הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 61887-10-17

18 פברואר 2020
לפני: כב' השופטת דניה דרורי

התובע
אלעזר טובול
-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

1. מינוי מומחה רפואי
דר' ארז בנדט, מומחה בתחום א.א.ג., מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן – המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.
על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971, וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.  הוגשה חוות דעת שלא בהתאם לדרך הקבועה בפקודת הראיות, רשאי בית הדין מיוזמתו או לבקשת הצדדים לבקש מהמומחה לתקן את חוות דעתו.  למען הסר ספק, הגשת חוות הדעת שלא בהתאם לאמור אינה מצדיקה, כשלעצמה, את פסילת חוות הדעת.

2. מסמכים רפואיים
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
א. תיקו הרפואי של התובע בקופת חולים כללית: כרטיס כללי, תעסוקתי, א.א.ג, כללי- ממוחשב; א.א.ג- ממוחשב.
ב. מסמכים רפואיים שצורפו לכתב התביעה (לרבות בדיקות שמיעה מהתאריכים 11.3.16, 17.1.17, 5.3.17).
ג. מסמכים רפואיים שצורפו לכתב ההגנה (לרבות בדיקות שמיעה מהתאריכים 17.1.17 ו- 18.1.17, 5.3.17, 11.3.16).

3. התשתית העובדתית:
התובע יליד 1954.
התובע מועסק החל משנת 1988 כטכנאי במחלקת תשתיות בבזק. בין השנים 1988 עד 2014 הועסק כטכנאי וכבלר בשטח.
במסגרת תפקידו זה הועסק התובע בהתקנת כבלים בגובים ועל עמודי תקשורת. במסגרת משימה זו נחשף התובע לרעש שמקורו בגנרטור שבסמוך לו ביצע את עבודתו.
בתקופת עבודתו בתפקיד זה לא בוצעה בדיקת רעש.
תביעה להכרה בטנטון וירידה בשמיעה עקב חשיפה לרעש מזיק הוגשה לנתבע ביום 12.12.16. התביעה נדחתה בהחלטת פקיד התביעות מיום 26.3.17

4. לנוחיות המומחה, מובאת בזאת הוראת סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 (להלן -החוק): סעיף זה קובע כך –
"(א) אין רואים בליקוי שמיעה שעקב חשיפה לרעש, תוצאה של פגיעה בעבודה אלא אם כן התקיימו כל אלה –
(1) המבוטח נחשף בעבודתו לרעש התקפי ומתמשך, העולה על המותר לפי סעיף 173 בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן – רעש מזיק);
(2) כושר השמיעה פחת, בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים;
(3) הוגשה למוסד תביעה להכרה בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה, בתוך 12 חודשים מהיום המוקדם מבין אלה –
(א) היום שבו תועד הליקוי לראשונה ברשומה רפואית כמשמעה בסעיף 17 בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (בסעיף זה – רשומה רפואית);
(ב) היום שבו, לדעת הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים כמשמעותן בפרק זה, לפי הענין, החלה הירידה בשמיעה.
(ב) רעש תמידי באוזניים (להלן – הטינטון) עקב חשיפה לרעש, לא יוכל כפגיעה בעבודה אלא אם כן התקיים האמור בסעיף קטן (א), וכן כל אלה –
(1) כושר השמיעה בתדירויות הגבוהות פחת בשיעור של 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים; לעניין זה, "תדירויות גבוהות" – תדירויות של 3000 ו – 4000 מחזורים בשניה;
(2) הטינטון תועד לראשונה ברשומה רפואית, לפני שהמבוטח חדל לעבוד בחשיפה לרעש מזיק;
(3) הפגיעה בתפקוד עקב הטינטון חייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי, שתועדו ברשומה רפואית".

5. השאלות:
א. האם סובל התובע מליקוי שמיעה באוזניו כאמור בסעיף 84א(א)(2) לחוק, היינו- האם כושר השמיעה פחת בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאזניים?

ב. ככל שהתשובה לשאלה (א) היא בחיוב, האם נגרם ליקוי השמיעה עקב חשיפתו של התובע לרעש במהלך עבודתו?
ג. האם התובע סובל מרעש תמידי באוזניים (טינטון) אשר נגרם עקב חשיפה לרעש (כנדרש על פי הוראת סעיף 84א(ב) לחוק)?
ד. האם כושר שמיעתו של התובע בתדירויות הגבוהות (תדירויות של 3000 ו- 4000 מחזורים בשניה) פחת בשיעור של 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים (כנדרש על פי הוראת סעיף 84א(ב)(1) לחוק)? ככל שהמומחה מסתמך על תוצאת בדיקת שמיעה מסוימת (יותר מהאחרות), עליו לנמק החלטתו ולהבהיר מדוע עדיפה בעיניו בדיקה מסוימת על פני בדיקה אחרת.
ה. האם הטינטון תועד לראשונה ברשומה רפואית, לפני שהתובע חדל לעבוד בחשיפה לרעש מזיק (כנדרש על פי הוראת סעיף 84א(ב)(2) לחוק)?
ו. האם הפגיעה בתפקוד עקב הטינטון חייבה פניות חוזרות ונשנות לטפול רפואי, שתועדו ברשומה רפואית (כנדרש על פי הוראת סעיף 84א(ב)(3) לחוק? על המומחה לפרט את מועדי הפניות ותוכנן ולציין האם יש בפניות כדי להדגים הפרעה מתמשכת ופגיעה בתפקוד עקב הטינטון. יצויין כי המומחה אינו צריך להתייחס לפנות אשר נעשו לאחר הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי .

6. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ג שבט תש"פ, (18 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.