181,435 ₪.
בתאריך 20.1.20 הגישה הנתבעת כתב הגנה.
בתאריך 17.5.20, היינו כמעט 4 חודשים לאחר הגשת כתב ההגנה, הגיש התובע "כתב תשובה" מבלי שהגיש בקשה מקדימה בעניין, ותוך שציי ן כי "מאחר שכתב ההגנה מסלף לחלוטין את התמונה בקשר לעובדות, מבוקשת רשות להגיש כתב תגובה לטענות שבכתב ההגנה, כלהלן...". חרף האמור, כתב התשובה התקבל לתיק והועבר לידיעת הנתבעת.
הצדדים הגיעו לישיבת פישור, אולם לא הגיעו להסדר.
בישיבת קדם המשפט מיום 23.6.20, בית הדין הציע לצדדים הצעת פשרה, אולם לאחר התייעצות הודיעו כי הפשרה לא הסתייעה. לאחר מכן בית הדין אפשר לצדדים להתייחס לאפשרויות פשרה אחרות שנדונו ביניהם ואף זאת לא הסתייע.
ב"כ הנתבעת הודיע כי כפי שציין בכתב התביעה, בכוונת הנתבעת להגיש תביעה בגין שכר עודף שקיבל התובע עקב מסמך שגרם לטעות. בתגובה טען ב"כ התובע כי מדובר בתביעת השתקה פסולה, וכי בחישוב שנעשה לתובע, היתה טעות לרעתו. עוד טען כי ככל תוגש תביעה חדשה, התובע יגיש תביעה שכנגד אמיתית, שאינה תביעת השתקה. עוד ציין ב"כ התובע כי הוא שומר על זכותו לתבוע הוצאות בגין עיתוי הגשת התביעה שכנגד, זכותו לתקן את כתב התביעה וזכותו להגשת תגובה לתביעה שכנגד. ניתנה לנתבעת רשות להגיש תביעה שכנגד עד ליום 25.7.20.
בתאריך 5.7.20 הגישה הנתבעת כתב תביעה שכנגד בסך של 303,221 ₪ בגין תשלומים ששולמו לטענתה ביתר.
בתאריך 22.7.20 הגיש התובע " כתב הגנה בתביעה שכנגד – כולל טענות לסילוק על הסף". (דגש ש.ש.)דהיינו הבקשה לסילוק על הסף הייתה מטעם התובע! לפיכך התגובה לה הייתה צריכה להיות רק מטעם הנתבעת!
בתאריך 24.11.20 נקבע כי הנתבעת תגיש תגובה לבקשה, וזאת עד ליום 22.12.20. עוד נקבע כי "ככל שהצדדים לא יבקשו במפורש ובכתב עד 22/12/20 לקיים דיון בבקשה לדחיה על הסף, יראה בכך בית הדין כהסכמה כי תנתן החלטה בעניין זה על סמך כתבי הטענות". (דגש ש.ש.)
ב"כ התובע צפה בהחלטה זו ביום 26.11.20.
ביום 30.11.20, כמצוות בית הדין, הגישה הנתבעת "תגובת הנתבעת לבקשה התובע לדחיית תביעתה שכנגד על הסף". הנתבעת לא ביקשה לקיים דיון בעניין זה.
התובע לא הגיש דבר ולא פעל בהתאם להחלטה מתאריך 24.11.20 אף שצפה בה ביום 26.11.20. התובע אף לא ביקש להגיש תגובה לתגובת הנתבעת , כפי שעשה ביחס לכ. ההגנה כמפורט לעיל.
לפיכך, בהעדר התייחסות התובע להחלטה מיום 24.11.20 אף שהיה די זמן, בתאריך 10.1.21, היות שחלף המועד שנקבע בהודעת בית הדין, ניתנה החלטה בבקשת התובע לסילוק התביעה שכנגד על הסף.
ביום 10.1.21 צפה ב"כ התובע בתגובת הנתבעת ובהחלטה . (יצויין כי בתאריך 20.12.20 הוגשה בקשה נוספת מטעם הנתבעת וב"כ התובע צפה בה ביום 21.12.20. בקשה זו מאוחרת לתגובת הנתבעת נשוא הערעור).
בתאריך 25.1.21 הגיש התובע בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה (בר"ע 45259-01-21) במסגרת בקשתו טען התובע כך:

עוד טען ב"כ התובע בבית הדין הארצי, כי מהתכתבות עם ב"כ הנתבעת עולה כי העתק התגובה נשלח אליו בדואר, אולם נכון למועד הגשת הבר"ע, העותק טרם התקבל. ב"כ התובע לא ציין בבקשת רשות הערעור לעיל כי צפה בהחלטה למתן תגובה, בתגובה ובהחלטה בדבר הבקשה שלו לדחיה על הסף באמצעות נט המשפט.
עוד עתר התובע, במסגרת הבר"ע כי כבוד בית הדין הארצי יסלק את תביעת הנתבעת על הסף, או שיקבע כי הדיון בתביעה לא יתקיים יחד עם הדיון בתביעת התובע, כי הדיון בתביעת התובע ימשיך ויתנהל בפני מותב אחר , חיוב התובע בהוצאות יבוטל ויוטל חיוב בהוצאות ושכ"ט על הנתבעת, בשתי הערכאות.
ביום 5.2.21 ניתנה החלטת כבוד בית הדין הארצי (בר"ע 45259-01-21 ) לפיה:
"לאחר עיון בבקשת רשות הערעור ובתיק בית הדין האזורי, עולה לכאורה כי אכן נפלה תקלה מעצם קבלתה לתיק של תגובת הנתבעת מיום 30.1.20 – ללא החלטה בקשר לכך ( בין טרם הגשתה ובין לאחריה) ומבלי שהתאפשר לתובע להגיש תשובה לטיעוניה (או לבקש דיון בעל פה לאור האמור בה). משכך, ומבלי שבית דין זה יביע עמדתו לגוף הדברים, מוצע לצדדים להגיע להסדר דיוני בדבר ביטול ההחלטה מיום 10.1.21 והשבת הבקשה לסילוק על הסף להחלטה מחודשת של בית הדין האזורי לאחר שיקבע את סדרי הדין בקשה לכך.
הצדדים יגישו עמדתם להצעת ההסדר עד ליום 16.2.21. לעיון בהתאם".
בתאריך 7.2.21 הגיש ב"כ ה מבקש הודעה בדבר הסכמת הצדדים להצעת ההסדר שבהחלטת בית הדין הארצי מיום 5.2.21.
בתאריך 7.2.21 ניתנה החלטת בית הדין ה ארצי לפיה בהסכמת הצדדים, ניתן תוקף של החלטה להצעת ההסדר מיום 5.2.21. עוד נקבע כי בסך מסתיים הטיפול בבקשת רשות הערעור, ללא צו להוצאות.
נוכח כל האמור, משבוטלה החלטת בית הדין מיום 10.1.21, וחזקה עלי מצוותו של בית הדין הארצי הנכבד, התובע יהא רשאי להגיש תשובה לתגובת הנתבעת לבקשה של התובע עצמו ,לסילוק התביעה שכנגד על הסף, עד ליום 1.3.21.
נקבע לדיון בבקשה לסילוק התביעה שכנגד על הסף לתאריך 16.3.21 בשעה 10:30.

הוצאות יקבעו בהחלטה שתנתן לאחר הדיון שנקבע בסע' 22 לעיל.

ניתנה היום, כ"ח שבט תשפ"א, (10 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.