הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 16482-01-20

01 אוקטובר 2021
לפני:
כב' השופטת שרה ברוינר ישרזדה - סג נית נשיא
נ.צ. מעסיקים- גב' תמר נוי
התובע:
גסאן אבו מרכיה

ע"י ב"כ: עו"ד ג'ית

-
הנתבעת:
א.ר.ר כהן בניין ופיתוח בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד יפת

החלטה
זוהי בקשת הנתבעת לבטל את פסק הדין שניתן נגדה ביום 19.10.20 בהעדר הגנה.
כידוע, על פי הפסיקה, שתי עילות מצדיקות ביטו ל פסק דין שניתן בהעדר הגנה: האחת- ביטול מן הצדק- כאשר מתברר כי נפל פגם במסירת כתב התביעה לנתבע ומשכך- עצם מתן פסק הדין יסודו בטעות שאינה יכולה להוותר על כנה; השני- גם כאשר מתברר כי לא נפל פגם במסירה, יכול בית המשפט לבטל את פסק הדין אם מצא כי יש בפי הנתבע טענות הגנה הראויות להתברר.האם התקיים איזה מהטעמים הנ"ל בעניננו?

מסירה כדין?
בדיון שהתקיים אתמול בבקשה , נחקר אחד מהשליחים שבצעו מסירות בשלבים שונים של ההליך לנתבעת (השליח האחר לא התייצב-ועל כן, ובצדק, טוענת הנתבעת – יש להתעלם מתצהירו). השליח שנחקר, מר מיעארי, הוא זה שמסר, כך על פי הטענה, את כתב התביעה והדרישה להגשת כתב הגנה לנתבעת. כמו כן נחקר מנהל ובעלי הנתבעת מר אוהד כהן, אשר אליבא דשליח הוא זה שלידיו מסר את כתב התביעה, כך על פי אישור המסירה ותצהיר שצרף.
אין חולק כי כתובתה הרשומה של הנתבעת- לשם בוצעו המסירות הנטענות - כמופיע ברשם החברות היא ברחוב הצאלה 15 בשדרות.
טוענת הנתבעת כי מדובר בכתובתה הישנה -כתובת מגורי הוריו של מר כהן, והיא לא עודכנה. עוד טוענת כי התובע ידע היטב שהכתובת העדכנית היא בקיבוץ גבים שם מתגורר מר כהן (שבחקירתו אף ציין כי התובע עצמו בנה את בית המגורים הזה).עוד נטען כי מר כהן לא פגש בשום שליח של התובע בקשר לתיק זה, ולא נמסר לו דבר, והטענה כי סירב לחתום על אישור המסירה, שקרית. אין גם תיעוד חזותי של המסירה.
לאחר ששמענו את עדויות השליח ומר כהן, מצאנו להעדיף את עדות השליח:
דברי השליח היו מהימנים והוא ידע לאשר פרטים ביחס לבית (משמאל לכביש ראשי, בית פרטי בן שתי קומות) ,ואף לא כשל בזיהוי תמונה שהציג לו ב"כ הנתבעת וטען כי אינה מציגה את הבית במלואו.
אכן, השליח לא צילם את המסירה ובוודאי שלו היה עושה כן היו בכך תימוכין לדבריו, ואולם גם בהעדר צילום מצאנו את עדותו מהימנה.
מאידך גיסא, התרשמנו כי מר כהן בחר לגלות טפח ולהסתיר טפחיים. בעוד בתצהירו שבנלווה לבקשה לביטול פסה"ד ציין רק שמדובר בכתובת לא עדכנית שהיא כתובת בית הוריו, הרי שבחקירה הנגדית הפליג הרבה מעבר לכך ושינה מגרסתו . כך מסר גרסה שלא זו בלבד שהיתה כבושה, אלא גם בלתי מסתברת- לפיה אף שהבית תואר כבית הוריו, בפועל אין מתגוררים שם (מידע בסיסי שהיה מקום לכלול בתצהיר לכתחילה) ואביו מתגורר אצל 4 ילדיו לסרוגין (אף זו גרסה מוקשית כשלעצמה אך לא בגין כך יפול דבר), הוא גם לא ידע לומר עד מתי היה הבית מושכר ולמי (דבר בלתי מסתבר כשלעצמו) אך כן ידע לומר שהבית "פרוץ" ואין מתגוררים בו. הדברים אינם מתקבלים על הדעת ונוכח העלאתם במאוחר גם לא היו מהימנים.
אכן , לצרכי ההליך דכאן , הרלבנטית היא המסירה של כתב התביעה ואולם העובדה שישנם שלושה שליחים שונים שבצעו מסירות ביחס לכתובת האמורה (בדרכי מסירה שונות –המצאה /הדבקה) כשאין חולק בדבר זיהוי הנכס (תמונת דלת הכניסה צורפה לתגובה לבקשה לביטול פסק דין)- מחזקת מסקנתנו זו.
אם כן, עילה מן הצדק אין כאן.

