הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 13365-09-18

18 פברואר 2020
לפני:
כב' השופטת יפה שטיין
התובע:
גסאן נגום

ע"י ב"כ: עו"ד מוחמד שקיר

-
הנתבעת:
איסטס צביעה בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד מוטי ישר

החלטה

לאחר שעיינתי ברשימות שבפניי ובחומר המצוי בתיק, להלן רשימת המוסכמות והפלוגתאות בין הצדדים:

מוסכמות:
התובע הינו תושב מחנה הפליטים עקבת גבר שבנפת יריחו שברשות הפלשתינאית, נושא תעודת זהות פלשתינאית.
הנתבעת הינה חברה הרשומה כדין בישראל העוסקת בביצוע עבודות צביעת ברזל באזור התעשייה מישור אדומים.
בין הצדדים נחתם הסכם העסקה ובו פורטו תנאי עבודתו של התובע.
עבור עבודתו בסופי שבוע קיבל התובע 450 ₪.
הנתבעת ביצעה הפרשות לחשבון פנסיה מאחר ולא ניתן היה לפתוח פוליסה לתובע.
הנתבעת שילמה לתובע ביום 06.03.2019 סך של 7,460 ₪ בגין פיצויי פיטורים וכן סך של 5,429 ₪ בגין הפרשות לפנסיה.
התובע פוטר מהנתבעת.
התובע החתים כרטים נוכחות (ככל שזו אינה מוסכמה – יודיע על כך התובע תוך 14 יום וזו תהפוך לפלוגתא).
פלוגתאות:
במה בדיוק עיסוקה של הנתבעת – האם עוסקת אך ורק בצביעת ברזל ומתן שירות ליצרנים וספקים בתחום זה כטענתה, או שמא נכונה טענת התובע כי היא עוסקת גם בייצור בתחום המתכת ולא רק בצביעה. לאור זאת (וגם היא עובדת רק בצביעת ברזל) האם נכונה טענת התובע כי חל על העבודת התובע צו ההרחבה בענף תעשיית המתכת, החשמל והאלקטרוניקה.
מה היו נסיבות פיטוריו של התובע – האם נכונה טענת הנתבעת כי נערכו לתובע 2 שימועים אשר לאחריהם הוחלט על סיום העסקתו , או האם נכונה טענת התובע לפיה פוטר בשרירותיות, ללא עריכת שימוע כדין ומבלי שנמסר לו מכתב פיטורים? בהתאם לכך, האם התובע זכאי ל הפרשי פיצויי פיטורים ולפיצוי בגין פיטורים שלא כדין ובאיזה שיעור? כמו כן – האם זכאי לדמי הודעה מוקדמת או שנכונה טענת הנתבעת כי התובע הפסיק לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, ולכן לא זכאי לדמי הודעה מוקדמת.
מה היו שעות עבודתו ושכרו של התובע. האם נכונה טענת התובע לפיה הוא הועסק בשכר יומי או שמא היה עובד שעתי, ומה ההשלכות שיש לכך לעניין זכויותיו.
האם תלושי השכר משקפים נאמנה את מתכונת העסקתו של התובע בכל הנוגע לשעות עבודתו בפועל, תקופת עבודתו, שכרו וזכויותיו הסוציאליות והאם תלושי השכר נמסרו לתובע מידי חודש בחודשו. בהתאם לכך, האם התובע זכאי לתשלום נוסף בגין עבודה בשעות נוספות ובאיזה שיעור. כמו כן, האם קיבל את המלוא המגיע לו בגין זכויותיו הסוציאליות (הבראה, חופשה, חגים, נסיעות והפרשות לקרן הפנסיה). יצויין כי לעניין תקופת עבודתו חלוקים הצדדים בשאלת תקופת עבודתו של התובע בפועל: האם עבד בין 8/15-5/18 כטענתו או 1/7/15-9/4/18 כטענת הנתבעת (וע"פ הרשום בתלושים).
מה הייתה מתכונת העסקתו של התובע בסופי השבוע והאם שכרו שולם בהתאם לשעות שבוצעו בפועל. ככל שהתשובה שלילית, זכאות התובע לתשלום בגין עבודה בשעות נוספות בסופי שבוע ובאיזה שיעור.

2. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
3. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעת יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
4. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
5. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין נדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.
6. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
7. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
9. למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
10. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
11. התיק נקבע להוכחות ליום 30/9/20 בשעה 12:00.
נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכשעתיים וחצי. תשומת לב הצדדים כי ייתכן ויידרשו לסכם בע"פ את טיעוניהם בקצרה בסיום שמיעת ההוכחות.

ניתנה היום, כ"ג שבט תש"פ, (18 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.