הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים ב"ל 146-08-19

27 מאי 2020
לפני:
כב' הרשמת אסתר שחור
התובע:
יפית כהן

ע"י ב"כ: עו"ד ענת רוביו קימלמן

-
הנתבעת:
המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ: עו"ד אילנה חלפון

החלטה

רשימת המוסכמות והפלוגתאות מטעם הצדדים מתקבלת לתיק, למעט פלוגתא מספר 3, שאינה מופיעה בכתב ההגנה ועל כן אינה חלק מגדר המחלוקת. ויוטעם, משהנתבע לא התכחש מלכתחילה בכתב הגנתו לסמכות בית הדין לדון בחלופה השניה לפי סעיף 58, בהעדר תנאי סף ואישור רפואי המתייחס לעניין זה, אין מקום להוסיף עניין זה כשנוי במחלוקת.
התובעת תגיש את העדויות הראשיות שלה ושל כל יתר העדים בתצהירים עד ליום 1.7.20. התצהירים על נספחיהם יוגשו לבית הדין וישירות לצד שכנגד.

לא יוגשו התצהירים במועד שנקבע לא תורשה התובעת להביא עדויות בעל פה בבית הדין ביום הדיון.

התצהירים יוגשו ב- 2 עותקים, עותק אחד לבית הדין ואחד לצד שכנגד.

התצהירים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו.

המצהירים יצרפו לתצהיריהם, את כל המסמכים הרלוונטיים שהם מבקשים שיהיו בפני בית הדין, כולל מסמכים שיבקשו להגיש בחקירה נגדית.

בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, יראוהו כמודה בפרט שמסר לבית הדין בעל הדין שכנגד באותו עניין ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.

הנתבע יגיש תיק מוצגים שיכלול את כל הראיות שהוא מבקש להגיש בדיון ההוכחות לא יאוחר מ- 45 יום קודם לישיבת ההוכחות. המוצגים יהוו ראיה בתיק, אלא אם תוגש התנגדות, 14 ימים לפחות לפני מועד הדיון. ככל שהנתבע מבקש להעיד עובד ציבור יצרף את תעודת עובד הציבור לתיק המוצגים. לא ירשה בית הדין  להגיש ראיה שלא תיכלל בתיק המוצגים אלא מנימוקים שירשמו.

בקשות לזימון עדים מטעם התובעת תוגשנה יחד עם התצהירים.
בקשות לזימון עדים מטעם הנתבע יש להגיש עד 45 יום לפני הדיון.

למועד שנקבע להוכחות ידאגו בעלי הדין כי העדים מטעמם יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם. הצדדים יוודאו טלפונית לפחות 14 יום לפני הדיון עם עדיהם כי הם יודעים על הדיון, ומתכוונים להתייצב לעדות כנדרש. ככל שלא ייעשה כאמור, ישקול בית הדין לקיים את הדיון ולתת פסק דין ללא העד ו/או לחייב בהוצאות ככל שידחה הדיון בשל כך.

סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד, לבית הדין, לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהיריו, בקשה מנומקת להשמעת עדותו של אותו עד שלא על דרך התצהיר. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא-כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר, ותמצית מפורטת של עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. לא יוגשו הפרטים הנדרשים על פי פיסקה זו, לא יתיר ביה"ד השמעת עדות בעל פה. באם יתיר בית הדין השמעת העדות שלא על דרך תצהיר ידאג הצד להזמין את העד לעדות בעל פה ביום שיקבע לדיון.

צד המבקש להקרין סרטון בדיון יביא עמו מחשב נייד שניתן להציג באמצעותו את הסרטון.

צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין לא יאוחר מ- 30 יום קודם למועד הדיון. אם לא תוגש בקשה כאמור ייתכן שלא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.

מזכירות – נא להזמין תיק רפואי כמבוקש:

התיק יועבר לשופט/ת לקביעת דיון הוכחות.

ניתנה היום, ד' סיוון תש"פ, (27 מאי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.