הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב תע"א 9558

לפני:
כב' השופטת הדס יהלום, סגנית נשיאה

התובעות
.1 חוה הורביץ
2. חגית גרשי
3. מיכל מלמד
ע"י ב"כ עו"ד ענת שני

-

הנתבעת
רשת הגנים של אגודת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד שטיין

<#2#>

פסק דין

1. בעקבות פסק הדין שניתן בבית הדין הארצי בעניין של התובעות, מונה המומחה רו"ח שלומי רז על מנת ליתן חוות דעתו בשתי הסוגיות שבמחלוקת.
האחת – שיעור הפרשי שכר המגיע לתובעות . כתוצאה מכך, סכומים שעל התובעות להשיב לנתבעת.
השניה – חישוב פיצוי פיטורים לכל אחת מהתובעות.

2. המומחה ביקש מסמכים ואלה הועברו לו. חוות דעתו ניתנה ביום 16.5.19 ולאחר מכן, בעקבות החלטתי, נשלחה הבהרה מטעמו מיום 2.10.19.

3. הצדדים נדרשו להשלים התייחסות לשני נושאים שעלו בחוות הדעת.
האחד – האם נדרש לשמוע ראיות בשאלת חישוב פיצויי פיטורים.
השני –פירוט הסכומים ששולמו לכל אחת מהתובעות בפועל, בעקבות פסק הדין שניתן בתיק.

הנתבעת, אשר נדרשה להגיב ראשונה, בחרה שלא לעשות כן, על אף מספר החלטות שניתנו בעניין.

4. התובעות הגישו תגובה מיום 15.1.20. בהחלטה מיום 20/1/20 ניתנה לנתבעת הזדמנות נוספת להגיב, אולם עד למתן פסק הדין לא הוגשה תגובה כלשהי מטעמה.

5. לאחר עיון במלוא החומר שבתיק, ניתן בזאת פסק דין על יסוד האמור בחוות דעת המומחה ובעמדת התובעות.

6. פיצויי פיטורים
קיימת מחלוקת בין הצדדים לעניין רכיבי השכר שאותם יש לכלול בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.

לעמדת התובעות, על הנתבעת לשלם פיצויי פיטורים בהתאם לתקנון שירות עובדי הוראה, קרי - לפי שכר אחרון מלא ללא תוספת אם ולרבות 1/12 מקצובת ההבראה.
לחילופין, על הנתבעת לחשב את פיצויי הפיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, דהיינו - על פי השכר האחרון כולל מלוא התוספות הקבועות.

לעמדת הנתבעת, במסגרת השכר הקובע לפיצויי פיטורים יש לכלול את השכר המשולב, הסכם מסגרת 87 וגמול ניהול, בלבד ואין לכלול בו את יתר התוספות ששולמו לתובעות.

7. המומחה פירט בחוות דעתו את חישוב פיצויי הפיטורים על פי שלושת החלופות.

בחלופה הראשונה (חישוב פיצויי פיטורים על פי הוראות התקשי"ר) כלל רכיבים אלה:
שכר יסוד, תוספת 3%, תגבור הוראה, הסכם מסגרת 87, תוספת יוקר 2.1% וכן תוספות אלה: גמול ניהול וריכוז, וותק בניהול וריכוז, תוספת חוק מינימום, 1/12 קצובת הבראה.

בחלופה השניה (חישוב פיצויי הפיטורים על פי חוק פיצויי פיטורים) כלל את הרכיבים המפורטים בחלופה הראשונה ללא תוספת 1/12 קצובת הבראה, ובצירוף תוספת אם.

בחלופה השלישית (חישוב פיצויי הפיטורים לפי עמדת הנתבעת) כלל רכיבים אלה בלבד: שכר יסוד, הסכם מסגרת 87, גמול ניהול.

8. התחשיב מטעם הנתבעת, המעמיד את שכר הבסיס ללא כל התוספות הקבועות, אינו יכול להתקבל שכן אינו עולה בקנה אחד עם הדין.
בהתאם לפסיקה ענפה, תוספת המשולמת בגין עבודתו הרגילה של העובד, תסווג כשכר. לעומת זאת, תשלום המותנה בתנאי או בגורם ממשי, יסווג כתוספת, שאינה חלק מהשכר הקובע לצורך פיצויי פיטורים.
ע"ע (ארצי) 300370/97 זבדי - איי. די. אי טכנולוגיות בע"מ, ניתן ביום 24.12.2001; דב"ע לד/3-7 ביטמן - מדינת ישראל, פד"ע ה, 421.

עוד נקבע כי השם בו תיקרא "תוספת" אינו הקובע, אלא יש לשקול את מהותה, לעניין רכיבי השכר המשמשים לחישוב פיצויי הפיטורים.

לאור האמור, גרסת הנתבעת, לפיה אין לכלול בשכר הקובע תוספות קבועות לשכר, כגון תוספת 3%, וותק בניהול וריכוז ותוספת חוק מינימום, נדחית.

9. החלופה הראשונה שהציעו התובעות מתבססת על חישוב פיצויי הפיטורים על פי תקנון שירות עובדי הוראה.

הן בעניין בוסי (ע"ע (ארצי) 203/09 רשת הגנים של אגודת ישראל – שמחה בוסי ואח' מיום 2.11.11 ) והן בע"ע 8828-10-13 בעניינן של התובעות כאן, נפסק כי לתובעות זכאות עקרונית לתשלום משכורתן בהתאם לכללים החלים על עובדי הוראה בחינוך הרשמי, זאת בהתאם לתקנה 3(א)(6) לתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי"ד – 1953.

