הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 40292-08-18

30 דצמבר 2021

לפני:

כב' השופטת רחל בר"ג-הירשברג

התובע
בצלאל גרינברג
ע"י ב"כ: עו"ד אלכסנדר ספינרד
-
הנתבעת
עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה ירושלים (ע"ר)
ע"י ב"כ: עו"ד יאיר זלנפרוינד
פסק דין

הצדדים הסמיכו את בית הדין לפסוק ביניהם לפשרה, ללא הנמקה, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969. הסכמת הצדדים ופרטיה מצאו ביטוין בפרוטוקול ישיבת בית הדין מיום 28.12.2021 .

לאחר שעיינו בכלל החומר שהובא לפנינו ושקלנו את מכלול טענות הצדדים בכתב ובעל פה, לרבות במסגרת ישיבת בית הדין מיום 28.12.2021 , הגענו לכלל הכרעה כמפורט מטה.

הנתבעת תשלם לתובע, בתוך 30 י מים מיום שיומצא לה פסק הדין, סכום כולל של 26,000 ₪ כפיצויי פיטורים מוגדלים.

הנתבעת תמציא לתובע, באמצעות בא כוחו, בתוך 10 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין טופס 161 מתוקן. התובע רשאי להמציא לנתבעת, באמצעות בא כוחה, בתוך 10 ימים מיום שיומצא לו טופס 161 מתוקן את החלטת רשות המיסים בדבר גובה הניכוי או הפטור מסכום פיצויי הפיטורים המוגדלים (שבסעיף 3 לעיל). בהעדר הודעה ובחלוף המועד תנכה הנתבעת מס כדין על פי המידע המצוי בידה בלבד.

על פי הסכמת הצדדים פסק דין זה ניתן לשם סילוק סופי ומלא של כל התביעות ההדדיות.
הנתבעת תישא בשכר טרחת בא כוח התובע בסכום כולל של 6,500 ₪. שכר הטרחה ישולם בתוך 30 ימים מיום שיומצא פסק הדין לנתבעת, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

האגרה תושב בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), תשס"ח – 2008. דהיינו, בהפחתת אגרת המינימום ובשים לב לכך שלא קוימה ישיבה להוכחות.

זכות ערעור: על פסק דין זה ניתן להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 ימים מיום שיומצא לצד המבקש לערער.

ניתן היום, כ"ו טבת תשפ"ב, (30 דצמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .
פסק הדין נחתם בידי נציגי הציבור ועותק נמצא בתיק בית הדין, לצדדים מופץ עותק בחתימה אלקטרונית של השופטת לבדה.

נציג ציבור עובדים מר בועז סנדרוב

רחל בר"ג-הירשברג, שופטת

נציג ציבור מעסיקים מר צבי גל