הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 7670-02-18

18 פברואר 2020
בפני: כב' השופטת דניה דרורי
התובעת:
אנז'לה אקסלרוד

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

בהמשך לדיון מיום 14.1.20 ולהסכמת הצדדים למינויו של מומחה-יועץ רפואי בתחום רפואת פה ולסת, אני קובעת כדלקמן:

1. מינוי מומחה רפואי
פרופ' בודנר ליפא, מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן – המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע ת, וזאת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.

2. מסמכים רפואיים
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
א. תיקה הרפואי של התובעת מקופ"ח מכבי;
ב. צילום פנורמי (מקור) מיום 29.8.17 (ת/1);
ג. צילום פנורמי (מקור) מיום 9.12.16 (נ/1),;
ד. מכתב ד"ר נוצ'בני מיום 26.6.17 יחד עם שאלון בריאות מיום 9.12.16 (הוגש לתיק ביום 7.6.18);
ה. תעודות רפואיות לנפגע בעבודה מהתאריכים 8.12.16 ו-27.12.16 (נספח לתצהיר התובעת שהוגש לתיק ביום 3.7.18).

3. העובדות המוסכמות:
א. התובעת ילידת 1970.
ב. ביום 7.12.2016, במהלך עבודתה, הרימה התובעת כד מים ריק של מי עדן, אשר פגע בפיה וגרם לנפילתה על הגב.
ג. התובעת פנתה לרופאת שיניים ביום 9.12.16.
ד. התאונה מיום 7.12.16 הוכרה כתאונת עבודה.
ה. הפגימה שהוכרה הנה: חבלת גב.
ו. הפגימה שנדחתה ובמחלוקת: בעיית חניכיים ועקירת שיניים 11, 12, 21 ו-22.
ז. התובעת מעשנת כקופסא בשבוע.
ח. מצבה של התובעת כעולה מהכרטיס הרפואי.

4. השאלות:
א. מהו הליקוי ממנו סובל התובעת בשיניה כעולה מהחומר הרפואי שלפניך?
ב. האם קיים קשר סיבתי, לרבות על דרך של החמרה, בין הליקוי ממנו סובלת התובעת לטענתה (בעיית חניכיים ונזק לשיניים 11, 12, 21 ו-22) לבין האירוע בעבודה בתאריך 7.12.16, כפי שתואר בעובדות שלעיל?
ג. האם אי הכושר לעבודה על פי התעודות הרפואיות לנפגע בעבודה המצורפות להחלטה זו, כולו או חלקו נגרם עקב האירוע הנ"ל?
אם המומחה יקבע, כי רק חלק מאי הכושר נגרם עקב האירוע וחלק מקורו במצב רפואי קודם, ישיב המומחה מה משך הזמן שבו נגרם לתובעת אי כושר אותו ניתן לייחס לאירוע מ- 7.12.16?

5. על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971, וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.  הוגשה חוות דעת שלא בהתאם לדרך הקבועה בפקודת הראיות, רשאי בית הדין מיוזמתו או לבקשת הצדדים לבקש מהמומחה לתקן את חוות דעתו.  למען הסר ספק, הגשת חוות הדעת שלא בהתאם לאמור אינה מצדיקה, כשלעצמה, את פסילת חוות הדעת.

6. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
מובהר כי על הצדדים להימנע מלפנות ישירות למומחה.
אין בהוראה זו כדי לפגוע בחובה המוטלת על המומחה לדווח על כל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במתן חוות דעתו.

7. התיק יובא לעיוני ביום 12.4.20.

המזכירות תמציא העתק החלטה לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ג שבט תש"פ, (18 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.