עם זאת, הובהר, כי תקנה 3(א)(6) לתקנות, חלה על פי לשונה על "משכורת" בלבד ולא על אופן חישוב פיצויי הפיטורים.
ע"ע (ארצי) עמותת בני ציון ע"ר – שלומית עמרני , מיום 2.2.20.

10. לאחר עיון בכל החומר שבתיק, אני קובע ת כי השכר הקובע לפיצויי פיטורים כולל את כל התוספות השונות המהוות חלק מהשכר לכל דבר ועניין .
במסגרת השכר הקובע, אין לכלול דמי הבראה באשר אלה אינם מהווים חלק מהשכר הקובע, אף אם משולמים באופן חודשי.
דב"ע (ארצי) נו/ 22-3 דורית פני-גיל – טכנולוגיה מתקדמת בע"מ, עבודה ארצי כט(1) 111.

11. לאור קביעה זאת, מתקבלת החלופה השניה בתחשיב המומחה, לגבי כל אחת מהתובעות, בהתאם לוותק של כל אחת מהן. להלן יפורטו הסכומים:

חוה הורוביץ - 268,859 ₪
מיכל מלמד - 61,514 ₪
חגית גרשי - 82,793 ₪

12. הפרשים
בהתאם להודעה מטעם התובעות מיום 15.1.20, אשר לא נסתרה על ידי הנתבעת, יפורטו להלן הסכומים המגיעים לכל אחת מהתובעות, על פי חוות דעת המומחה, אל מול הסכומים ששולמו להן כמפורט בהודעה מטעמן:

שם התובעת
הסכומים המגיעים על פי חוו"ד המומחה
הסכומים ששולמו לתובעות
חוה הורוביץ
סך 121,569 ₪ בגין הפרשי שכר.
סך 268,859 ₪ בגין פיצויי פיטורים.
סך 161,103 ₪ בגין הפרשי שכר.

סך 54,260 ₪ בגין הפרשי פיצויי פיטורים.

פיצויי פיטורים בסך 203,914 ₪ שולמו בחודש 6/10 (סעיף 26 לפס"ד מיום 22.7.13).
סך 12,743 ₪ כספי פיצויים שנצברו בפוליסת ביטוח המנהלים שוחררו בחודש 2/08 (סעיף 25 לפס"ד מיום 22.7.13).
מיכל מלמד
סך 71,895 ₪ בגין הפרשי שכר.
סך 61,514 ₪ בגין פיצויי פיטורים.
סך 77,800 ₪ בגין הפרשי שכר.

סך 17,461 בגין הפרשי פיצויי פיטורים.
פיצויי פיטורים בסך 42,569 ₪ שולמו בחודש 6/10 (סעיף 26 לפסה"ד מיום 22.7.13).
חגית גרשי
סך 42,808 בגין הפרשי שכר
סך 82,793 בגין פיצויי פיטורים
סך 32,034 ₪ בגין הפרשי שכר.
סך 10,461 ₪ בגין הפרשי פיצויי פיטורים.
פיצויי פיטורים בסך 76,639 ₪ שולמו בחודש 5/10 (סעיף 26 לפסה"ד מיום 22.7.13).

13. מנתונים אלה עולה כי קיימים הפרשים בין הסכומים ששולמו לתובעות לבין זכאותן, כדלקמן:

14. גב' הורוביץ
כמובא לעיל, סך הסכומים להם זכאית הגב' הורוביץ בגין הפרשי שכר ופיצויי פיטורים - 390,428 ₪.
סך כל התשלומים ששולמו לגב' הורביץ בגין הפרשי שכר ופיצויי פיטורים – 432,020 ₪.
על גב' הורוביץ להשיב לנתבעת סך 41,592 ₪.

15. גב' מלמד
כמובא לעיל, סך הסכומים להם זכאית הגב' מלמד בגין הפרשי שכר ופיצויי פיטורים – 133,409 ₪.
סך כל התשלומים ששולמו לגב' מלמד בגין הפרשי שכר ופיצויי פיטורים – 137,830 ₪.
על גב' מלמד להשיב לנתבעת סך 4,421 ₪.

16. גב' גרשי
כמובא לעיל, סך הסכומים להם זכאית הגב' גרשי בגין הפרשי שכר ופיצויי פיטורים – 125,601 ₪.
סך כל התשלומים ששולמו לגב' גרשי בגין הפרשי שכר ופיצויי פיטורים – 119,134 ₪.
לאור האמור, בעניינה של הגב' גרשי, על הנתבעת לשלם ל ה סך 6,467 ₪.

17. סוף דבר
א. התובעת גב' הורביץ תשיב לנתבעת סך 41,592 ₪.
ב. התובעת גב' מלמד תשיב לנתבעת סך 4,421 ₪.
ג. הנתבעת תשלם לתובעת גב' גרשי סך 6,467 ₪.

כל התשלומים על פי פסק דין זה ישולמו בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום 4.4.2017 – מועד מתן פסק הדין בבית הדין הארצי, ועד התשלום בפועל.

הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מקבלת פסק הדין.

18. לאור מכלול הנסיבות, כל צד ישא בהוצאותיו.

ניתן היום, 13/2/20 , בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .