הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 54473-02-20

לפני
כב' השופט טל גולן
נציג ציבור (עובדים) מר אמיר הנו
נציג ציבור (מעסיקים) מר רפי להבי

התובע:
אמין זייד אלכילאני
ע"י ב"כ: עו"ד סלווה יונס
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד הדס אהרוני

ה ח ל ט ה

  1. עניינה של התביעה שלפנינו הינו בהכרה בקשר הסיבתי בין היפרדות רשתית שממנה סובל התובע, לבין עבודתו. תביעת התובע להכיר בליקוי ממנו הוא סובל בעיניו נדחתה על ידי הנתבע, מהנימוק שלא הוכח קיומו של קשר סיבתי בין מחלתו של התובע לבין האירוע הנטען על ידו.
  2. עוד נקבע בהחלטה זו, כי מבחינה רפואית לא הוכח קיום אירוע תאונתי שאירע לתובע תוך כדי ועקב העבודה, ואשר הביאו להתפתחות המחלה. לבסוף, נקבע כי מצבו של התובע נובע ממחלה טבעית, והשפעת העבודה על הופעת המחלה, אפילו אם היתה כזאת, פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים.
  3. במסגרת הדיון שנערך לפני בית הדין ביום 20.10.2020, הגיעו הצדדים להסכמה, כדלקמן:

"ב"כ הצדדים: בשלב הנוכחי הגענו לכלל הסכמה כדלקמן –

  1. מוסכם בזאת כי ימונה מומחה רפואי מטעם בית הדין בתחום רפואת העיניים, אשר ידון וישקול את הקשר בין מצבו הרפואי הנטען של התובע בעיניו, לבין התשתית העובדתית שתפורט כעת, בסעיף 3 להלן.
  2. במקביל, ב"כ התובע תגיש חוות דעת רפואית תוך 60 ימים מהיום, ובו היא תתייחס לפגימות הנוספות (מלבד העיניים) שהתובע עומד על דעתו כי יש מקום למינוי מומחה רפואי, גם ביחס אליהן. לאחר הגשת חוות הדעת, תינתן שהות לנתבע להודיע בדבר עמדתו המשלימה, והאם הוא נכון להסכים כי יש מקום למינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין, גם ביחס לפגימות אחרות ושאינן בתחום העיניים.
  3. להלן התשתית העובדתית המוסכמת בינינו –

א. התובע יליד שנת 1957.
ב. התובע עבד כמורה לשפה הערבית וכרכז המקצוע לערבית בתיכון עמל שבטייבה מאז שנת 1979 במשרה מלאה ואף יותר מכך.
ג. ברוב שנות עבודתו וגם בשנים האחרונות טרם האירוע שיפורט להלן, יומו החופשי של התובע היה יום ראשון. כמו כן, כרכז המקצוע וכמורה מנוסה, התובע שובץ ללמד את כיתות י"א-י"ב ושובץ גם ללמד את רוב כיתות י"ב במחזור ספציפי.
ד. בתחילת שנת הלימודים 2019-2018 התובע קיבל שיבוץ שאינו לרוחו ואשר לא כלל את הפרטים נשוא סעיף ג' דלעיל. לתובע הובטח על ידי מנהל בית הספר כי העניין יסתדר, אך בשיחה שנוהלה עימו ביום 20/9/18, ואשר היתה המועד האחרון לשינוי המערכת, הובהר כי ההחלטה לא תשתנה. במסגרת זאת, התובע ערך באותו היום ויכוח יחד עם מנהל בית הספר, שבסופו הוא התעלף/אירע אירוע של מעין התעלפות.
ה. במהלך הויכוח התובע חווה תחושת מחנק, כאב ראש וקוצר נשימה. לתובע הוזמן אמבולנס לשטח בית הספר והוא פונה לבי"ח מאיר שבכפר סבא, שממנו הוא שוחרר לפי רצונו באותו היום.
ה. מצבו הרפואי של התובע הוא כמצוין בכרטיסים הרפואיים."
4. לאחר הדיון הגיש התובע חוות דעת של מומחה רפואי לנוירולוגיה. בתגובה, הסכים הנתבע למינוי מומחה רפואי בתחום זה.
5. אשר על כן, ולצורך דיון בשאלת הקשר הסיבתי – רפואי בין הליקויים הנוירולוגיים מהם סובל התובע לבין האירוע כמתואר לעיל, אנו ממנים מטעמו של בית הדין את פרופ' אבינועם רכס, כמומחה רפואי לנוירולוגיה (להלן: "המומחה"), והוא מתבקש להשיב על השאלות הבאות –
א. מהו הליקוי/המחלה הנוירולוגית ממנה סובל התובע, כעולה מהחומר הרפואי שלפניך?
ב. האם קיים קשר סיבתי, לרבות על דרך של החמרה, בין הליקוי/המחלה הנוירולוגית ממנה סובל התובע, לבין האירועים העובדתיים שהתרחשו בעבודה, כפי שתוארו בעובדות שלעיל?
6. על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמוצגים הבאים: א. חוות דעת מיום 3.1.2021 מאת ד"ר וסים זועבי; ב. תיק רפואי מהמרכז הרפואי מאיר; ג. תיק רפואי משירותי בריאות כללית.
7. כב' המומחה מתבקש להשתדל לתת חוות דעתו מוקדם ככל שניתן, וזאת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זאת. כמו כן, על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו/ה וניסיונו/ה, וכן להצהיר כי ידוע לו/ה שחוות דעתו/ה ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.
8. הוגשה חוות דעת שלא בהתאם לדרך הקבועה בפקודת הראיות, רשאי בית הדין מיוזמתו או לבקשת הצדדים לבקש מהמומחה לתקן את חוות דעתו. למען הסר ספק, הגשת חוות הדעת שלא בהתאם לאמור אינה מצדיקה, כשלעצמה, את פסילת חוות הדעת.
9. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
10. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים, והם יקבלו ארכה בת 15 ימים לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה, ותינתן ארכה בת 15 ימים להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.
11. ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 ימים להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן הם יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.
12. תשומת לב הצדדים מופנית לכך שצד אינו רשאי לפנות באופן ישיר אל המומחה בכל עניין שהוא, ובכלל זה אינו רשאי להמציא למומחה מסמכים באופן ישיר. ככל שצד מסוים סבור כי יש מקום לפנות למומחה בעניין מסוים או להגיש לו מסמכים, עליו להגיש תחילה בקשה מנומקת לבית הדין, תוך המצאתה לצד שכנגד.
13. ככלל, כל פניה אל המומחה ובכלל זה המצאת מסמכים, תיעשה על ידי בית הדין, זולת אם בית הדין הורה אחרת. כמו כן, המומחה אשר מונה על ידי בית הדין, אינו בודק את בעל הדין שעניינו הופנה אליו, אלא אם המומחה מבקש זאת, או אם בעל הדין הגיש בקשה מנומקת בעניין זה לבית הדין ובית הדין נעתר לבקשה.
14. מותב בית הדין מסמיך את אב בית הדין לנסח ולהפנות למומחה שאלות הבהרה, וכן להתייחס לבקשה לשאלות ההבהרה, והכל כפי שהדבר יידרש.
15. שכר טרחתו של המומחה ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.
16. להמשך טיפולה של המזכירות.
ניתנה היום, כ"א שבט תשפ"א (03 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר אמיר הנו
נציג ציבור (עובדים)

טל גולן
שופט

מר רפי להבי
נציג ציבור (מעסיקים)