הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 36906-09-18

לפני כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובעת
ד"ר דנה שבח
ע"י ב"כ: עו"ד לואי זר ייק

-

הנתבעת
מועצה אזורית הגלבוע
ע"י ב"כ: עו"ד אורי דדו

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים לפניי ביום 15/04/2019 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"אנו מסכימים שבית הדין ידון בהליך כדן יחיד, ושיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, בסכום שהוא עד לסכום של 66,000 ₪ כשמכל סכום אשר ייפסק יקוזז סכום של 17,500 ₪ בגין הלוואה, וזאת לאחר שכל צד יגיש סיכומים בכתב שלא יעלו על 5 עמודים, אליהם הם רשאים לצרף מסמכים.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, לפי המתווה הנ"ל, הכל בהסתמך על כתבי בי - דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות הצדדים זה נגד זה.
ב"כ הנתבעת מבקש שהות של 48 שעות על מנת להודיע, ככל שהנתבעת תחליט שלא לאשר את ההסדר, לא תימסר הודעה תוך 48 שעות, תיחשב הנתבעת כמי שמסכימה להסדר."

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. ביום 17/4/19, הודיעה הנתבעת על הסכמתה להסדר אשר פורט לעיל. באותו יום ניתנה החלטה בה הורה בית הדין על הגשת סיכומי הצדדים.
3. סיכומי התובעת הוגשו ביום 27/5/19, ואילו סיכומי הנתבעת הוגשו ביום 11/6/19 .
4. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק , לרבות סיכומי הצדדים והמסמכים אשר צורפו להם, ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, אני מחייב ת, את הנתבעת לשלם לתובעת סך כולל של 46,600 ₪.
מהסכום הנקוב לעיל, הנתבעת תקזז סך של 17,500 ₪ בגין הלוואה .
הסכום הנקוב לעיל, לאחר קיזוז, ישולם לתובעת תוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מ היום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
5. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
6. בנוסף, ככל והנתבעת טרם העבירה לתובעת טופס 161 ומכתב שחרור כספים, עליה לעשות כן תוך 30 ימים מיום קבלת פסק דין זה.
7. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, י"ג תמוז תשע"ט, (16 יולי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת