הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 47196-03-18

לפני:

כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן
נציג ציבור ( עובדים) : מר עזמי תחאוחו
נציג ציבור (מעסיקים) : מר אלישע שחם

התובע
מוחמד אבו והדאן
ע"י ב"כ: עו"ד בשיר עיסא

-

הנתבע
משה הלפרט
ע"י ב"כ: עו"ד תמר אלימלך

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים לפנינו ביום 27/05/19, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:

"בהמלצת בית הדין, אנו מסכימים שינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, בסכום שהוא בין 90,000 ₪ עד לסכום של 170,000 ₪.
הצדדים מבקשים שהסכום שייפסק ישולם בתשלומים וזאת לאחר שכל צד יטען בקצרה כעת לעניין מס' התשלומים.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, לפי המתווה הנ"ל, הכל בהסתמך על כתבי בי - דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו בפרוטוקול הישיבה מיום 9.10.18 והיום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה. עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובע."

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה, ולאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, אנו מחייבים את הנתבע לשלם לתובע את הסכומים הבאים:
א. סך של 70,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים.
ב. סך של 68,000 בגין יתר רכיבי התביעה.
ג. סך של 7,000 בגין שכ"ט עו" ד.

3. הסכומים האמורים לעיל , מלבד שכ"ט עו"ד, ישולמו לתובע ב-14 תשלומים שווים חודשיים ורצופים, החל מ-10/07/19 ו כך הלאה.
שכ"ט עו"ד ישולם תוך 30 יום מ ן המועד שהנתבע יקבל לידיו פסק דין זה .

ככל שתשלום כלשהו לא יועבר במלואו או במועדו, כי אז יישא אותו תשלום, או כל יתרה לא מסולקת, הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

4. על הצדדים להעביר ביניהם, ללא דיחוי, כל מסמך שיראה לנכון לצורך ביצוע התשלומים האמורים .

5. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, וזאת תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ה אייר תשע"ט (30 מאי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

_________________ ___________________ ____________________
מר עזמי תחאוחו לובנא תלחמי סוידאן מר אלישע שחם
נציג ציבור עובדים שופטת נציג ציבור מעסיק ים