הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ב"ל 36931-09-20

לפני:
כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן
נציג ציבור (עובדים): מר מני כהן
נציג ציבור (מעסיקים): מר אריה ציליק

התובעת
לי אשד
ע"י ב"כ: עו"ד ג'ריס רואשדה
מטעם הלשכה לסיוע משפטי

-

הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: הלשכה המשפטית

פסק דין

1. לפנינו תביעה כנגד החלטת הנתבע מיום 14/08/2020, לדחות את תביעת התובעת לגמלת שמירת הריון.

2. ביום 06/01/2021, הודיע הנתבע כי חזר בו מדחיית תביעת התובעת לגמלת שמירת הריון בכל הנוגע לעבודתה כרכזת תרבות, וכי החלטתו באשר לדחיית התביעה הנוגעת לעבודת התובעת כאנימטורית נשארת בעינה. בנוסף, הודיע הנתבע על הסכמתו למינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין.

3. בדיון שהתקיים ביום 12/04/2021, הודיעו ב"כ הצדדים על הסכמתם למינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין, על מנת שייתן את חוות דעתו בשאלת ההצדקה לשמירת היריון, לפי סעיף 58(1) וסעיף 58(2) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח מושלב], תשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), וזאת ביחס לעבודת התובעת כאנימטורית.

4. מכאן, בהחלטה מיום 03/06/2021, מונתה פרופ' טלי זילברשטין כמומחית רפואי ת מטעם בית הדין (להלן: "המומחית"), על מנת שתיתן את חוות דעתה כאמור.

5. להלן העובדות הרלוונטיות והמוסכמות אשר הונחו לפני המומחית:
א. התובעת ילידת שנת 1983. התובעת ילדה ביום 17/8/20 .
ב. בתקופה הרלוונטית, התובעת עבדה בשני מקומות עבודה כשכירה:
- רכזת תרבות בקיבוץ - עבודה בהיקף של כ- 20% משרה.
- אנימטורית - עבודה גרפית לייצור סרטוני קרטון וכו', בהיקף של כ- 80% משרה.
ג. התובעת הגישה בעצמה תביעה לבית הדין במסגרת תיק זה, ובעקבותיה אושרה לה גמילת שמירת היריון בגין עבודתה כרכזת תרבות בקיבוץ בלבד, ואילו עבודתה כאנימטורית לא אושרה.
ד. לאור ההכרה בזכאות התובעת לשמירת היריון בגין עבודתה כרכזת תרבות בקיבוץ, הצדדים הסכימו למנות מומחה רפואי שיתייחס לעניין זכאות התובעת לגמלת שמירת הריון בהתייחס לעבודתה כאנימטורית בלבד.
ה. במסגרת עבודתה של התובעת כאנימטורית, התובעת חייבת להיות במצב של ישיבה ממושכת מול עמדת מחשב.
ו. התובעת עבדה 5 ימים בשבוע מהבית בין 6-8 שעות מול המחשב כל יום. כאמור, בהיקף של 80% משרה.
ז. במסגרת עבודתה מול עמדת המחשב, התובעת יושבת מול מסך מוניטור גדול ולוח גרפי ברוחב 27 אינץ' שהיא מציירת עליו, הכל תוך כדי ישיבה, והיא זזה בין המקלדת ללוח הגרפי, היא יושבת על כיסא והיא מזיזה את הכיסא שהוא על גלגלים והיא זזה באותו הציר.

6. המומחית נתבקש ה להשיב על השאלות הבאות:
א. האם היעדרותה של התובעת מעבודתה בתקופה שמיום 9/7/20 עד ליום 17/8/20, הייתה מתחייבת בשל מצב רפואי הנובע מההיריון והמסכן אותה ו/או את עובריה?
ב. האם היעדרותה של התובעת מעבודתה בתקופה שמיום 9/7/20 עד ליום 17/8/20, הייתה מתחייבת בשל סוג עבודתה כאנימטורית, מקום ביצוע העבודה או ביצוע העבודה אשר סיכנו אותה בשל היותה בהריון או את עוברה?

