הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 32782-02-18

לפני כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובעת/הנתבעת שכנגד:
סער בטחון בע"מ, ח.פ. 511635625
ע"י ב"כ עו"ד רועי שמש

-

הנתבע/התובע שכנגד:
תיימור סויד
ע"י ב"כ עו"ד וסים אבו חיה

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים לפני ביום 23/1/19 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:

"אנו מסכימים שהתביעה העיקרית תידחה ושבית הדין ידון בתביעה שכנגד כדן יחיד, וייתן בה פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, בסכום שהוא עד 5,000 ₪.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, לפי המתווה הנ"ל, הכל בהסתמך על כתבי בי - דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
התובעת מודיעה על הסכמתה לשחרור כספי התגמולים והפיצויים וקרן ההשתלמות אשר נצברו בחברת מקפת ופסגות, ותפעל לשחרור הכספים כאמור תוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין.
הצדדים מבקשים החזר אגרה בהתאם להוראות הדין.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת והתובע שכנגד".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לאור המפורט לעיל, התביעה העיקרית נדחית.
3. לאור הסכמת הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה בתביעה שכנגד, ולאחר שעיינ תי בכל החומר שבתיק, ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, אנו מחייבת את התובעת/הנתבעת שכנגד לשלם לנתבע/התובע שכנגד סך כולל של 4,500 ₪.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לנתבע/התובע שכנגד תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
4. בהתאם להסכמת הצדדים, על התובעת/הנתבעת שכנגד לפעול לשחרור כספי התגמולים, הפיצויים וקרן ההשתלמות אשר נצברו בקופות , לרבות המצאת כל מסמך הדרוש לשם כך, וזאת תוך 30 ימים מהיום.
5. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
6. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, י"ח שבט תשע"ט, (24 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת