הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 13069-10-18

14 יולי 2020

לפני:

כב' השופטת מיכל פריימן
נציג ציבור (עובדים) מר אלי עשור שעבין

התובע
1. אברהם אינהורן
ע"י ב"כ: עו"ד רונית לב ארי
-
הנתבעת
1. ב.ה. לוי בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד אורית רענן

פסק דין

כללי

תביעתו של התובע שבפנינו הינה לתשלום פיצוי בסך 30,000 ₪ בגין פיטורים שלא בתום לב ושלא כדין.

רקע עובדתי

התובע, יליד 1948, הועסק בנתבעת, זכיינית "רמי לוי שווק השקמה", מיום 9.3.15 ועד 21.12.17.
ביום 11.12.17 נמסר לתובע מכתב זימון לשימוע שנקבע ליום 12.12.17 .
לבקשתו של התובע, נדחה השימוע פעמיים והתקיים לבסוף ביום 17.12.17.
התובע התייצב לשימוע מלווה בעורך דינו.
בסיום השימוע התבקש התובע להמשיך להגיע לעבודה כרגיל וביום 21.12.17, בחלוף 4 ימים, נמסרה לתובע ההחלטה בשימוע ולפיה הוא מפוטר מעבודתו.
השימוע הוקלט וכן נערך לו פרוטוקול בכתב שנמסר לתובע יחד עם הודעת הפיטורים ביום 21.12.17.
עבודת התובע הסתיימה ביום 21.12.17, ועם המשכורת האחרונה נערך לו גמר חשבון.
בחלוף כ-10 חודשים הגיש התובע את תביעתו שבפנינו, בה הועלו לראשונה גם טענות כי הפרוטוקול הכתוב מהווה אך תמצית של הטענות שהועלו בשימוע. לטענת הנתבעת, בחלוף הזמן ומשלא העלה התובע טענות כנגד פיטוריו או כנגד הפרוטוקול, לא נשמרה ההקלטה.

עיקר טענות התובע

לטענת התובע, השימוע נעשה שלא כדין, בחוסר תום לב, תוך שההחלטה על הפיטורים התקבלה מבעוד מועד ועל כך מעיד הזימון לשימוע "מהיום למחר" וסיום יחסי העבודה לאלתר.

עוד טוען התובע כי הטיעונים שהועלו כנגדו בשימוע, המוכחשים על ידו, היו סתמיים, בלתי מוצדקים ובלתי מעוגנים והפתיעו את התובע .

בהחלטת הפיטורים חזרה הנתבעת על הטענות שהועלו כנגדו ללא התייחסות להתנהלותו לאחר השימוע וללא מתן אפשרות לתקן דרכיו, דבר המלמד אף הוא כי תוצאת הדברים הייתה ידועה מראש.

הוסיף התובע וטען כי פיטוריו המידיים מעוררים חשד לעילות פיטורים חמורות כנגדו והדבר גרם לו עגמת נפש, השפלה ופגיעה בשמו הטוב.

עיקר טענות הנתבעת

לטענת הנתבעת, התובע פוטר מעבודתו כדין, מהטעם שלא ביצע עבודתו באופן ראוי ולאחר שהעירו לו אינספור פעמים והוא לא שינה את דרכיו.

התובע ידע בגין מה זומן לשימוע וכי הפר הוראות הנתבעת, והתגונן בטענות שאינן ממין העניין כגון "זה לא רק אני" או כי רצה "להגדיל ראש" ולא "לשבת כמו גולם".

התובע זומן לשימוע בכתב, השימוע נדחה לבקשתו והוא הופיע אליו מלווה בבא כוחו (אף שהכחיש זאת במהלך חקירתו הנגדית).

גם לאחר השימוע ניתנה לתובע האפשרות לתקן דרכיו אולם לא עשה כן, ועל כן, בחלוף מס' ימים, פוטר.

לטענת הנתבעת, היא פעלה בהתאם לפררוגטיבה הנתונה בידיה, נתנה לתובע את יומו ולא נפל כל פגם בהתנהלותה בנוגע לפיטוריו.

הכרעה

לאחר שמיעת ראיות הצדדים וטענותיהם, מוצאים אנו כי דין התביעה להידחות, משלא נפל פגם לא בעילת הפיטורים ולא בהליך הפיטורים, ולהלן טעמינו.

במכתב הזימון לשימוע נטען כי עילות הזימון הן חוסר שביעות רצון מאופן ביצוע עבודת התובע והטענה כי אינו נשמע להוראות הממונים ולא מבצע את דרישות ההנהלה.

תחילה טען התובע כי כלל אינו יודע במה מדובר אולם משפורטו בפניו הטענות במהלך השימוע לא טען כי אלו אינן מוכרות לו אלא טען לגופו של עניין:

לגבי פתיחת ניילונים של סוכר עם סכין באופן שפוגם באריזות הסוכר טען התובע כי "מאז שאמרו לי אני לא פותח עם סכין יותר...", בנוגע לצורך לחזור ולהזכיר לתובע לסדר את החלות בימי שישי שאם לא כן אינו עושה זאת, טען התובע "אקח לתשומת ליבי" ובנוגע לתלונה כי הוא עוזב את מחלקת העופות אף שנאמר לו להיות רק שם השיב התובע "אני מילאתי את העופות, מה אתה רוצה שאני אעשה, שאני אשב כמו גולם?"

אף ב"כ התובע טען במהלך השימוע כי "יש דברים שהוא מכחיש אותם כמו עניין הסוכר, ויש את עניין העופות והחלות. הוא גומר לסדר את העופות והולך למחלקה של הסוכר...הוא לא הבין את חומרת העניין...הוא לא הבין את המשמעות" . היינו, התובע לא ייחס משמעות להערות שקיבל.

