הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 33764-01-19

לפני:

כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן
נציג ציבור(עובדים): ג'ואד אגבאריה
נציגת ציבור(מעסיקים): גב' נעמה מנדלר

התובעת
עידית בכר
ע"י ב"כ: עו"ד רון קלנר

-

הנתבעים
1.רשת בתי קלייה עודד בע"מ, ח.פ. 514978204
2. עודד בכר
ע"י ב"כ: עו"ד יאיר ארן

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים לפנינו ביום 19/11/20, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"אנו מסכימים שבית הדין ייתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, בסכום שהוא עד 38,000 ₪, כשהצדדים מסכימים שכל סכום שייפסק, ככל שייפסק, יהיה בתשלומים חודשיים וזאת במספר תשלומים לפי שיקול דעת בית הדין, כשהתשלום החודשי לא יפחת מ- 500 ₪ ולא יעלה על 1,000 ₪, לפי שיקול דעתו של בית הדין.
בטרם מתן פסק דין, לפי המתווה הנ"ל, הצדדים מבקשים להגיש סיכומים בכתב.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, לפי המתווה הנ"ל, הכל בהסתמך על כתבי בית - דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין וזאת לאחר סיכומים בכתב כאמור.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת כנגד הנתבעים, בגין תקופת העבודה הנטענת בהליך זה.".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. סיכומי התובעת הוגשו ביום 20/12/20, אליהן צירפה התובעת מסמכים.
ביום 04/01/21, הוגשה בקשה מטעם הנתבעים "לפסילת סיכומי התובעת ו/או לחילופין לגריעת מסמכים וסעיפים מסיכומי התובעת" (להלן: "הבקשה"). לאחר קבלת תגובת התובעת לבקשה, ניתנה ההחלטה מיום 16/01/21, במסגרתה הבקשה נתקבלה תוך שבית הדין מורה על גריעת הנספחים ד' עד ז' אשר צורפו לסיכומי התובעת, וכן נקבע כי בית הדין יתעלם מטענות התובעת במסגרת סיכומיה, המתייחס ים לנספחים הנ"ל.
סיכומי הנתבעים הוגשו ביום 25/01/21 .
3. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, אנו מחייבים את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך כולל של 21,000 ₪.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובעת ב- 24 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, החל מיום 05/03/2021 וכך הלאה עד לפרעון מלא .
כל סכום אשר לא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
4. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
5. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"א כ"א שבט תשפ"א, (03 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

_________________ ___________________ ____________________
מר ג'ואד אגבאריה לובנא תלחמי סוידאן גב' נעמה מנדלר
נציג ציבור עובדים שופטת נציגת ציבור מעסיקים