הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 61219-02-18

לפני כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובע:
חסן עוקלה
ע"י ב"כ עו"ד מואייד הייב

-

הנתבעת:
צפון מערכות מיפוי בע"מ
ח.פ. 512945767
ע"י ב"כ עו"ד הילה הוכפלד

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים לפני ביום 20/2/19 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:

"אנו מסכימים שבית הדין ידון בהליך כדן יחיד, ושיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, בסכום שהוא עד 12,000 ₪.
הצדדים מסכימים שהסכום שייפסק יהיה בתשלומים, בהתאם לשיקול דעתו של בית הדין.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, לפי המתווה הנ"ל, הכל בהסתמך על כתבי בי - דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובע".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 10,000 ₪, לפי הפירוט הבא:
א. סך של 6,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים.
ב. סך של 4,000 ₪ בגין יתר רכיבי התביעה.
3. בהתאם להסכמת הצדדים, אני מורה כי הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובע ב - 3 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, הראשון ישולם לא יאוחר מ- 30 ימים מיום קבלת פסק הדין אצל הנתבעת, השני לא יאוחר מ- 60 ימים מאותו מועד והשלישי לא יאוחר מ- 90 ימים מאותו מועד.

ככל ותשלום כלשהו לא יועבר במלואו או במועדו, כי אז יישא אותו תשלום, או כל יתרה לא מסולקת, הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.
4. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
5. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, א' אדר ב' תשע"ט, (08 מרץ 08 מרץ 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת