הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 27297-07-20

לפני: כב' השופטת קרן כהן
המבקש:
התובע והנתבע שכנגד
מרדכי שבבו
ע"י ב"כ עו"ד זהר נסים
-
המשיבה:
הנתבעת והתובעת שכנגד
לאטי ייזום ובניה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד פז לב-רן

החלטה
לפניי בקשת המבקש (התובע והנתבע שכנגד) לגילוי מסמכים ספציפיים של המשיבה (הנתבעת והתובעת שכנגד) ומסמכים נוספים מחברת ספייס בנייה ויזמות בע"מ, שהמשיבה היא בעלת השליטה בה (להלן: חברת ספייס).

הרקע לבקשה
המבקש הועסק במשיבה בתפקיד של מנכ"ל ביצוע מחודש 6/2015 או 7/2015 ועד לחודש 5/2020.

המשיבה עוסקת, בין היתר, בתחום הבנייה למגורים והיא בעלת השליטה בחברת ספייס.

ביום 13.7.2020 הגיש המבקש כתב תביעה נגד המשיבה . במסגרת כתב התביעה נתבעו, בין היתר , בונוסים בגין רווחים ש התקבלו ממכירת דירות מגורים בפרויקטים שנבנו על ידי המשיבה עבור חברת ספייס שהחלו בתקופת עבודתו של המבקש ושהסתיימו טרם ניתוק יחסי העבודה שבין הצדדים , בהתאם להסכם העבודה שנחתם בין הצדדים.

ביום 22.12.2020 הגישה המשיבה כתב הגנה מתוקן . במסגרתו נטען, כין היתר, כי שולמו למבקש כל הבונוסים להם היה זכאי בתקופת עבודתו וכי אף שולמו לו תשלומים ביתר בגין בונוסים עתידיים אותם יצטרך להשיב עקב התפטרותו לפני השלמת הפרויקטים .

במקביל הגישה המשיבה כתב תביעה שכנגד מתוקן שבו נתבעו, בין היתר, מקדמות ששולמו למבקש ביתר בתקופת עבודתו .

וכך נקבע בנספח ב' להסכם העבודה החל על הצדדים בנוגע לזכאותו של המבקש לבונוסים:
"1. העובד יהיה זכאי לתשלום בונוס שנתי מבוסס על רווחים אשר יתקבל (ככל שיתקבלו) ממכירה של דירות מגורים בפרויקטים אשר נבנו על ידי המעסיקה, עבור חברת ספייס בניה ויזמות בע"מ... לצורך חישוב הבונוס יובאו בחשבון אך ורק פרויקטים, שבנייתם החלה לאחר תחילת עבודתו של העובד בחברה והם הסתיימו, כהגדרת מונח זה להלן, במועד, שבו העובד עדיי ן מועסק בחברה ולא נתן או קיבל הודעה מוקדמת על סיום העסקתו...
........
3. סמוך ככל הניתן לסיומו של כל פרויקט מזכה תערוך המעסיקה תחשיב של הרווח הממוצע לכל דירה בפרויקט (המבוסס, באופן כללי, על הכנסות החברה בפרויקט בניכוי הוצאותיה ומחולק לכמות הדירות), באופן שבו נערכים דו"חות כאלו עובד לחתימתו של הסכם זה ובאופן שוטף במעסיקה.
4. בהתאם לתוצאות התחשיב האמור יהא העובד זכאי לבונוס בשיעור דלהלן:
.......
6. לעובד תהיה האפשרות לעיין בתחשיב בכל עת, לבדוק אותו, להשיג עליו ותשלום הבונוס לעובד בפועל יבוצע בכפוף לאישור של הדו"ח על ידי העובד".

כלומר, בהתאם להסכם העבודה המבקש זכאי לבונוסים בגין מכירות של דירות בפרויקטים שנבנו על ידי המשיבה עבור חברת ספייס שהחלו בתקופת עבודתו ושהסתיימו לפני ניתוק יחסי העבודה (להלן: הפרויקטים המזכים).

דיון והכרעה
לאחר ששקלתי את הבקשה, התגובה והתשובה לתגובה מצאתי כי דין הבקשה להתקבל בחלקה, כפי שיפורט להלן.