מעדיפים אנו את עדותו המהימנה של עד הנתבעת על פיה הנתבעת העירה לתובע על התנהלותו מספר רב של פעמים טרם זימונו לשימוע, וכי טענתו כי אינו יודע על מה מדובר הינה מיתממת ובלתי נכונה.
עד הנתבעת העיד כי גם בשימוע עצמו, ברוב המקרים התובע הסכים למה שנטען נגדו, מה שמתיישב עם הפרוטוקול ועם טענת ב"כ התובע המשתקפת בו כאמור לעיל.

עדות התובע, ככלל, לא עשתה עלינו רושם מהימן החל מהטעם כי טען , בניגוד לאמור בתצהירו, שלא הוא שביקש לדחות את השימוע, עובר בהכחשתו כי הגיע לשימוע עם עו"ד מטעמו, וכלה בטענתו החדשה, שאינה מתיישבת עם פרוטוקול השימוע, כי החזיר כסף על עיתון שנטל ללא תשלום עוד בטרם השימוע ולא במהלכו.
גם גרסתו עליה חזר בחקירתו החוזרת, כי לא התריאו בפניו קודם השימוע שמשהו לא בסדר אינה עולה בקנה אחד עם שנאמר על ידו בשימוע ועם טענות בא כוחו כי התובע רק לא הבין או לא העריך את חומרת העניין.

אשר לעילת הפיטורים, הלכה היא כי במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק, רשאי המעסיק להעביר עובדים מתפקידם או לפטרם בהתאם לצרכיו של העסק, כך שעל-פי רוב בית הדין לא יתערב בשיקול דעתו של המעסיק אלא במקרים של אפליה או אם הפיטורים נעשו בשרירות לב.
מנגד לזכותו של המעסיק לנהל את עסקו על-פי הבנתו עומדת זכות העובד שמעסיקו ינהג כלפיו בהגינות, בסבירות, במידתיות, בתום לב ובכל מידה הראויה לשרור ביחסים בין שני הצדדים לחוזה העבודה (ע"ע (ארצי) 674/05 אהרון ויזנר - מדינת ישראל רשות השידור).
אין ביה"ד שם שיקול דעתו במקום שיקול דעת המעסיק בהחלטתו על פיטורי עובד ואין בנסיבות המקרה שבפנינו כדי להצדיק סטייה מכלל זה.

17.אף באשר להליך הפיטורים שוכנענו כי לא נפל בו פגם ודין התביעה להידחות.

18. התובע זומן לשימוע בכתב, השימוע נדחה לבקשתו על מנת לאפשר לו להיערך ולהתייעץ (ר' סעיף 5 לתצהירו).
אין בעובדה כי הזימון לשימוע נקבע ליום למחרת, ונדחה תוך היענות (פעמיים) לבקשת התובע, כדי ללמד על כי תוצאתו של השימוע הייתה ידועה מראש.

19. לתובע ניתנה זכות הטיעון. השימוע התקיים בנוכחות בא כוח התובע והן התובע והן בא כוחו טענו לגופם של דברים.
התובע הודה בחקירתו הנגדית כי "אני עניתי לטענות בשימוע".

20. לשימוע נערך הן פרוטוקול כתוב והן הקלטה. הפרוטוקול נמסר לתובע בסמוך לשימוע, יחד עם מכתב הפיטורים, והוא לא העלה כל טענה כנגדו, חרף היותו מיוצג, אלא במסגרת התביעה שהוגשה בחלוף כ-10 חודשים, מועד בו לא נשמרה כבר הקלטת השימוע.
מכל מקום, אין בפי התובע טענה כי הפרוטוקול אינו נכון ואינו משקף את שנאמר אלא כי הוא תמצית הדברים, כמצופה מפרוטוקול כתוב.

21. מהימנה עלינו גרסת הנתבעת כי נתנה לתובע הזדמנות שנייה והאמינה שהוא ישתפר (עמ' 11 ו- 12 לפרוטוקול) אלא שגם אחרי השימוע חזר על עצמו עניין הסוכר והעופות והמנהל נאלץ "להסתובב סביבו ולהחזירו למקום".
העיד עד הנתבעת, כי מכתב הפיטורים יצא אחרי 4 ימים "כי רציתי לתת לו הזדמנות שנייה שישתפר. שלא יסתובב במחלקות אחרות, שלא אצטרך לרדוף אחריו וזה לא קרה" (עמ' 13 לפרוטוקול).

22. במכתב הפיטורים שנמסר לתובע 4 ימים לאחר השימוע פרטה הנתבעת את הסיבות בגינן זומן התובע לשימוע ובגינן הוא מפוטר לאחר שדנה שוב ושוב בנושא, ולרבות לקיחה בחשבון של העובדה כי התובע הודיע בפתח השימוע שאינו מבין על מה מדובר, דבר שהיכה את מנהלו הישיר בתדהמה.

23. אף בעובדה כי הפיטורים היו באופן מידי תוך תשלום תמורת הודעה מוקדמת אין כדי להצביע על חוסר חוקיות או על חוסר תום לב בגינו תובע התובע פיצוי.

24. לנוכח כל האמור, משלא נפל פגם בפיטורים, דין התביעה להידחות.
התובע ישלם לנתבעת הוצאות בסך 1500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 7,000 ₪ שישולמו תוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין.

יצוין, כי במהלך ההתדיינות, הנתבעת נאותה הייתה לוותר על פסיקת הוצאות ושכ"ט עו"ד אולם משנוהל ההליך עד תום, עמדה על פסיקתם.

25. לצדדים זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ב תמוז תש"פ, (14 יולי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

אלי עשור שעבין
נציג עובדים

מיכל פריימן
שופטת