הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 12360-03-19

לפני כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובע
גל שלמה
ע"י ב"כ: עו"ד שחף חליאוה

-

הנתבעת
העמותה לקידום הכדורגל בטבריה (ע"ר) 580401339
ע"י ב"כ: עו"ד דנה מלכא

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים בפני כב' הרשם אביעד אברגיל ביום 26/12/19 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"לאחר ששמענו את המלצת בית הדין, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, על ידי שופט משופטי בית הדין, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, בסכום שהוא בין 50,000 ₪ עד לסכום של 100,00 ₪ . הסכום אמור יכלול את ההוצאות שנפסקו כנגד הנתבעת בסכום של 2,000 ₪ בגין העדר התייצבותה לדיון שהתקיים ביום 4/11/19.
כמו כן, אנו מסמיכים את בית הדין לפסוק את מספר התשלומים שבמסגרתם ישולם הסכום האמור.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, לפי המתווה הנ"ל, הכל בהסתמך על כתבי בי - דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
התובע יגיש את סיכומיו, שלא יעלו על 8 עמודים, בתוך 30 ימים מהיום.
הנתבעת תגיש סיכומיה שלא יעלו על 8 עמודים, בתוך 30 ימים לאחר מכן.
התובע רשאי להגיש סיכומי תשובה שלא יעלו על 5 עמודים, תוך 14 ימים לאחר מכן.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובע".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. סיכומי התובע הוגשו ביום 28/1/20 , סיכומי הנתבעת הוגשו ביום 26/4/20 וסיכומי תשובה מטעם התובע הוגשו ביום 26/5/20 .
3. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, לרבות סיכומי הצדדים והמסמכים אשר צורפו להם , ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך כולל של 78,700 ₪.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובע בחמישה תשלומים חודשיים, שווים ורצופים בסכום של 15,740 ₪ (כל תשלום), כאשר התשלום הראשון ישולם תו ך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין.
כל תשלום שלא ישולם במועדו יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
4. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ' סיוון תש"פ, (12 יוני 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת