הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 38251-12-17

10 פברואר 2021
בפני:
כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובעת:
סלוא אבו רוקן

-
הנתבעות:
אורט ישראל (חל"צ)
המועצה מקומית דלית אל כרמל

החלטה
הדיונים הקבועים לימים – 11.2.2021; 25.2.2021 ו-18.3.2021 – מבוטלים.
ב"כ התובעת יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה, תוך 30 יום מהיום.
ב"כ התובעת יצרף לתצהירים את כל המסמכים עליהם מתבססת תביעתה.
עותק מהתצהירים ישלח ישירות לנתבעות.
ב"כ הנתבעות יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמן, תוך 30 יום מיום קבלת התצהירים מטעם ב"כ התובעת. ב"כ הנתבעות יצרפו לתצהירים את כל המסמכים עליהם מתבססת הגנת ן. עותק מהתצהירים ישלח ישירות לב"כ התובעת.
צד אשר מגיש יותר מתצהיר עדות ראשית אחד, יציין בעמוד נילווה את מספר התצהירים אשר הוגשו ואת שמות נותני התצהירים.
לא הוגשו תצהירי התובעת במועד, תמחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1992. לא הוגשו תצהירי הנתבע ות במועד, יראה הדבר כאילו אין בדעת ב"כ הנתבעות להביא ראיות.
על המצהירים להתייצב לחקירה על תצהיריהם במועד כפי שייקבע.
סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפרטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות.
על כל צד המבקש להעיד עדים מטעמו שלא באמצעות תצהיר, להגיש את הבקשה להזמנת עדים בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית.
עותק מהבקשה ישלח ישירות לב"כ הצד שכנגד.
דיון הוכחות יקבע ליום 7.10.2021 בשעה 11:30.
ככל והצדדים יחדיו יגישו תצהירים של יותר מ-4 עדים, יודיע על כך ב"כ התובע בהודעה נפרדת לבית הדין ובמקרה כזה – יקבעו דיוני הוכחות נוספים.
לעיוני.

ניתנה היום, כ"ח שבט תשפ"א, (10 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.