הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ב"ל 33989-12-18

לפני:
כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן
נציג ציבור (עובדים): מר עזמי תחאוחו
נציג ציבור (מעסיקים): מר אליאס ג'טאס

התובעת
מינה רדייב

-

הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: הלשכה המשפטית

פסק דין

1. לפנינו תביעת התובעת במסגרתה טענה כנגד גובה החוב אותו ייחס לה הנתבע. לכתב התביעה צירפה התובעת, בין היתר, החלטה של הוועדה לביטול חובות מיום 23/8/18, לפיה הוחלט כי "בשל מצבה הסוציואקונומי של המבוטחת ובשל מצבה הרפואי מאשרת הוועדה ביטול 50% מהחוב".

2. מהלך הדיון – מטעם הנתבע הוגשה בקשה לדחייה על הסף וכתב הגנה, במסגרתם נטען, בין היתר, כי מקור החוב הינו דחיית זכאות התובעת לגמלת הבטחת הכנסה בשתי תקופות : מחודש 2/2002 עד לחודש 7/2004 ומחודש 7/2000 עד לחודש 3/2002 (מלבד החודשים 6-9/2001, כאמור במכתב הנתבע מיום 18/4/2005 ).
בתיק התקיימו שלוש ישיבו ת דיון מוקדם, בשתיים מהן התובעת יוצגה על ידי עו"ד, ו כן התקיימה ישיבת הוכחות ביום 3/3/20, אשר בפתחה התובעת הודיעה כי אין לה עו"ד וכי היא מבקשת לייצג את עצמה.
במסגרת ישיבת ההוכחות נשמעה עדות התובעת אשר הגישה שורה ארוכה של מסמכים (ת/1 עד ת/31), בנוסף למסמכים אותם צירפה להודעות ובקשות שהוגשו מטעמה , אשר ב חלקם חופפים למסמכים אשר הוגשו במעמד ישיבת ההוכחות.
מטעם הנתבע הוגשה ביום 5/8/19 תעודת עובד ציבור וזאת בהתאם להחלטה מיום 18/6/19 , וכן מסמכים נוספים (נ/1 עד נ/3).

3. עיקר טענות התובעת – במהלך ההתדיינות בהליך אירעה תפנית בטענות התובעת אשר טענה תחילה כנגד גובה החוב אשר יוחס לה לאחר החלטת הוועדה לביטול חובות הנ"ל, בכל הנוגע לזכאותה לגמלת הבטחת הכנסה , זאת כפי שעולה מכתב התביעה ודבריה בישיב ות בית הדין מיום 10/4/19 ומיום 18/6/19, כשבישיבה אחרונה זו יוצגה על ידי עו"ד. אך בישיבה מיום 5/11/19, בה התובעת גם יוצגה על ידי אותו עו"ד, הועלו טענות כנגד האמור בתעודת עובד הציבור אשר הוגשה מטעם הנתבע ביום 5/8/19, כש נטען מפי בא כוחה כי הסכומים אליהם מפנה תעודת עובד הציבור מתייחסים ל- "קצבאות מזונות" ולא "קצבאות הבטחת הכנסה" , ואילו התובעת הצהירה: "אני הייתי מקבלת נכות והייתי מקבלת מזונות מבעלי הוא היה משלם לי לילדה ולא ביטוח לאומי".
בעדותה ובסיכומיה בע"פ בתום ישיבת ההוכחות, התובעת טענה כי קיבלה גמלת נכות ומזונות והעלתה טענות הנוגעות להשכרת דירתה בדימונה (עניין אשר עמד במרכז החלטות הנתבע לשלול את זכאותה לגמלת הבטחת הכנסה, כפי שיובהר להלן), כשניתן להבין מכלל טיעוניה כי לטענתה אין לה חוב בגמלת הבטחת הכנסה הואיל ולא קבלה גמלה זו, ומכאן בסיס טענותיה כנגד החלטת הוועדה לביטול חובות.

4. עיקר טענות הנתבע – בסיכומיו הנתבע טען כי התובעת קבלה גמלת הבטחת הכנסה ברצף החל משנת 1997, הפנה לפסק דינה של כב' השופטת עידית איצקוביץ בתיק בל 2466/ 04 וטען כי בתיקים קודמים אותם ניהלה התובעת , היא לא הכחישה קבלת גמלת הבטחת הכנסה . בנוסף, הפנה לתיק בל 1674/09 וטען כי גם בפניות התובעת לוועדה לביטול חובות היא טענה לעניין מצבה הכלכלי בלבד.

5. להלן העובדות העיקריות והרלוונטיות:

א. התובעת קבלה בעבר גמלת הבטחת הכנסה וזאת החל משנת 1997, כאמור בתעודת עובד הציבור – נ/1 .
ב במהלך זכאותה לגמלת הבטחת הכנסה כאמור, עלה, בדיעבד, כי לתובעת הכנסה מנכסים – השכרת דירה בדימונה .
ג. בהחלטות הנתבע מיום 4/11/04 ומיום 19/4/05 נשללה זכאות התובעת לגמלת הבטחת הכנסה עבור התקופה מחודש 2/2002 עד לחודש 7/2004, ומחודש 7/2000 עד חודש 3/2002 (מלבד החודשים 6-9/2001). בגין החלטות אלה נוצר חוב בסך של כ- 74,000 ₪, כפי שפורט בתעודת עובד הציבור אשר הוגשה ביום 5/8/19 .
ד. כנגד שתי החלטות הנתבע הנ"ל בעניין הכנסותיה מהשכרת דירה, הגישה התובעת תביעה לבית דין זה, אשר התבררה במסגרת תיק בל 2466/04 לפני כב' השופטת עידית איצקוביץ, ובה ניתן פסק דין ביום 1/8/05 במסגרתו נקבע, בין היתר, כי "כדין פעל הנתבע עת הפחית את ההכנסה מנכס מזכאותה של התובעת לגמלת הבטחת הכנסה.", ומכאן התביעה נדחתה בעניין זה .
ה. בתעודת עובד הציבור מיום 5/8/19, פורטו הסכומים אשר שולמו לתובעת, באופן חודשי, בתקופה שמחודש 7/00 עד לחודש 7/04 בגין גמלת הבטחת הכנסה. בנוסף, פורטו דרכי הקיזוז אשר בוצעו מהגמלאות השונות ע"ח אותו חוב וזאת עד למועד התכנסות הוועדה לביטול חובות ביום 23/8/18, תוך שצוין כי במועד התכנסות הוועדה חובה של התובעת עמד על סך של 52,807 ₪ .
ו. התובעת הגישה לבית דין זה מספר תביעות הנוגעות לעניין החוב אשר נוצר כתוצאה מדחיית תביעתה לגמלת הבטחת הכנסה בתקופה שמחודש 7/ 2000 עד 7/2004:
- תיק בל 1674/09 (כב' השופטת אורית יעקבס) אליו הפנה הנתבע בסיכומיו, במסגרתו הלינה התובעת על גובה החוב שנוצר כתוצאה מהדחייה הנ"ל , ובו ניתן פסק דין ביום 20/10/09 הדוחה את התביעה וכך נקבע: "בשים לב לפסק הדין שניתן בתיק בל 2466/04 והואיל והתובעת לא ערערה על פסק דין זה, לא נותר לי אלא לדחות את תביעתה...".
- תיק בל 63535-11-17 (כב' השופטת אורית יעקבס) אליו הפנה הנתבע בכתב ההגנה מטעמו, ובמסגרתו נדחתה תביעת התובעת תוך הפנייה חוזרת לפסק הדין בתיק בל 2466/04.
- תיק בל 12003-10-18 (כב' השופטת אורית יעקבס), במסגרתו נדחתה תביעת התובעת לבקשת הנתבע לדחייה על הסף.
ז. במסגרת ההליכים אשר התקיימו בתיק בל 63535-11-17, הצדדים קבלו את המלצת בית הדין והפנו את עניינה של התובעת לוועדה לביטול חובות, אשר התכנסה כאמור ביום 23/8/18 והחליטה לבטל 50% מ החוב.

6. דיון והכרעה – לאחר שבחנו את מכלול טענות הצדדים, על רקע חומר הראיות שהונח לפנינו, לרבות עדות התובעת, הגענו למסקנה לפיה דין התביעה להידחות, וזאת מן הנימוקים אשר יפורטו להלן.

7. תחילה יש לציין כי התקשינו לפענח את טענות התובעת. התובעת הגישה לא מעט בקשות והודעות וצירפה מסמכים רבים, לעיתים אותם מסמכים אשר כבר הוגשו מטעמה, תוך שהיא מעלה טענות רבות ומגוונות אשר חלקן אינו רלוונטי כלל . בנוסף, התובעת ויתרה על ייצוג משפטי וביקשה לנהל את התביעה בעצמה, זאת על אף שבישיבת בית הדין מיום 5/11/19 ביקש בא כוחה דאז שהות על מנת להודיע את עמדת התובעת באשר להמשך ההליכים, לאחר שבית הדין העלה, באופן לא פורמלי, את הקושי העולה מטענת התובעת באותו שלב לפיה לא קבלה מהנתבע גמלת הבטחת הכנסה.

8. יש לדחות את טענת התובעת לפיה לא קבלה גמלת הבטחת הכנסה בתקופה הרלוונטית – היינו, מחודש 7/2000 עד 7/2004. מדובר בטענה מופרכת אשר אין לה בסיס ו הועלתה כאמור במהלך ההתדיינות בתיק זה, ואשר נוגדת את עמדת התובעת עצמה במספר הליכים משפטיים אותם ניהלה כנגד הנתבע בעניין שלילת זכאותה לגמלת הבטחת הכנסה בשל הכנסה משכר דירה בתקופה האמורה .

9. פירוט לגבי הסכומים אותם קבלה התובעת בתקופה שמחודש 7/2000 עד 7/2004 על חשבון גמלת הבטחת הכנסה, הובא לפנינו בתעודת עובד הציבור מיום 5/8/19 אשר תוכנה לא נסתר כלל, והיא נסמכת על החלטות הנתבע כפי שהובאו במסמכים אשר הונחו לפנינו.

10. יש לדחות את טענות התובעת הנוגעת לסוגיית השכרת הדירה בדימונה – בעניין זה כבר ניתן פסק דין כאמור בתיק בל 2466/04 עליו התובעת לא ערערה, כפי שצוין גם בפסקי דינה המא וחרים יותר של כב' השופטת יעקבס, כ מפורט לעיל.

11. כפי שעולה, הוועדה לביטול חובות אצל הנתבע התכנסה בעקבות המלצת בית הדין בהליך בל 63535-11-17, דנה בעניינה של התובעת והחליטה כי יש מקום בנסיבות העניין לבטל את מחצית מחובה, וזאת נכון לגובה אותו חוב ביום התכנסות הוועדה. ככל והתובעת עדיין עומדת על טענותיה לעניין גובה החוב, הרי גם טענות אלה מופרכות ואין להן בסיס ו נראה כי התובעת סבורה, בטעות, כי חובה הוא רק בגין אחת משתי התקופות שפורטו לעיל כשמדובר בתקופה ארוכה יותר, בת כמעט 4 שנים בהן קבלה גמלת הבטחת הכנסה ובמקביל השכירה דירה בדימונה מבלי לדווח על כך לנתבע , ולעניין זה התייחס בית דין זה בפסק דינו בתיק בל 2466/04 .

12. לאור כל המפורט לעיל, התביעה נדחית.

13. לא בלי התלבטות, אך בהתחשב במצבה הסוציואקונומי של התובעת וכן מצבה הרפואי הנטען ו הואיל ומדובר בהליך בתחום הבטחון הסוציאלי, החלטנו לא לתת צו להוצאות.

14. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, וזאת בתוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, י"ב ניסן תש"פ, (06 אפריל 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

_______________ ___________________ ____________________
מר עזמי תחאוחו לובנא תלחמי סוידאן מר אליאס ג'טאס
נציג ציבור עובדים שופטת נציג ציבור מעסיקים