טענות הגנה?
לא בבקשה לביטול פסה"ד ואף לא בתשובה לתגובה לא פרטה הנתבעת שום טענת הגנה שבפיה , זאת אף שהתובע הפנה שימת לב לכך בתגובתו. רק לאחר מתן החלטה קודמת שדחתה הבקשה , ובמסגרת בקשה לעיון מחדש- פרטה הנתבעת מקצת טיעוני הגנה, אך גם זאת באופן חלקי ביותר, לא ממצה ואף לא נתמך בתצהיר,כפי שיפורט בהמשך.
טוען התובע כי יש להתעלם מאותה בקשה לעיון חוזר והמידע הכלול בה שכן אלו נוספו מעבר לגדרי הבקשה לביטול פסק דין.אף שפרוצדורלית יש ממש בטענה , סבורנו כי לא ראוי לעשות כן. משהורה בית הדין הארצי לקיים דיון בבקשה , לא יוכל בית הדין להתעלם מטיעונים שהועלו בפניו טרם מתן החלטה זו, ואף מאסמכתאות שצורפו. ודאי כאשר עסקינן בבדיקת הגנת הנתבעת- שזוהי עילת הביטול בה אנו דנים כעת.
ואולם כאמור, אף מתוך מודעות לחסרון התשתית ההגנתית נמנעה הנתבעת מלפרוש גרסת הגנתה על מנת להעמיד בפני בית הדין בסיס להצדקת מתן יומה בבית הדין ובחרה להציג מידע חלקי בלבד .
שלושה ראשי טיעון בפי הנתבעת במסגרת הבקשה לעיון מחדש (ועל כך חזרה בדיון דאתמול). נתייחס אליהם בקצרה-
א.התביעה כוללת דרישה לתשלום דמי הבראה וחופשה מלאים כאשר לא צורפו תלושים שהיו מצביעים על תשלומים בגין אלה. הנתבעת צרפה 3 תלושים לענין זה המצביעים על תשלום כ4500 ₪ בגין חופשה וכ 1650 ₪ בגין הבראה. אכן יש טענת הגנה חלקית בפי הנתבעת הראויה להתברר , נוכח העולה מן התלושים שבחרה לצרף (ואי צירוף היתר מצביע לכאורה , כי מעבר לכך אין). עם זאת הסכומים הנתבעים ואף הסכומים שנפסקו בפסה"ד החלקי- גבוהים מהסכומים שהוצגה ראיה לכאורה (התובע חולק על אמינות הרישום בתלושים) לתשלומם.
ב. התובע טען כי שכרו לצרכי חישוב זכויותיו הוא 7000 ₪ אך לא זה היה שכרו כל העת אלא נמוך יותר. הוא גם לא צרף תלושים כדי לתמוך בגרסתו – טענה זו של הנתבעת מעוררת קושי שהרי 3 התלושים שצרפה היא מצביעים על משכורות שאינן נופלות מסך זה (גם ב 6/16- בשנת העבודה השניה), ולמעשה בעיקרן עולות בהרבה על הסך האמור. הנתבעת לא פרטה כל גרסה (אף שבוודאי בידיה נתונים) ביחס לגובה השכר- אלא הסתפקה בציון מספר חודשים בהם פחת שכרו (ס' 6 לבקשה לעיון חוזר). על כן לא מצאנו כי בפי הנתבעת , לפחות כמוצג בשלב זה, טענות הגנה טובות. מכל מקום, ודאי אין בכך כדי לשמוט הקרקע תחת טענות התובע בכללותן באשר לממוצע השכר, נוכח התלושים שכן צורפו.
(בהקשר זה לא למותר לציין כי בפסה"ד לא נקבע כי ישנה חובה על הנתבעת לשלם מלוא הפרשי פ"פ ופנסיה אלא רק השלמות לאשר הופרש (כנטען ע"י התובע עצמו) לקופת הפנסיה. במובן זה הליך בהוצל"פ וכן עיקול על מלוא סכומי הפ"פ והפנסיה מעורר קושי)
ג. גרסת התובע לפיה פוטר לא נתמכה בראשית ראיה (משכך, כך גורסת הנתבעת- לא היא צריכה לפרט הגנתה שכן התובע לא קיים את חובתו שלו להצביע על עילת תביעה ).
אלא שעיון בבקשה לעיון חוזר מלמד כי לבד מהטיעון המשפטי האמור , אין כל טיעון פוזיטיבי מפי הנתבעת כי התובע לא פוטר. ודאי אין טענה שכזו הנתמכת בתצהיר. התובע אמנם לא צרף אסמכתאות לפיטוריו ואולם עיון בכתב התביעה בסעיף 4 -5 מעלה כי ישנה גרסה עובדתית מפורטת של מהלך הפיטורין ותוכן הגרסה (ככל שיש בה אמת) גם מעלה כי אינה מסוג הגרסאות שניתן לתמכן בראיה בכתב (להבדיל מ בעדות). אם כן, מוצאים אנו כי גם בענין זה נמנעה הנתבעת מלפרט גרסת הגנה כדבעי.
אם כן, הנתבעת פרשה גרסת הגנה חלקית בלבד אשר לא נתנה מענה לכל חלקי התביעה.

