הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע ע"ר 14530-02-20

לפני: כב' השופט יוחנן כהן
נציגת ציבור (עובדים) – גב' רחל מצרי-לבני
נציג ציבור (מעסיקים) – מר יוסף פרלוביץ

המערערת:
שופרסל בע"מ, ( חברות-520022732)
ע"י ב"כ: עו"ד עידו רזגור

-
המשיבים:
1. BERHANE GEBREMICHAEL, ( דרכון-462810098)
ע"י ב"כ: עו"ד מיכאל פוסטרנק
2. סופר שרות לכל בע"מ, ( חברות-512536830)

פסק דין

ערעור על החלטת כב' הרשמת קארין ליבר-לוין מיום 29.1.20 (בתיק ד"מ 24639-09-19), אשר דחתה את בקשת המערערת (להלן: "שופרסל" ו/או "המערערת") לחייב את המשיבה 1 (להלן: "המשיבה") בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיה בהליך.

עיקרי ההחלטה

1. במסגרת ההחלטה נקבע, כי בהינתן שהנתבעת 1 בהליך, חברת סופר שרות לכל בע"מ (להלן: "סופר שרות"), מצויה בפירוק, דבר אשר יש בו להשפיע על החבות שעלול להטיל בית הדין על מזמינת שירות, והכל לפי נסיבותיו של המקרה, אשר אינן מצויות בשלב זה במלואן בפני בית הדין, יש בכך להוות טעם מיוחד לשחרור המשיבה מהפקדת ערובה, וראוי היה כי המערערת לא תגיש את הבקשה כלל, שעה שמעורב קבלן שהתקשרה עמו והוא מצוי בפירוק. בנסיבות אלה, החליטה כב' הרשמת לדחות הבקשה ולחייב המערערת בהוצאות המשיבה בסך 1,500 ₪.

עיקר טענות המערערת

2. לטענת המערערת, שגתה כב' הרשמת בהחלטתה וזו עומדת בניגוד לתקנה 116 א (ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב – 1991 (להלן: "התקנות") בניגוד לפסיקה שפירשה את התקנות, ומבלי שהמשיבה הציגה כל ראשית ראיה להוכחת תביעתה. מדובר, לטענת המערערת, בטעויות מהותיות, המצדיקות קבלת הערעור.

3. המשיבה לא צירפה כל מסמך שיוכיח כי זכויותיה קופחו. לא ניתן ללמוד מאותו תלוש בודד שצורף לכתב התביעה האם כל אותן זכויות שנתבעות על ידי המשיבה בתביעתה, אכן לא שולמו.

4. עוד טענה המערערת, כי גם אם יימצא כי סופר שרות לא שילמה למשיבה זכות כלשהי, עדיין לא הציגה המשיבה כל ראיה שיהיה בה כדי להטיל דווקא על שופרסל את תשלום חובותיה הנטענים (והמוכחשים) של מעסיקתה, אלא לכל היותר לחיוב סופר שרות.

5. בהתאם להוראות סעיף 25 לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב – 2011 (להלן: "החוק להגברת אכיפה"), חובת הקבלן לעובדיו יחולו על המשתמש רק בתנאי שהעובד מסר למשתמש הודעה בכתב ובה דרישה מהקבלן לשלם את זכויותיו. המשיבה לא צירפה ולו ראשית ראיה ממנה ניתן ללמוד כי היא אכן מסרה לשופרסל הודעה כזו.

6. המשיבה הוצבה אצל שופרסל לתקופה קצרה ביותר של 9 חודשים בלבד, במהלכה לא העלתה כל טענה בפני שופרסל לפיה לכאורה מקופחות זכויותיה (טענה שממילא לא הוכחה), ולכן ברי כי אין בעצם הצבתה אצל שופרסל כדי להוות ראשית ראיה נגד שופרסל (כפי שנטען בכתב התביעה).

7. שגתה כב' הרשמת כשלא נתנה בהחלטתה כל משקל לעובדה שהמשיבה לא הציגה יכולת פרעון. המשיבה עצמה טענה בתגובה כי אין באפשרותה להפקיד בשלב זה בקופת בית הדין אלפי שקלים בודדים, משמע כי ככל שתחוייב המשיבה בהוצאות שופרסל או ככל שתידחה תביעתה נגד שופרסל, לא יהיה באפשרותה לפרוע את חובותיה. לכך מתווספת העובדה שהדיון בתיק העיקרי נקבע בבית הדין האזורי לעבודה באילת, כך שהוצאותיה הכספיות של שופרסל צפויות להיות גבוהות במיוחד.

8. שגתה כב' הרשמת בקביעתה כי היות סופר שרות בפירוק, מהווה טעם מיוחד לפטור את המשיבה מהפקדת ערובה. בין המשיבה לבין שופרסל לא התקיימו יחסי עובד מעסיק ואף לא הוצגה ראשית ראיה לקיום של יחסים אלו או לחבות שופרסל בתשלום זכויות למשיבה. ההלכה הפסוקה שנקבעה בשורה ארוכה של פסקי דין בבית הדין לעבודה, הינה שאין בהיות קבלן השירות בפירוק כדי להוות טעם מיוחד, שכשלעצמו יפטור תובע מהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המשתמש. מה גם שהמשיבה עצמה לא העלתה את הטענה כי בעניינה מתקיים אותו טעם מיוחד לעניין היות סופר שרות בפירוק, ובהתאם לא ניתנה לשופרסל ההזדמנות להתמודד מולה.

טענות המשיבה

9. המשיבה טוענת כי יש לדחות את הערעור. לטענתה, היא הציגה בפני בית הדין ראשית ראיה לאי תשלום מלוא זכויותיה על ידי סופר שרות, שעה שהועסקה בחצרים של שופרסל, שעה שהוראות החוק הרלוונטיות מטילות על מזמין השירות, אחריות אזרחית מלאה להפרות דיני עבודה אשר בוצעו על ידי הקבלן כנגד עובדיו.

