הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים ס"ק 63029-06-20

15 יולי 2020
לפני:
כב' השופט אייל אברהמי, נשיא
נציג ציבור מר יוסף קשי
נציג ציבור מר שמחה שמחוביץ

המבקש:
ארגון העיתונאים בישראל 558690667

-
המשיב:
תאגיד השידור הציבורי הישראלי

החלטה

הבקשה לסילוק על הסף הקדמה

  1. בתיק זה הוגשה בקשה לסכסוך קיבוצי ובקשה לסעד זמני. בטרם הדיון ביקשה המשיבה לסלק את התביעה על הסף .בהחלטה מיום 1.7.20 נקבע כי הבקשה לסילוק על הסף, תידון במסגרת הדיון שנקבע ליום 2.7.20.
  2. בדיון ביום 2.7.20 ביקשו הצדדים לסכם בנקודה זו והם אכן עשו כן. להלן תינתן החלטתנו בבקשה לסילוק על הסף.

רקע לבקשה לסעד זמני וטענות הצדדים בעניין האחרון
3. המשיב הודיע ביום 15.6.20 כי החליט להפסיק (להלן ההחלטה) את התוכנית של קלמן לי בסקינד ואראל סג"ל המשודרת מידי יום בשעות הערב החל מיום 30.7.20.
4. המבקש טען כי ההחלטה, נתקבלה שלא כדין ומבלי שנעשו הליכים אירגונ יים וקיבוציים אל מול המשיב, בקשר להחלטה זו , כנדרש. יתר על כן ההחלטה התקבלה שלא כדין – לא על ידי הגורם המוסמך - מנהל חטיבת החדשות ומב לי שנערך לעובדים שימוע קודם לכן, תוך שינוי מבני, ללא משא ומתן קיבוצי וללא היוועצות עם ארגון העובדים.
5. המשיב טען כי הוצעו לעובדים חלופות תעסוקתיות וממילא לא נפגעה זכותם של העובדים. הואיל ולא נפגעה זכותם- אין מקום לבחון את סמכויות רשות השידור במסגרת בית הדין. בכל אופן מדובר ב"שינוי שיבוץ" בסך הכל ולא בשינוי מבני. ענין זה הינו חלק מהפררוגטיבה של המעסיק ואין מקום לבחון אותו בהליך זה . הואיל ואין כל עילת תביעה אין לבית הדין סמכות.
המבקש טען לעומת זאת כי הפניה לעובדים ה ייתה לאחר ההחלטה להוריד את התוכנית וממילא נפגעה זכותם. בכל אופן, אף אם הוצעו פתרונות לחלקם הרי שלא הוצעו לכולם. בין כך ובין כך לבית הדין סמכות לבחון האם הופעלה הפררוגטיבה כדין.
6. המשיב הגיש בקשה לצרף מסמכים נוספים , עליהם הוא סומך ואליהם הוא מפנה. אין מקום לצרף מסמכים אלה ביחס לבקשה לסילוק על הסף. נציין כי הבקשה לסילוק על הסף, הוגשה במקום הגשת תגובה , כאמור בהחלט תי מיום 6.7.20. הבקשה תידון אפוא על יסוד החומר של התיק , מבלי להיזקק למסמכים הנוספים.

החלטה
7. החלטה לסילוק על הסף של תובענה אינה נעשית כדבר שבשגרה. נעילת דלת בפני מתדיינים הינה פגיעה בזכות הגישה לערכאות ותעשה במשורה - רק כאשר ברור כי אין עילת תביעה. בעוד שבבתי המשפט הסעד של מחיקה של הסף ניתן במשורה הרי שבבתי הדין לעבודה "קצרה המשורה עוד יותר" וראה בין היתר דב"ע מד/ 3-15 אפנר יצחק - הדסה דב"ע נב/ 3-127 אגודה ארצית של מנהלי מורשה חתימה של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל – הבנק הבינלאומי הראשון לישראל וסיכום הפסיקה ד"ר יצחק לובוצקי סדר הדין במשפט העבודה מהדורה חמישית פרק 4.
8. במקרה דנן ככל שטענות המבקשת נכונות ולא הייתה פניה לעובדים ו/או לארגון קודם קבלת ההחלטה יתכן שנפגעה זכותם ובית הדין יהיה מוסמך לדון בבקשה לסעד זמני בגין זאת . בעניין דומה נקבע על ידי בית הדין הארצי לעבודה כי תביעה שבאה לבחון את היקף הסמכויות והפררוגטיבה של המעסיק והאם החלטה להוריד משידור הינה כדין תברר לגופה ולא תמחק על הסף מחמת טענה דומה לזו שהעלה המשיב דידן (וראה בר"ע74/99 רשות השידור – משה נגבי ס' 2 להחלטה). מדובר במקרה דנן בטענה לפיה נפגעה שלא כדין זכות אינדיבידואלית של כל אחד מהעובדים לשימוע והזכות של ארגון העובדים להיוועצו ת - שלא תתקבלנה החלטות קולקטיביות מבלי להיוועץ עמו. אף השאלה: האם ההחלטה (המנהלית) ל הוריד את התוכנית התקבלה כדין – על ידי הרשות המוסמכת - הינה שאלה שנתונה בסמכות בית הדין. עולה מהאמור, שאין לומר כי ברור שאין עילה, כנטען על ידי המשיב .
9. ההכרעה בשאלות האמורות נתונה לסמכותו הייחודית של בית הדין ולא ברורה כלל טענת המשיב, על העדר סמכות. בנסיבות אלה הטענה נדחית.

10. לנוכח מופרכות הטענה שהעלתה ב"כ המשיב , על אף שמדובר בהליך קיבוצי אני מחייב את המשיב בהוצאות משפט בסך 1,800 ₪ שישולמו תוך 14 יום.

11. דיון בבקשה לסעד זמני כאמור יתקיים ביום 23.7.20 בשעה 15:00.

ניתנה היום, כ"ג תמוז תש"פ, (15 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

נציג ציבור ( עובדים)
יוסף קשי

אייל אברהמי, נשיא

נציג ציבור ( מעסיקים)
שמחה שמחוביץ