ולמסקנת הדברים-
משלפחות ראשית טענות הגנה חלקיות יש בפנינו, ומשברי כי הותרת פסק הדין על כנו עלולה לגרום לנתבעת נזק בדמות תשלום סכומים שלכל הפחות חלקם (לכאורה) שולמו, ראוי לבטל את פסק הדין.
עם זאת המנעות הנתבעת מלפרוש גרסה שלמה היא כשלעצמה, ואף נוכח הרושם הנוצר כי נועדה לדחות מימוש זכויותיו של התובע, מצדיקים כי בטול הפסק ייעשה בכפוף לתנאים הבאים:
הנתבעת תשלם לתובע הוצאותיו בסך של 2,000 ₪. (לענין זה הבאנו בחשבון גם את התנהלות התובע שנמנע מלבצע מסירה גם לקיבוץ גבים ואת הגשת התביעה בבי"ד זה ).
הנתבעת תפקיד בקופת בית הדין סך של 20,000 ₪ (המשקף הפרשי חוב נוכח התלושים שצרפה בגין חופשה והבראה, קרן השתלמות (בקשר לכך לא הובאה כל טענה) וביטוי מסוים לדמי הודעה מוקדמת.
האמור יוסדר בתוך 14 יום, שאחרת יוותר פסק הדין על כנו.
כפוף לביצוע האמור לעיל יבוטל פסק הדין וכן יסגר תיק ההוצאה לפועל מס' 522734-01-21 ויבוטלו העיקולים ויתר ההליכים שננקטו במסגרתו.
נוכח הסכמת שני הצדדים לפיה התובע עבד בשדרות ובמקומות שונים בדרום שבתחום שיפוט בית הדין בבאר שבע, הרי שכפוף לאמור לעיל ולכשיבוטל פסק הדין , יועבר התיק לנשיא למתן החלטה בנדון.

ניתנה היום, כ"ה תשרי תשפ"ב, (01 אוקטובר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

שרה ברוינר ישרזדה, שופטת

נציגת ציבור מעסיקים, גב' תמר נוי