מאזנים מבוקרים של המשיבה לשנים 2015 ועד למועד סיום העסקתו של המבקש, לכל שנה בנפרד או מאזן לא מבוקר חתום ע"י רו"ח (אם לא קיים מאזן מבוקר); דו"ח רווח והפסד (מתוך מערכת הנהלת החשבונות) לשנים 2015 ועד למועד סיום העסקתו של המבקש, לכל שנה בנפרד; מאזני בוחן "פתוחים" לשנים 2015 ועד למועד סיום העסקתו של המבקש, לכל שנה בנפרד – המבקש טען כי מסמכים אלה נדרשים לצורך הוכחת טענותיו ב דבר זכאותו לבונוסים ולצורך הפרכת טענות המשיבה שהוא חייב לה תשלום כלשהו. המשיבה לא המציאה לו תחשיבים בתקופת העבודה. מסמכים אלה רלוונטיים להליך ויש בהם כדי לשפוך אור בנוגע לפרויקטים ולהתחשבנות בין הצדדים. במסגרת התשובה לתגובה הוסף שמדובר בנתונים רלוונטיים מכיוון שעל יסודם חישבה המשיבה את הבונוסים להם הוא זכאי ולכן אין להסתפק בדוחות הערוכים שהמציאה למבקש ולא להעביר אליו את הנתונים גולמיים. המשיבה טענה כי מדובר בדרישה רחבה שחורגת באופן מהותי מזכותו של המבקש לבחון את תחשיבי הרווח בנוגע לפרויקטים המזכים. מאזני המשיבה ודוחות הרווח וההפסד כוללים מידע חשבונאי רחב המתייחס לכל פעילותה, לרבות פרויקטים שגם לגרסת המבקש אין להם קשר ליחסי העבודה ולמחלוק ות מושא ההליך. מדובר במידע מסחרי רגיש העולה כדי סוד מסחרי.
דין הבקשה להידחות. המסמכים המבוקשים כוללים מידע חשבונאי המתייחס לכלל פעילותה של המשיבה, לרבות פעילות שאינן קשורות למבקש ושאין לו זכאות לתשלום כלשהו בגינן. אין במסמכים אלה התייחסות רק לפרויקטים שבגינם זכאי המבקש לבונוסים ולכן מדובר בדרישה גורפת. כמו כן, מסמכים אלה כוללים מידע עסקי רגיש של המשיבה ולא מצאתי שיש להורות לה לגלותם משאין בהם כדי לסייע לבית הדין להכריע במחלוקת שבין הצדדים, בהן ניתן יהיה להכריע באמצעות גילוי מסמכים הנוגעים לפרויקטים המזכים בלבד. אי לכך, הבקשה לגילוי מסמכים אלה נדחית.

כרטסת מלאה של כל הפרויקטים שטופלו בתקופת עבודתו של המבקש, לרבות פרויקט "פיבקו מול הים", וכן כרטסת של קבלני משנה, שכר עבודה, רכישת חומרים, וכל הוצאה ישירה שקשורה בקשר לפרויקטים אלו - המבקש טען כי מסמכים אלה נדרשים לצורך הוכחת טענותיו ב דבר זכאותו לבונוסים ולצורך הפרכת טענות המשיבה שהוא חייב לה תשלום כלשהו. המשיבה לא המציאה למבקש תחשיבים בתקופת העבודה. מסמכים אלה רלוונטיים להליך ויש בהם כדי לשפוך אור בנוגע לפרויקטים ולהתחשבנות בין הצדדים. במסגרת התשובה לתגובה הוסף כי הקביעה מהו פרויקט מזכה נקבעה על בסיס הרווחים שהתקבלו ממכירת הדירות שנתמכת בנתונים שמצויים בכרטסת המלאה. עשויים להיות פרויקטים נוספים שהם פרויקטים מזכים ולכן מסמכים אלה רלוונטיים להליך. המשיבה טענה שזכאותו של המבקש מוגבלת למסמכים הקשורים בפרויקטים המזכים בלבד ולא לכלל המסמכים או לכלל הפרויקטים שבהם הייתה מעורבת בתקופת עבודתו. המשיבה הוסיפה שכחלק מזכאותו, רשאי המבקש להגיע למשרדי רואה החשבון שלה לצורך בחינה ועיון במסמכים הקשורים בדוחות הרווח לכל פרויקט מזכה ולעיין בכל מסמך רלוונטי שעומד בבסיס תחשיב הרווח.
דין הבקשה להתקבל בחלקה. אין מחלוקת שהמבקש זכאי לעיין במסמכים הקשורים בפרויקטים המזכים, קרי - פרויקטים שנבנו על ידי המשיבה לחברת ספייס שהחלו בתקופת העבודה ושהסתיימו עת חלו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים. אי לכך, גילוי הכרטסת המלאה של המשיבה המתייחסת לכל הפרויקטים שטופלו בתקופת העבודה, היא דרישה גורפת ואינה מתייחסת רק פרויקטים המזכים. אי לכך, המבקש זכאי לעיין בכרטסת המלאה המתייחסת רק לפרויקטים המזכים, קרי - הפרויקטים שנבנו עבור חברת ספייס שהחלו בתקופת עבודתו ושהסתיימו לפני סיום יחסי העבודה בין הצדדים. בנסיבות אלה, המבקש יפנה למשרד רואה החשבון של המשיבה ויעיין בכרטסות של כל הפרויקטים המזכים בלבד. אי לכך, הבקשה מתקבלת רק בנוגע למסמכים הנוגעים לפרויקטים המזכים בלבד והעיון בהם יתקיים במשרדי רואה החשבון של המשיבה.

