הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ס"ע 20846-02-20

08 פברואר 2021
לפני: כב' הרשמת מירי שי

התובע והנתבע שכנגד :
אביה בוז'ין
ע"י ב"כ: עו"ד הדר פלד טל
-
הנתבעת והתובעת שכנגד:
א.אב. שירותי בטיחות בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד רונן גריסרו

החלטה

1. ביום 27.12.20 הגיש התובע בקשה למתן צו לגילוי מסמכים כלפי צד שלישי. לאחר שבחנתי את בקשת התובע ותגובת הנתבעת, אני נעתרת לבקשה ומורה כדלקמן:

2. ניתן צו המופנה אל משרד התחבורה – מנהל תחום קציני בטיחות בתעבורה, למסור לב"כ התובע, בתוך 30 ימים מיום שתומצא החלטה זו למשרד התחבורה, את כל המסמכים המצויים בידי משרד התחבורה ונוגעים למינוי קצין בטיחות בתעבורה לחברת א. חיידר ובניו בע"מ, שהיא לקוח של הנתבעת א.אב. שירותי ביטוח בע"מ, וזאת לתקופה שמיום 1.5.2019 ועד 31.7.2019.
אם למשרד התחבורה יש הסתייגות מהמצאת המסמכים, הוא רשאי להגיש הודעה מנומקת לתיק בית הדין בתוך אותו מועד.

3. באחריות ב"כ התובע להמציא למשרד התחבורה עותק מהחלטה זו בתוך 7 ימים מהיום, והודעה על כך תוגש לתיק בית הדין. לאחר קבלת המסמכים המבוקשים, על התובע להמציא עותק לב"כ הצד שכנגד.

4. בתגובתה מיום 17.1.21 ביקשה הנתבעת והתובעת שכנגד להתיר לה להגיש כתב תביעה מתוקן. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים בדיון היום, אני מורה כדלקמן:

5. עד ליום 22.2.21 תגיש התובעת שכנגד בקשה לתיקון כתב התביעה שכנגד. לבקשה יצורפו טיוטת כתב התביעה המתוקן ותצהיר לתמיכה בעובדות הנטענות בבקשה.
הנתבע שכנגד יגיש תגובה לבקשה בתוך 14 ימים מיום הגשת הבקשה.
עותק מהבקשה והתגובה יועבר במישרין מצד לרעהו.
ההחלטה בבקשה תינתן בכתב.

6. אשר לצו לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים בהתאם לה חלטת בית הדין מיום 14.12.20: בדיון היום טען התובע שהנתבעת טרם מילאה אחר החלטת בית הדין ולא הומצאו לו המסמכים הספציפיים שבית הדין הורה לנתבעת לגלות ולאפשר עיון בהם. לטענת הנתבעת, התבקשה הסכמה חברית לארכה בת 14 ימים ; דוחות הנוכחות יומצאו בתוך יומיים, ולא קיים תיק אישי. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני מורה כדלקמן:

לא מצאתי בטיעוני הנתבעת הסבר מניח את הדעת מדוע עד היום לא קיימה את החלטת בית הדין מיום 14.12.20. גם אם ניתנה הסכמה חברית לארכה בת שבועיים, הרי שחלפו כחודשיים ממועד מתן ההחלטה ועד היום. לו היתה הנתבעת ממציאה לתובע את דו"חות הנוכחות ניתן היה לבחון בדיון היום את זכאות התובע לפדיון חופשה שנתית, בשים לב לטענות הצדדים בדיון המוקדם מיום 22.7.20. הטענה שאין תיק אישי הועלתה לראשונה בדיון היום, והיה על הנתבעת להצהיר על המסמכים שאינם ברשותה. לנוכח האמור, אני מורה לנתבעת להמציא לתובע, עד ליום 15.2.21, עותק מדו"חות הנוכחות לכל תקופת העבודה. כן יומצא עד לאותו מועד תצהיר גילוי בנוגע למסמכים שלטענת הנתבעת לא מצויים בחזקתה או בשליטתה.

7. זאת ועוד: בדיון ביום 22.7.20 (עמ' 3 לפרו' ש' 9), טען התובע שברשותו הקלטה של שיחה עם מנהל הנתבעת. בדיון היום הבהירה ב"כ התובע שאין בידי התובע הקלטות . על התובע להמציא לנתבעת תצהיר גילוי מסמכים משלים המתייחס להקלטה שהזכיר בדיון המוקדם, ואם אינה נמצאת עוד בחזקתו או בשליטתו, יפרט מה עלה בגורלה ואילו פעולות נעשו כדי לאתרה. תצהיר הגילוי המשלים יומצא לנתבעת עד ליום 15.2.21.

8. ביום 22.7.20 ניתן צו גילוי ועיון במסמכים בנוגע לתביעה שהגיש התובע כנגד הנתבעת. משהוגשו כתבי טענות בתביעה שכנגד כעת ניתן צו גילוי ועיון במסמכים הדדי כללי שלפיו על כל צד לגלות לרעהו בתצהיר, עד ליום 23.3.21, את כל המסמכים שיש בידו והם רלוונטיים לשאלות שבמחלוקת בתיק זה. הצדדים יצרפו העתק המסמכים לתצהיריהם. המועד נקבע לעוד 45 ימים מהיום על מנת לאפשר לצדדים פרק זמן מספיק לה שלמת ההליכים המקדמיים לאחר הגשת כתבי טענות מתוקנים (אם וככל שבית הדין ייעתר לבקשה ובשים לב להלכה הנוהגת בדבר תיקון כתבי טענות בשלב מקדמי של ההליך המשפטי).

9. עיון ביום 23.2.21 מעקב אחר בקשה לתיקון כתב התביעה שכנגד.

ניתנה היום, כ"ו שבט תשפ"א, (08 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.