7. חוות דעתה של המומח ית נתקבלה בבית הדין ביום 28/07/2021 , במסגרתה סקרה את הרישומים הרפואיים בכרטיסיה הרפואיים של התובעת, לרבות הריונות קודמים ולידה קודמת בניתוח קיסרי, וערכה דיון בעניינה. המומחית קבעה, בין היתר, כדלקמן:
"... כפי שעולה מסקירתי, במצב של נתוח קיסרי מהסוג שהתובעת עברה ההמלצה לנהול ההריון וסיומו מתייחסת בעיקר למועד סיומו האלקטיבי. מיילדים רבים יבקשו בשלב שלאחר שבוע 34 ביצוע ביקורות דחופות מידי שבוע שבהן יבוצע בנוסף נטור צירים ועובר, בעיקר כדי לזהות פעילות רחמית ולברר עוד את מצב העובר מעבר ל- US .
במקרה שלפנינו לא ראיתי בתיקה הרפואי של האישה דיון בנוגע למועד היילוד שכאמור במצבים כגון אלו הינו מוקדם מהרגיל.
כאשר האישה התלוננה על לחצים לא בוצע נטור במרפאה ו/או לא נשלחה למיון, אם אכן היו צירים הגיוני היה להפנותה למיון יולדות.
עבודתה של האשה כאנימטורית היא בעיקר בישיבה, ואינה מהווה גורם סכון להופעת פעילות רחמית/צירים.
אין המלצה במצב זה למנוחה מוחלטת/שמירת הריון.
יחד עם האמור לעיל, ברור ומובן שבמצבים כגון זה קיים סטרס מאד משמעותי לאישה מעצם ידיעת האפשרות לקרע של הרחם וזה כשלעצמו יכול להצדיק הקטנה מסויימת בהיקף העבודה (כפי שאכן היה) או מנוחה יזומה מעת לעת.".

המומחה התייחסה לשתי השאלות אשר הופנו אליה, כאמור בהחלטה מיום, והשיבה על שתיהן בשלילה.

8. חוות דעתה של המומחית הועברה לצדדים, כאמור בהודעת מזכירות בית הדין מיום 28/07/2021 , ו במסגרתה הודע לצדדים כי הם רשאים להגיש בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחית בקשר לחוות דעתה . הצדדים לא הגישו בקשה כאמור, אלא ביום 02/08/2021 הגישה התובעת סיכומים מטעמה. הנתבע הגיש את סיכומיו ביום 01/09/2021 . מכאן, התיק הועבר למתן פסק דין.

9. עיקר טענות התובעת בסיכומיה – התובעת טענה, בין היתר, כי קביעת המומחית לפיה "יחד עם האמור לעיל, ברור ומובן שבמצבים כגון זה קיים סטרס מאד משמעותי לאישה מעצם ידיעת האפשרות לקרע של הרחם וזה כשלעצמו יכול להצדיק הקטנה מסויימת בהיקף העבודה (כפי שאכן היה) או מנוחה יזומה מעת לעת.", מעידה כאלף עדים כי הינה זכאית לשמירת הריון גם בכל הקשור לעבודתה כאנימטורית. לטענתה, מצבה הרפואי כפי שבא לידי ביטוי ברשומ ות הרפואיות, סיכן אותה ואת העובר כאשר מדובר באותה אבחנה רפואית , כ ך שלא ברור מדוע רופא המוסד החליט לאשר את התביעה בגין עבודתה כרכזת תרבות ולדחותה בגין עבודתה כאנימטורית. עוד נטען כי החלטת הנתבע הינה שגויה ומשוללת כל יסוד. התובעת ביקשה, לאור הטענות שהעלתה בסיכומיה ולאור האמור בחוות דעתה של המומחית, לקבל את תביעתה לשמירת הריון גם בגין עבודתה כאנימטורית.

10. עיקר טענות הנתבע בסיכומיו – הנתבע טען, בין היתר, כי מחוות דעתה של המומחית עולה כי לתובעת לא היו ממצאים אובייקטיביים במהלך ההריון שהצדיקו שמירת הריון, כשהמומחית קבעה כי עבודתה של התובעת כאנימטורית היא בישיבה, ואינה מהווה גורם סיכון להופעת פעילות רחמית/צירים. הנתבע הוסיף ו טען כי המומחית השיבה בשלילה על ש תי השאלות אשר הופנו אליה על ידי בית הדין, חוות דעתה ברורה, מפורטת וחד משמעית ומגובה במסמכים רפואיים. הנתבע הפנה להלכה הפסוקה לעניין משקל חוות דעתו של מומחה מטעם בית הדין, ביקש לאמץ את חוות דעתה של המומחית במלואה ולדחות את התביעה.

11. המסגרת הנורמטיבית – בכל הקשור להלכה הנהוגה באשר למשקלה של חוות דעת של מומחה מטעם בית הדין, נפסק: "חוות דעתו של המומחה מטעמו היא בבחינת "אורים ותומים" לבית הדין בתחום הרפואי וככלל, בית הדין מייחס משקל מיוחד לחוות הדעת המוגשת לו ע"י המומחה מטעמו, יסמוך ידו עליה ולא יסטה מקביעותיו אלא אם כן קיימת הצדקה עובדתית או משפטית יוצאת דופן לעשות כן" (דב"ע נו/0-244 המל"ל - יצחק פרבר, מיום 26/2/97).

בעב"ל 1035/04 דינה ביקל – המל"ל (מיום 6/6/05) נפסק: "המומחה הרפואי המתמנה על ידי בית הדין מחזיק בידיו את הכלים והמומחיות לקבוע מהו הליקוי שממנו סובל המבוטח והאם יש קשר סיבתי בין ליקוי זה לבין עבודתו. בשל כך אם לא נמצאו בחוות הדעת פגמים גלויים לעין והיא אינה בלתי סבירה על פניה, אין כל בסיס לפסילתה ויש לקבלה".

ועוד נפסק: "בית הדין נוהג לייחס משקל רב לחוות דעתו של המומחה מטעמו, שכן האובייקטיביות של המומחה מטעם ביה"ד גדולה יותר ומובטחת במידה מירבית מעצם העובדה, כי אין הוא מעיד לבקשת צד ואין הוא מקבל את שכרו מידי בעלי הדין". (דב"ע 411/97 דחבור בוטרוס - המל"ל, מיום 2/11/99 וכן עב"ל 341/96 מליחי - המל"ל, מיום 23/9/99).

12. דיון והכרעה – לאחר בחינת מלוא החומר המונח לפנינו, לרבות סיכומי הצדדים, הגענו למסקנה לפיה דין התביעה להתקבל בהסכמה בכל הקשור לעבודת התובעת כרכזת תרבות, ולהידחות בכל הקשור לעבודת התובעת כאנימטורית, וזאת מן הנימוקים אשר יפורטו להלן.

13. סעיף 59 לחוק קובע : " מבוטחת שהיתה בשמירת הריון 30 ימים רצופים לפחות, תהיה זכאית לגמלה בעד התקופה האמורה ובעד כל תקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות שבהם היתה בשמירת הריון, הכל לפי אישורים רפואיים, כללים, תנאים ומבחנים שקבע השר".

סעיף 58 לחוק מגדיר את המונח "שמירת הריון" כך:
"שמירת היריון" – היעדרות מעבודה בתקופת ההיריון המתחייבת בשל אחד מאלה:
(1) מצב רפואי הנובע מההיריון והמסכן את האישה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב;
(2) סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה בשל היותה בהיריון, או את עוברה, לפי אישור רפואי בכתב, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה על ידי מעבידה.מיום 6.9.2007
תיקון מס' 99
ס"ח תשס"ז מס' 2108 מיום 7.8.2007 עמ' 444 ( ה"ח 226)
החלפת הגדרת "שמירת הריון"
הנוסח הקודם:
"שמירת הריון" - היעדרות מעבודה בתקופת הריון המתחייבת בשל מצב רפואי הנובע מההריון והמסכן את האשה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב.

