הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 31119-08-19

17 מרץ 2020

בפני: כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובע:
שמשון חחיאשווילי
ע"י ב"כ: עו"ד נאדר יוסף ואח'

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ענת רישין נקש ואח'

החלטה

לפנינו תביעת התובע להכיר בפגיעה בשמיעתו וטנטון כפגיעה בדרך המיקרוטראומה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן: "החוק").
המל"ל דחה את תביעת התובע.
מכאן, התביעה שלפנינו.
בהחלטתנו מיום 27.2.2020 קבענו כי יש מקום למנות מומחה רפואי אשר יחווה דעתו לעניין הקשר בין תנאי העבודה לבין מצבו הרפואי של התובע.

 להלן העובדות:
התובע יליד 02/1958.
התובע עובד כטוחן בתחנת קמח מן בחיפה , ברעש מזיק, החל משנת 2001.
המומחה מופנה לבדיקות השמיעה שבתיק:
בדיקת שמיעה של מכבי שירותי בריאות מ- 8/2014;
בדיקת שמיעה של מכבי שירותי בריאות מ- 5/2017;
בדיקת שמיעה של אוניברסיטת חיפה מ- 2/2018;
בדיקת שמיעה של מכון גל מ- 4 /2018;
בדיקת שמיעה של מכון הולדשטיין מ- 7/2018.

מינוי מומחה רפואי:
ד"ר יורם גורביץ רופא א.א.ג., מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן, וזאת תוך 30 ימים ממתן החלטה זו.
על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות (נוסח חדש) התשל"א-1971 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.
צד המתנגד להחלטת בית הדין למנות את ד"ר גורביץ, יודיע על כך בהודעה מנומקת תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו החלטה זו.
אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
אין בהוראה זו כדי לפגוע בחובה המוטלת על המומחה לדווח על כל מצד של ניגוד עניינים או חשש לניגוד ענייניים במתן חוות דעתו.
המזכירות תצרף להחלטה זו "דף הנחיות" למומחה.

השאלות:
האם סובל התובע מליקוי בשמיעתו ובאיזו מידה?
במידה והתובע סובל מליקוי בשמיעתו, יפרט המומחה על פי הבדיקות השונות ממתי הוא סובל מליקוי זה.
האם קיים קשר סיבתי בין ליקוי השמיעה ממנו סובל התובע לבין חשיפתו לרעש מזיק בעבודתו, דהיינו – האם ליקוי השמיעה נגרם או הוחמר כתוצאה מחשיפתו של התובע לרעש במהלך עבודתו?
האם כושר השמיעה של התובע פחת בשיעור של 20 דציבל לפחות בתדירויות הדיבור בכל אחת מהאוזניים? ואם כן – ממתי?
האם כושר השמיעה בתדירויות הגבוהות אצל התובע פחת בשיעור 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים? (התדירויות הגבוהות הכוונה ל-3000 ו-4000 מחזורים בשנייה).
האם בחומר הרפואי שהועבר למומחה מצוי תיעוד על כך שהתובע התלונן על טנטון/רעש תמידי מהם הוא סובל?
מתי תועדה לראשונה תלונת התובע על טינטון ברשומה רפואית?
האם קיימות מספר פניות לטיפול רפואי עקב הטינטון ובאילו תאריכים מתועדות פניות כאלה ברישומים הרפואיים שהועברו למומחה ומה נרשם בכל תאריך?
האם הפניות היו עקב פגיעה בתפקוד והאם התובע התלונן על פגיעה בתפקוד במסגרת פניות אלה?

מסמכים רפואיים:
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
מסמכים רפואיים שצורפו לכתבי בית דין לרבות בדיקות השמיעה שצוינו לעיל.
תיקו הרפואי של התובע מקופת חולים מכבי.

לתשומת לב המומחה יוער, כי ברגיל, ניתנת חוות דעתו של המומחה על סמך מסמכים רפואיים.
יצוין, כי על הצדדים חל איסור מוחלט ליצור כל קשר אישי עם המומחה.
התיק יובא לעיון ביום 27.4.2020.
שכר טרחתו של המומחה ישולם מתקציב המדינה, באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.

ניתנה היום, כ"א אדר תש"פ, (17 מרץ 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.