10. בהתאם להוראות החוק להגברת אכיפה, עומדת לזכותה זכות תביעה ישירה ממזמין השירות – המערערת, שעה שסופר שרות הפרה את זכויותיה של המשיבה ושופרסל לא עמדה בחובותיה לפיקוח ואכיפת קיום דיני עבודה על ידיה.

11. מתקיים "טעם מיוחד", המצדיק את דחייתה של הבקשה להפקדת ערובה, שעה שסופר שרות נמצאת בהליכי פירוק ושעה ששופרסל חבה באופן אישי לחובות סופר שרות כלפי עובדים אשר הועסקו בחצרה.

דיון והכרעה

12. לאחר שבחנו את טענות הצדדים ואת ההחלטה, נחה דעתנו כי יש לקבל את הערעור ולהורות על הפקדת ערובה בהליך. להלן נפרט טעמינו לכך.

13. בהתאם להוראות תקנה 116 א (ב) לתקנות, הכלל הוא כי בית הדין יורה על הפקדת ערובה:

"זולת אם הראה התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו או שהוא הראה כי הנתבע יוכל להיפרע את הוצאותיו ממנו אם התביעה תידחה או אם ראה שופט בית הדין או הרשם לפטור את התובע מטעמים מיוחדים שירשמו".

14. בענייננו, אין חולק כי המשיבה לא הראתה כי המערערת תוכל להיפרע את הוצאותיה ממנה.

15. איננו סבורים אף כי המשיבה הביאה ראשית ראיה להוכחת תביעתה כנגד המערערת. עיון בכתב התביעה על כל נספחיו מלמד, כי המשיבה לא הציגה אף מסמך המעיד על קיומם של יחסי עבודה בינה לבין המערערת.

16. כך, שמלבד טענות, בשלב זה, אין בפנינו ראשית ראיה להוכחת תביעתה כנגד המשתמש, באופן העשוי להטיל אחריות על המערערת, כמעסיק במשותף, מראשית תקופת ההצבה בה.

17. בנוסף, הצדק עם המערערת כי לא הוצגה על ידי המשיבה ולו ראשית ראיה ממנה ניתן ללמוד כי מסרה הודעה בכתב לשופרסל ובה דרישה מסופר שרות לשלם את זכויותיה, כך שעל פניו אין גם מקום להטלת אחריות עקיפה עליה בהתאם לחוק להגברת אכיפה (סעיף 25 לחוק).

18. נותר לבחון, אפוא, האם מתקיים בענייננו "טעם מיוחד", המצדיק לפטור את המשיבה מהפקדת ערובה בהליך, חרף העובדה כי המשיבה לא הביאה ראשית ראיה להוכחת תביעתה כנגד המערערת ולא הראתה כי ניתן יהיה להיפרע ממנה לו תידחה תביעתה.

19. בעניין זה, קבעה כבוד הרשמת בהחלטתה כי העובדה שהקבלן עמו התקשרה המערערת מצוי בפירוק, יש בה כדיל להוות טעם מיוחד לדחיית הבקשה להפקדת ערובה.

20. איננו סבורים כי העובדה שהקבלן נתון בהליכי פירוק, מהווה טעם מיוחד לדחיית בקשתה של המערערת בנושא הערובה. את שאלת הפקדת הערובה יש לבחון באספקלריה של התביעה שהמשיבה בחרה לנהל כנגד המערערת ולא ביחסי המשיבה עם נתבעים אחרים בהליך. בראות עינינו, סיכויי הצלחת גביית סכומים כאלה ואחרים מנתבעת אחרת בהליך, אינם שיקול שיש לקחת בחשבון במסגרת בקשה להפקדת ערובה.
(ראו לעניין זה פסק הדין בע"ר (ת"א) 35166-05-19 שופרסל בע"מ – KALAB (פורסם בנבו), מיום 2.10.19).

21. בשים לב לשיקולים שפורטו לעיל מחד גיסא, ומאידך גיסא – מאחר שמשמעות קבלת הבקשה הינה הגבלה בפועל של זכות הגישה לערכאות, יש לקבוע שיעור ערובה מתון, שיאזן בין זכותה של המערערת להיפרע מהמשיבה אם התביעה תדחה (בהתחשב בעובדה שהתיק מתנהל באילת) ובין זכות הגישה של המשיבה לבית הדין לעבודה.

בנסיבות העניין, בהתחשב במעמדה של המשיבה ובסכום הנתבע מהמערערת, מצאנו כי שיעור הערובה ההולם הוא 2,500 ₪ ועל המשיבה להפקידו בקופת בית הדין עד ליום 11.6.2020.

22. סוף דבר – הערעור מתקבל.

המשיבה תפקיד עד ליום 11.6.2020, 2,500 ₪ כערובה להוצאות המערערת.

אם הסכום לא יופקד במועד שנקצב – התובענה תימחק.

23. מאחר שהערעור התקבל, מבוטל חיוב המערערת בהוצאות, אשר הוטל עליה במסגרת ההחלטה נשוא הערעור.

24. לעיון ביום 14.6.2020.

ניתן היום, י"ט אייר תש"פ, (13 מאי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

גב' רחל מצרי לבני
נציגת ציבור (עובדים)

יוחנן כהן
שופט

מר יוסף פרלוביץ
נציג ציבור (מעסיקים)

גב' רחל מצרי-לבני
נציגת ציבור (עובדים)

יוחנן כהן
שופט

מר יוסף פרלוביץ
נציג ציבור (מעסיקים)