הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 14050-10-17

לפני כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן
נציג ציבור (עובדים): מר עזמי תחאוחו
נציג ציבור (מעסיקים): מר זאב גולדנברג

התובעות:

  1. נדיה חג'אג'רה - סע"ש 14050-10-17
  2. סוהאד חג'אג'רה - סע"ש 14070-10-17
  3. נוהאד חג'אג'רה - סע"ש 61311-10-17

ע"י ב"כ עו"ד פיראס סעדי

-

הנתבעת:
משק ירדנה ויהושע הדר בע"מ
ח.פ. 512063009
ע"י ב"כ עו"ד דרור חייק

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים לפנינו ביום 27/3/19 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"אנו מסכימים שבתיק יינתן פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, לפי המתווה הבא:
א. לגבי התובעת נדיה חג'אג'רה, בסכום שהוא עד לסך של 27,000 ₪.
ב. לגבי התובעת סוהאד חג'אג'רה, בסכום שהוא עד לסך של 60,000 ₪.
ג. לגבי התובעת נוהאד חג'אג'רה, בסכום שהוא עד לסך של 130,000 ₪.

אנו מסכימים שבמסגרת התקרות שלעיל, בית הדין יפסוק לפשרה לכל תובעת בגין רכיב השלמת פיצויי פיטורים וזאת בנפרד מיתר רכיבי התביעה, וכן בית הדין יפסוק שכ"ט עו"ד בהתאם לשיקול דעתו.
אנחנו מסכימים שהסכומים שייפסקו לכל אחת מהתובעות ישולמו בתשלומים, לפי הפירוט הבא:
א. לגבי התובעת נדיה חג'אג'רה – 3 תשלומים.
ב. לגבי התובעת סוהאד חג'אג'רה – 6 תשלומים.
ג. לגבי התובעת נוהאד חג'אג'רה – 10 תשלומים.

אנו מסכימים שבמידה ולא ייפרע תשלום אחד או יותר במועד, תעמוד היתרה הבלתי מסולקת לאותה עת לפירעון מידי.
אנו מסכימים שאיחור בתשלום עד 7 ימים, לא ייחשב כהפרה.

הצדדים מתחייבים להעביר ביניהם את המסמכים הדרושים לשם שחרור כספי הפיצויים ולצרכי ניכוי מס.

אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, לפי המתווה הנ"ל, הכל בהסתמך על כתבי בי - דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין וזאת ללא צורך בשמיעת עדויות .

אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.

עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובעות".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, אנו מחייבים, את הנתבעת לשלם לתובע ות את הסכומים הבאים:
א. לתובעת נדיה חג'אג'רה – סע"ש 14050-10-17
1. סך של 4,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים.
2. סך של 16,500 ₪ בגין יתר רכיבי התביעה.
3. סך של 2,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.
סה"כ הסכומים לעיל ישולם לתובעת הנ"ל ב- 3 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים. התשלום הראשון ישולם תוך 30 ימים מיום קבלת פסק דין זה אצל הנתבעת, וכ ך הלאה עד לפרעון מלא , אחרת יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ב. לתובעת סוהאד חג'אג'רה – סע"ש 14070-10-17

  1. סך של 13,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים.
  2. סך של 29,000 ₪ בגין יתר רכיבי התביעה.
  3. סך של 5,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.

סה"כ הסכומים לעיל ישולם לתובעת הנ"ל ב- 6 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים. התשלום הראשון ישולם תוך 30 ימים מיום קבלת פסק דין זה אצל הנתבעת, וכך הלאה עד לפרעון מלא, אחרת יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ג. לתובעת נוהאד חג'אג'רה – סע"ש 61311-10-17

  1. סך של 30,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים.
  2. סך של 75,000 ₪ בגין יתר רכיבי התביעה.
  3. סך של 10,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.

סה"כ הסכומים לעיל, ישולם לתובעת הנ"ל ב- 10 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים. התשלום הראשון ישולם תוך 30 ימים מיום קבלת פסק דין זה אצל הנתבעת, וכך הלאה עד לפרעון מלא, אחרת יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
3. על הצדדים לפעול כמוסכם ביניהם לשחרור כספי הפיצויים שנצברו בקופות .

4. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום י' ניסן תשע"ט, 15 אפריל 2019, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

_________________ ___________________ ____________________
מר עזמי תחאוחו לובנא תלחמי סוידאן מר זאב גולדנברג
נציג ציבור עובדים שופטת נציג ציבור מעסיקים