כרטסת של המבקש בספרי המשיבה - המשיבה טענה שאין ברשותה כרטסת ספציפית למבקש. בנסיבות אלה, לא ניתן להורות לה לגלות מסמכים שאינם ברשותה.
עם זאת, משהטענה לא נתמכה בתצהיר, תגיש המשיבה תצהיר מתאים, כפי שיפורט בהמשך.

רשימת הפרויקטים המלאה בהם טיפלה ובנתה המשיבה עבור חברת ספייס משנת 2015 ועד למועד סיום העסקתו של המבקש, לכל שנה בנפרד - המשיבה טענה שמעבר לרשימת הפרויקטים המפורטת בכתב ההגנה, בכתב התביעה שכנגד ובמסמכים שצורפו לכתבי הטענות אין ברשותה רשימה נוספת. בנסיבות אלה, לא ניתן להורות לה לגלות מסמכים שאינם ברשותה.
עם זאת, משהטענה לא נתמכה בתצהיר, תגיש המשיבה תצהיר מתאים, כפי שיפורט בהמשך.

תחשיב לכל פרויקט ופרויקט והרווח הממוצע לכל דירה בפרויקט, אשר נערך במשיבה, ושבגינו שולמו בונוסים למבקש, כטענת המשיבה; דו"חות שוטפים של המשיבה המתייחסים לרווח הממוצע לכל דירה בכל פרויקט (עפ"י סעיף 3 לנספח ב' להסכם עבודה אישי מיום 01.07.2015) - המשיבה טענה כי התחשיבים הנוגעים לכל אחד מפרויקטים המזכים נמסרו למבקש והיא אף צירפה אותם לתגובה לבקשה. כמו כן, תחשיבים אלה כוללים גם חישוב הרווח הממוצע לדירה בכל פרויקט. בנסיבות אלה, התייתרה הבקשה בנוגע למסמכים אלה.
טענות המבקש בתשובה לתגובה בנוגע לאמינותם של התחשיבים הן טענות עובדתיות המצריכות בירור במסגרת ההליך העיקרי ואין בהן כדי להשפיע על הליך גילוי המסמכים.

פנקס חופשה של המבקש - המשיבה טענה שאין ברשותה פנקס חופשה של המבקש ושהוא דיווח על יציאה לחופשות בהודעות או בעל פה. בנסיבות אלה, לא ניתן להורות לה לגלות מסמכים שאינם ברשותה.
עם זאת, משהטענה לא נתמכה בתצהיר, תגיש המשיבה תצהיר מתאים, כפי שיפורט בהמשך.

כל הסכמי ההתקשרות הקיימים בין המשיבה לחברת ספייס, החלים על הפרויקטים שקשורים לתקופת עבודתו של ה מבקש, ובגין הפרויקטים שבהם הוא טיפל; הסכם חלוקת רווחים בין המשיבה לחברת ספייס או הסכם שותפות או כל הסכם מסחרי בין שתי החברות - המשיבה טענה כי היא מחזיקה ב-50% ממניות חברת ספייס ולכן ההתחשבנות ביניהן התבססה על שיעור האחזקות שלה בחברת ספייס וכי אין ברשותה הסכמים שהיא יכולה להציגם. בנסיבות אלה, לא ניתן להורות לה לגלות מסמכים שאינם ברשותה.
עם זאת, משהטענה לא נתמכה בתצהיר, תגיש המשיבה תצהיר מתאים, כפי שיפורט בהמשך.

מסמכים הנוגעים לחברת ספייס: מאזנים מבוקרים משנת 2015 ועד למועד סיום העסקתו של המבקש, לכל שנה בנפרד או מאזן לא מבוקר חתום ע"י רו"ח (אם אין מאזן מבוקר); דו"ח רווח והפסד (מתוך מערכת הנהלת החשבונות) משנת 2015 ועד למועד סיום העסקתו של המבקש, לכל שנה בנפרד; מאזני בוחן "פתוחים" משנת 2015 ועד למועד סיום העסקתו של המבקש, לכל שנה בנפרד; כרטסת מלאה של כל ההכנסות וההוצאות בגין הפרויקטים שנבנו בתקופת עבודתו של המבקש, לרבות פרויקט "פיבקו מול הים" ולרבות כל ההכנסות וההוצאות הישירות בקשר לפרויקטים אלו; רשימת הפרויקטים המלאה בהם טיפלה ובנתה המבקשת עבור חברת ספייס משנת 2015 ועד למועד סיום העסקתו של המבקש; תחשיב של כל פרויקט ופרויקט והרווח הממוצע לכל דירה בפרויקט, אשר נערך בחברת ספייס - המבקש טען כי המסמכים נדרשים לצורך הוכחת טענותיו בנוגע לזכאותו לבונוסים ולהפרכת טענות המשיבה שהוא חייב לה תשלום כלשהו. המשיבה לא המציאה למבקש תחשיבים בתקופת העבודה. חברת ספייס היא חברת בת של המשיבה והבונוס להם הוא זכאי קשורים בקשר ישיר להתחשבנות שבין שתי החברות. תחשיבי המשיבה מבוססים על המסמכים המבוקשים בבקשה, וגילוים ביחס לחברת ספייס נועד להוכחת סכומי הבונוסים להם הוא זכאי, והפרכת טענת המשיבה שקיבל תשלומי יתר. יצוין כי במסגרת התשובה לתגובה המבקש לא התייחס לטענות המשיבה בנוגע למסמכים אלה. המשיבה טענה כי חברת ספייס אינה חלק מההליך ולכן יש לדחות את הבקשה, במיוחד שהיא כוללת דרישה למסמכים מהותיים ורגישים. המבקש לא טרח לצרף את חברת ספייס או לקבל את תגובתה ולכן דין הבקשה. גם לגופו של עניין המסמכים המבוקשים אינם רלוונטיים להליך ולמבקש זכאות לעיון רק במסמכים הקשורים לתחשיב הבונ וסים ביחס לכל פרויקט מזכה, מסמכים ש כבר נמסרו לידיו. אי לכך יש לדחות את הבקשה גם לגופה.
דין הבקשה להידחות. חברת ספייס אינה חלק מההליך ולא מצאתי שיש מקום להורות על גילוי המסמכים המבוקשים. מדובר בדרישה גורפת של מסמכים שחלקם כוללים מידע מסחרי רגיש של חברת ספייס שאינו רלוונטי לפרויקטים המזכים. כמו כן, משהמבקש זכאי לגילוי ועיון במסמכים של המשיבה הנוגעים לפרויקטים המזכים, אין מקום להורות על גילוי מסמכים של חברת ספייס ודי בגילוי מסמכי המשיבה הרלוונטיים לפרויקטים המזכים.

סוף דבר
הבקשה לגילוי המסמכים מתקבלת בחלקה.

המבקש זכאי לעיין במסמכים הבאים:
כרטסת מלאה של הפרויקטים המזכים – פרויקטים של בניה עבור חברת ספייס שהחלו בתקופת עבודתו ושהסתיימו לפני ניתוק יחסי העבודה.

העיון יתבצע עד ליום 30.11.2021 במשרדי רואה החשבון של המשיבה. המבקש זכאי להעתיק כל מסמך שיוצג לפניו.

המשיבה תגיש עד ליום 30.11.2021 תצהיר ערוך כדין בנוגע למסמכים ולנושאים הבאים:
קיומה או היעדרה של כרטסת של המבקש בספרי המשיבה.
קיומו או היעדרו של פנקס חופשה.
רשימה של הפרויקטים שבהם טיפלה ובנתה המשיבה עבור חברת ספייס משנת 2015 ועד למועד סיום העסקתו של המבקש.
אופן ההתחשבנות בינה לחברת ספייס בנוגע לפרויקטים הקשורים לתקופת עבודתו של המבקש.

הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בסיום ההליך.

ניתנה היום , י"ח חשוון התשפ"ב, (24 אוקטובר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.