14. בניגוד לעולה מסיכומי התובעת, וכמפורט לעיל, עמדת המומחית העולה מחוות דעתה היא שהתובעת אינה עונה על הגדרת "שמירת הריון" כאמור בסעיף 58 לחוק, לפי שתי חלופותיו, שכן מצבה הרפואי הנובע מההריון לא סיכן אותה או את עוברה מאחר והוא חייב בעיקר התייחסות אך ורק למועד סיומו האלקטיבי של ההריון , כאשר מהרישומים הרפואיים לא עולה כי נערך דיון בעניין זה אלא עולה כי כאשר ה תובעת התלוננה על לחצים לא בוצע לה ניטור. המומחית קבעה כי ככל והתובעת סבלה מצירים היא היתה מופנית למיון יולדות, דבר שאינו בנמצא ברישומים הרפואיים. לאחר שהתייחסה למצבה הרפואי של התובעת, המומחית השיבה על השאלה בנוגע לקיומה של "שמירת הריון" לפי החלופה הראשונה של סעיף 58 לחוק, היינו קיומו של מצב רפואי הנובע מההריון והמסכן את התובעת או את עוברה, בשלילה.

15. המומחית גם התייחסה לחלופה השנייה של הגדרת "שמירת הריון", כאמור בסעיף 58 לחוק, וקבעה באופן ברור וחד משמעי כי עבודת התובעת כאנימטורית היא בעיקר בישיבה, כפי שנקבע בעובדות אשר הונחו לפניה, ומכאן אין בתנאי עבודתה זו כדי להוות גורם סיכון להופעת פעילות רחמית/צירים, ומכאן השיבה בשלילה גם לשאלה השנייה אשר הופנתה אליה.

16. אין להסיק מקביעת המומחית לפיה סביר שהתובעת סבלה מסטרס מאד משמעותי מעצם הידיעה לפיה קיימת אפשרות לקרע ברחם, ומכאן יש לאשר את תביעתה – לפי עמדת התובעת בסיכומיה . בחוות דעתה, המומחית הפנתה לכך שמנוחה יזומה "מעת לעת" או הקטנה "מסויימת" בהיקף העבודה, ייתכן והיו מוצדקים בעניינה של התובעת, אך בין קביעה זו לבין הקביעה כי מצבה הרפואי של התובעת, בתקופה הרלוונטית לתביעה, חייב שמירת הריון כהגדרתה בסעיף 58 לחוק, המרחק רחוק. מחוות הדעת עולה העמדה הברורה והמפורשת של המומחית ולפיה התובעת לא סבלה ממצב רפואי המסכן אותה או את עוברה, ומכאן ברור כי אין באותו סטרס על מנת להיכנס תחת ההגדרה של מצב רפואי המסכן את התובעת או עוברה. המומחית גם קבעה מפורשות כי אין בתנאי עבודת התובעת כאנימטורית כדי לסכן אותה או את עוברה, היות ומדובר בעבודה אשר בוצעה בעיקר תוך כדי ישיבה. מכאן, לא מתקיימים בתובעת התנאים שנקבעו בחוק לצורך זכאות לגמלת שמירת הריון בעבודתה כאנימטורית, לפי שתי החלופות שבסעיף 58 לחוק.

17. כמפורט לעיל, הלכה פסוקה היא כי בית הדין סומך את ידו על חוות הדעת של המומחה הרפואי שמונה על ידו ולא יסטה מקביעותיו אלא אם כן קיימת הצדקה עובדתית או משפטית יוצאת דופן לעשות כן. מעיון בחוות דעתה של המומח ית שוכנענו כי יש לאמץ את עמד תה וכי אין נימוק המצדיק סטייה ממנה. קביעות המומחית התבססו על העובדות הרלו ונטיות והמוסכמות אשר הונחו לפניה, החומר הרפואי הנוגע לתובעת ונבעו משיקול דעת ה המקצועי , שלפיו התובעת לא עונה על הגדרת שמירת הריון בעבודתה כאנימטורית.

18. לאור כל המפורט לעיל, תביעת התובעת בגין שמירת הריון עבור התקופה שמיום 09/07/2020 ועד ליום 17/08/2020, מתקבלת בנוגע לעבודתה כרכזת תרבות ונדחית בנוגע לעבודתה כאנימטורית.

הואיל ומדובר בהליך בתחום הבטחון הסוציאלי, ואף התובעת מיוצגת על ידי עו"ד מטעם הלשכה לסיוע משפטי – אין צו להוצאות.

19. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, וזאת בתוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, ג' תשרי תשפ"ב, (09 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

_________________ ___________________ ____________________
מר מר מני כהן לובנא תלחמי סוידאן מר אריה ציליק
נציג ציבור עובדים שופטת נציג ציבור מעסיקים