הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים ס"ע 6987-12-19

14 מרץ 2020

לפני:

כב' הרשם עמי רוטמן

התובע
טספו אוקובאמרים

ע"י ב"כ: עו"ד אהרון הלוי
-
הנתבעת
מילר ניהול פרויקטים (ישראל) בע"מ

פסק דין

בהתאם לאישורים שהגיש התובע לתיק בית הדין, כתב התביעה הומצא לנתבעת ביום 4.12.19. בנוסף, הבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה והחלטת בית הדין הומצאו לנתבעת ביום 10.2.20.
על אף חלוף המועד לא הוגש כתב הגנה.
בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה, תצהיר התובע והמסמכים שצורפו להם.
הנתבעת תשלם לתובע תוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לידיה את הסכומים הבאים:
פיצויי פיטורים בסך 7,440 ₪ ( הסכום חושב בהתאם לתקופת העסקת התובע אצל הנתבעת).
פיצוי בגין העדר הפרשות לקרן פנסיה (רכיב התגמולים) בסך 5,570 ₪.
דמי הודעה מוקדמת בסך 3,089 ₪ ( הסכום חושב בהתאם להוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001 לגבי עובד בשכר).
דמי חופשה שנתית בסך 2,164 ₪.
דמי הבראה בסך 3,024 ₪.
דמי חגים בסך 1,494 ₪ (הסכום חושב בהתאם לימי החגים שפורטו על ידי התובע, אשר לא חלו בימי שישי או שבת).
החזר ניכויים בסך 4,758 ₪.
פיצויי הלנת שכר ופיצויי פיטורים בסך 2,000 ₪.
בשל העובדה שפסק הדין ניתן על יסוד כתב התביעה בלבד, לא נפסקו פיצויים בגין ראשי נזק שהינם בשיקול דעת בית הדין, על אף שנכללו בכתב התביעה.
הסכומים הנ"ל יישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה, 3.12.19, ועד למועד תשלומם המלא בפועל.
כמו-כן, תשלם הנתבעת לתובע תוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לה, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 4,500 ₪. לא ישולם סכום זה במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד תשלומו המלא בפועל.
בקשה לביטול פסק דין זה, ניתן להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לידי הצד המבקש את ביטולו.

ניתן היום, י"ח אדר תש"פ, (14 מרץ 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .