הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע סע"ש 49957-10-18

לפני: כב' סגן הנשיא השופט צבי פרנקל
נציגת ציבור(מעסיקים) גב' דינה כהן

התובע:
אורי אסרף, ת.ז XXXXXX930
ע"י ב"כ עו"ד ליאור בונר ואח'

-
הנתבעת:
מועדון ספורט עירוני אשדוד ע.ר 580046829
ע"י ב"כ עו"ד אהובה ריבוש

פסק דין

1. התובע הגיש תביעה נגד הנתבעת – עמותת מועדון ספורט עירוני אשדוד (להלן העמותה
או המועדון) בסך של 546,834 ₪ שלטענתו הוא זכאי לקבל בגין תקופת ההתקשרות מחודש אוגוסט 2015 ועד ינואר 2018.

2. התובע טען שהתקיימו יחסי עובד ומעסיק בינו לבין העמותה לאורך התקופה האמורה, במסגרתם שימש בתפקיד מנהל מערך השיווק והפרסום של העמותה בהמשך נתמנה גם לתפקיד קצין קשרי אוהדים וקצין קשרי קהילה של המועדון עד לפיטוריו. לטענתו המועדון הכתיב את צורת ההתקשרות ואת ה'הסכם למתן שירותים' שנחתם בין הצדדים ביום 1.1.2016 על מנת להתחמק מתשלום שכרו באופן מלא וזכויותיו הסוציאליות.

3. העמותה טענה שמדובר בתביעה קנטרנית וטורדנית שהגיש התובע בחוסר תום לב מוחלט מאחר שבין הצדדים לא היו יחסי עובד – מעסיק אלא הסכם למתן שירותים עליהם חתמו ביום 1.1.16, ההסכם הגדיר את התובע כנותן שירותים וקובע בצורה מפורשת שבין הצדדים לא מתקיימים יחסי עובד – מעסיק, משכך התביעה צריכה להידחות בשל העדר סמכות עניינית של בית הדין לדון בה.

4. התובע העיד בפנינו וכן העיד את הגב' יוליה ארונוב. מטעם הנתבעת העידו מר ג'קי בן
זקן, מר רפי נידם – מנכ"ל העמותה, מנהלי קבוצות הנוער והבוגרים - מר חיים בנישו ומר אדיר טובול, הגב' יהודית ויצמן ומר ג'ק כהן– מתנדבים בעמותה, מר אוהד צויק – נותן שירותי פרסום ויחסי ציבור לנתבעת, מר רפאל קסטרו – אנליסט וידאו של הנתבעת. לאחר מכן הגישו הצדדים סיכומים בכתב.

5. הצדדים צירפו לתצהיריהם מסמכים נלווים. בין היתר צירף התובע הסכם התקשרות
מחודש ינואר 2016 בינו לבין העמותה; דוח חשבוניות מס של התובע בין השנים 2015-2017; תכתובות דואר אלקטרוני; פירוט תנאי קבלת תמריצים ממנהלת הליגות לכדורגל (להלן – מנהלת הליגות); דוח רבעון למנהלת של עונת המשחקים 2016-2017; מכתב מיום 2.1.17 ממנהלת הליגות; סיכום מחודש ינואר 2017; מסמך מיום 5.9.17; הסכם למתן שירותים מיום 1.10.17 ומכתב נלווה; מכתב מיום 31.12.17 מאת התובע; מכתב סיום התקשרות מיום 4.1.18 מאת המועדון; מכתב מיום 23.7.18 מאת ב"כ התובע לידי המועדון; פירוט חובות והוצאות; כרטסת הנהלת חשבונות של המועדון.

העמותה הגיש בין השאר מכתב ממנהלת הליגות מיום 13.6.17, מכתבים מתאריכים 26.3.17 ו- 1.1.18 מאת המועדון לידי התובע; העתק פרוטוקול ישיבת ועד המנהל במועדון מיום 3.1.18; ראיון של התובע במגזין "כאן דרום- אשדוד" שפורסם ביום 12.10.18; דו"חות כספיים של התובע; דיווח התובע למס הכנסה ודו"ח מסמכים לשנת 2016; קבלות של התובע; העתק חשבוניות מס של "א.א הפקות" והמחאות לפקודתו בין השנים 2016-2017; תכתובות דואר אלקטרוני בין השנים 2016-2017.

6. השאלה שבמחלוקת נוגעת למהות היחסים בין הצדדים והיא האם שררו בין הצדדים
יחסי עובד ומעסיק.

7. על פי ההסכם עליו חתמו הצדדים ביום 1.1.2016 (צורף כנספח 1 לתצהיר התובע (להלן – ההסכם) הסכימו הצדדים שאין בניהם יחסי עובד – מעסיק והתובע הוא נותן שירותים ועובדיו אם יש כאלה, פועלים אך ורק מטעמו. לשם שלמות התמונה להלן סעיפים 10 ו – 11 ההדגשות במקור:

"10. מעמד נותן שירות
מוצהר מובהר ומוסכם בזאת כי בין העמותה ו/או מי מטעמה לבין נותן השירותים ו/ או מי מטעמו ואו עובד שלו לא ישררו יחסי עובד – מעביד ו/או שליח – שלוח בכל עת וכי בביצוע האמור בהסכם זה פועל נותן השירותים כקבלן עצמאי ועובדיו, באם יש כאלה פועלים אך ורק מטעמו של נותן השירותים.

11. א. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי בין נותן השירותים לעמותה לא
מתקיימים כל יחסי עובד מעביד וכי לנותן השירותים אין כל זכות המשתלמת כעובד.
ב. נותן השירותים מצהיר כי הוא נותן שירותים דומים ורבים מעת לעת ולפיכך באופי ההתקשרות אין כל יחסי עבודה.
ג. כמו כן מצהיר כי בתשלום המשולם לא משולמים וכלולים באופן יחסי כל זכויותיו מראש לרבות התנאים הסוציאליים, החופשה השנתית, הנסיעות, ההבראה ופיצויי הפיטורין.
ד. נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו כי גם במידה וידרוש יחסי עבודה עם העמותה ויראה בית הדין את היחסים כיחסי עובד מעביד אזי לעניין זה יחושב תגמולו בהתאם לשכר המינימום במשק וזאת בגין כל תקופת עבודתו החל מתחילת העסקתו ולפיכך תיערך עימו התחשבנות להשבת הכספים העודפים שקיבל עבור האמורים לעיל ובהתאם לחלקיות המשרה או שעות העבודה שעבד בפועל בתעריף שכר המינימום בחוק.
נותן השירותים לא יהא רשאי להמחות ו/ או להסב ו/ או להעביר את זכויותיו ו/ או התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר או לאחרים בתמורה או שלא בתמורה, במישרין או בעקיפין ללא אישור מראש ובכתב של החברה."

8. להסכם צורף נספח חתום בו הגדירו הצדדים את משך ההתקשרות ביניהם כתקופת ניסיון ("פיילוט") קצובה בזמן ובין חודשים דצמבר 2015 - יולי 2017. שכר הבסיס של התובע נקבע בסך 7000 ₪ כנגד הצגת חשבונית, ותשלום בונוסים בהתאם למכירות וסגירת חסויות. הצדדים הגדירו במסגרת הנספח את אופן ביטול ההתקשרות וכן קבעו במסגרתו סעיף 'בלעדיות ניהולית' לפיו התובע ואו מי מטעמו יתנו את השירותים המבוקשים. כמו כן הוגדרו המחלקות שינהל התובע בין השנים 2015-2016 ואלה כללו את תחום השיווק, פרסום, יח"צ, ניו מדיה, מועדון אוהדים, סיירת אוהדים, ספונסרים. בין השנים 2016-2017 סוכם כי יופעל כל תחום השיווק, המיתוג והפרסום של בית הספר לכדורגל ומחלקות הנוער.

9. ההתקשרות הרשמית בין הצדדים הייתה במתכונת של מזמין מול קבלן עצמאי. במשך
תקופת הקשר היה התובע רשום כעצמאי אצל רשויות המס, והנפיק מדי חודש חשבוניות מס תמורת תשלומים שקיבל מן המועדון (שו' 20-25 עמ' 6; שו' 22-29 עמ' 7 לפרוטוקול מיום 23.10.19).

10. טענת התובע כאמור היא כי מתכונת ההתקשרות הפורמאלית אינה תואמת את ההסכמות הראשוניות שנערכו בעל פה עם ספונסר המועדון מר ג'קי בן זקן, והתנהלות הצדדים כפי שהייתה בפועל. בנסיבות אלה, על התובע, הטוען בדיעבד לקיומם של יחסי עבודה עם המועדון, מוטל הנטל להוכיח טענתו.

11. כאמור, שמענו את עדויותיהם של התובע ושל הגב' ארונוב ש עבדה כפקידת קבלה במכון הכושר "סוואט סטאר" בבעלות ג'קי בן זקן. עדותה לא הייתה מהותית ולא תרמה לליבון המחלוקות בין הצדדים. הגב' ארונוב עבדה בחברה אחרת של מר בן זקן כפקידה ולא היה לה קשר מהותי לעניין הנדון שכן בעדותה לא ידעה להגיד מה עשה התובע במסגרת ההתקשרות (ראו שו' 22-28 עמ' 5 פרוטוקול מיום 23.10.19) .

12. יתרה מזאת התובע השיב בהתחמקות לשאלות שנשאל וסיפק תשובות עמומות ביחס להסכם ההתקשרות שנחתם על ידו כנותן שירותים (ראו למשל עדותו שו' 28-34 עמ' 16 שו' 1-9 עמ' 17 לפרוטוקול מיום 23.10.19). גרסתו לא הייתה עקבית ונמצאו בה סתירות מהותיות, כך כאשר העיד כי כוונתו הייתה לקיים את הסכם מתן השירותים כפי שהוא – "כשהתקשרתי עם המועדון באמת תכננתי להיות להישאר באילת ולהתוות דרך כמו בהסכם, המציאות הייתה שונה" (שו' 3-4 עמ' 17 לפרוטוקול), אולם עדות זו אינה מתיישבת עם האמור בתצהירו לפיו המטרה מאחורי ההתקשרות הייתה להשתלב כעובד ועל כן בשלב מסוים אף התבקש לסגור את עסקיו לטובת עבודה במועדון במשרה מלאה, כאמור בסעיף 7 לתצהירו: "גויסתי למועדון במטרה להפוך למנהל כללי מטעם הבעלים, בשלב הראשוני התקשרנו בפיילוט שסיכם את תנאי התמורה שלי כמשרד ליווי אסטרטגי שיווקי שישב באילת..." .

13. מטעם העמותה העיד מר ג'ק כהן המתנדב בעמותה, לפי עדותו התובע הוא זה שניסח את הנספח להסכם ההתקשרות עליו חתמו הצדדים מיום 1.1.16 והכתיב את התנאים בו (שו' 23-27 עמ' 30 לפרוטוקול מיום 18.11.19). התובע לא חק ר את מר כהן באותו עניין וכלל לא הפנה אליו שאלות בנושא.

14. התובע טען כי ההסכם שנחתם איננו ההסכם הראשוני שעשה עם מר ג'קי בן זקן בעל פה, וכן במהלך ההתקשרות מר בן זקן נתן לו הבטחות בקשר להעלאת שכרו, תשלום דמי השכירות ותשלום הוצאותיו האחרות (שו' 12-23 עמוד 16 פרוטוקול 23.10.19; וכן שו' 16-17 עמ' 17 ש' 3-6 עמ' 18). חרף עדותו של מר ג'קי בן זקן לפיה כל ההתקשרות עם התובע נעשתה מול מר ג'ק כהן, התובע לא הפנה אליו כל שאלה בעניין ההבטחות האמורות. כי התובע טען שבחודש ספטמבר 2017 סוכם כי שכרו יעמוד על סך של 25,000 ₪ לא כולל מענקים, ומפנה לצורך כך למסמך הסכמות בין הצדדים (בנספח 15 לתצהירו). עיון באותו מסמך מראה כי המסמך אינו נושא תאריך, שמות כלשהם, והצדדים לא חתומים עליו, הכותרת של המסמך היא "נקודות" ולאורכו ישנו פירוט מסוים של דברים ללא קשר ספציפי לתובע.

15. לפי מבחני הפסיקה ביטוי נוסף להשתלבות במפעל עולה מתוך התשובה לשאלה האם הרחקתו של מי שבו מדובר, תפגע בפעילות היומיומית השוטפת של המפעל. זאת, לעומת גורם חיצוני אשר פעולתו נועדה להשלים את פעולות המפעל [דב"ע לד/3-9 עוזר אדמון - מדינת ישראל, פ"ד ה(1) 169 (1974)].

16. העמותה עוסקת בתחום הספורט והיא מעסיקה שחקני כדורגל, מאמנים, הנהלה ופקידים. יתר בעלי התפקידים הם מתנדבים ואינם מקבלים שכר (ראו עדות מר ג'קי בן זקן שו' 10-14 עמ' 27 פרוטוקול מיום 23.10.19). הנתבעת הוכיחה כי נוהגת להתקשר עם נותני שירות עצמאיים לצורך קבלת שירותים מסוג זה. בד בבד לשירותיו של התובע, העמותה התקשרה עם מר אוהד צויק, נותן שירותי יחסי ציבור ותקשורת (שו' 27-33 עמ' 36, שו' 23-31 עמ' 38 פרוטוקול מיום 18.11.19). הנתבעת טענה כי שירותי שיווק ויחסי ציבור אינם מהווים חלק אינטגרלי מהפעילות של העמותה ושל קבוצת הכדורגל בפרט, ובהעדרם לא יהיה כדי לפגוע בפעילות הרגילה שלהם. לכל היותר לטענתה בגין אי ביצוע פעילות יחסי ציבור, שיווק ופרסום העמותה לא תקבל מענקים מסוימים ממנהלת ליגת העל בכדורגל (עדותו של מר ג'ק כהן שו' 28-33 עמ' 31 שו' 1-2 עמ' 32 פרוטוקול מיום 18.11.19; נפנה בעניין זה גם לנספח 7 לתצהיר התובע).
בנקודה זו אנו מעדיפים את גרסת העמותה על פני גרסת התובע. התובע לא הוכיח כי בהעדר נקיטת פעולות יחסי ציבור ושיווק נגרמת פגיעה בפעילות השוטפת והיומיומית של קבוצת הכדורגל, אף אם נניח שתהיה פגיעה כלכלית מסוימת, לא הוצגו מטעם התובע ראיות ממשיות לכך שפעילותה הכלכלית של העמותה והקבוצה תלויה כולה בפעולות יחסי ציבור.

17. לפי גרסת התובע במשך הזמן הוטלו עליו עוד תפקידים וסמכויות ניהול ואלה חרגו מהתחומים עליהם הוסכם בהסכם ההתקשרות למתן שירותים ונכללו כחלק אינטגרלי מעבודתו במועדון, ובכלל זה התמנה לתפקיד קצין קשרי אוהדים וקהילה, גייס וניהל עובדים, וניתנה לו הסמכות לפטר אותם. אף על פי שהתובע לא זימן לעדות איש מהעובדים שגייס עבור המועדון ושעבדו תחת מרותו, עדי העמותה סתרו את גרסתו. אי זימון העדים על ידי התובע נזקפת לחובתו.

18. לא התרשמנו כי התפקידים המפורטים בסעיפים 20-22 בסיכומי התובע חורגים מהשירותים הכלולים בהסכם שנחתם בין הצדדים לרבות הטיפול במועדון האוהדים שצוין במפורש בהסכם. העמותה כאמור סתרה את גרסתו ובעניין זה נפנה להתכתבויות דוא"ל מחודש מאי 2017 בין התובע לגב' ויצמן (צורפו כנספח 4 לתצהיר התובע) במסגרתם התובע מבקש מהמועדון לקלוט עובדות נוספות אך בקשתו סורבה, ברי כי לא היתה בידו הסמכות לגייס עובדים (ראו גם עדות הגב' ויצמן שו' 11-19 עמ' 31 פרוטוקול מיום 23.10.19). לטעמנו, בעצם הצורך לקבלת אישור העמותה ובכך שהתובע היה רשאי להסתייע בעובדי העמותה או עובדים אחרים בחברות שבבעלות מר בן זקן כגון הגב' יוליה ארונוב, אין בכך כדי להטות את הכף לקביעת מעמדו של התובע כעובד ולראותו כמי שהשתלב במערך הארגוני של המועדון. כפי שעולה מסעיף 10 להסכם ולנספח ההתקשרות, התובע לא נדרש לתת את שירותיו באופן אישי והוא יכול היה לתת את השירותים באמצעות עובדיו או מי שפועל מטעמו.

19. בהיבט של "הפיקוח" התובע לא טען לפיקוח צמוד על עבודתו, דיווח שעות עבודה ולא ציין במפורש את זהות האחראים על ביצוע עבודתו.

20. כמו כן בסעיף 6.3 להסכם הסכימו הצדדים שהתובע יידאג לכל האמצעים הטכניים הדרושים לצורך מתן השירותים. לטענת העמותה לא הוקצה לתובע חדר או עמדה קבועה משלו, אם כי מעדותו של אוהד צויק עולה כי העמותה אפשרה לו ולתובע להשתמש בחדר במשרדיה (שו' 3-13 עמ' 41 פרוטוקול 18.11.19) והגב' ויצמן העידה כי אושר לתובע לערוך בחדר פגישות פעמים בודדות (שו' 21-25 עמ' 30 פרוטוקול מיום 23.10.19). התובע עשה שימוש בציוד של משרדי העמותה (שו' 1-2 עמ' 31 לפרוטוקול), אך לא הוקצו לו קווי טלפון, ולא הוגשה מטעמו ראיה ממשית לצורך תמיכה בטענתו כי העביר את קווי הטלפון לבעלות העמותה. בהקשר זה וכאמור בסיכומי העמותה, דוחות הרווח וההפסד של התובע שצורפו למסמכיה, מעלים כי התובע ניכה הוצאות טלפון והוצאות אחרות. הגב' ויצמן הצהירה (בסעיפים 19-20 לתצהירה) כי המועדון השתתף בהוצאות הדלק לאור נסיעותיו של התובע למשחקים השונים ברחבי הארץ, והתובע החזיק ללא כל הרשאה ברכב של המועדון. התובע לא סתר את עדותה והיא לא נשאלה דבר על כך בחקירתה הנגדית.

21. צורת תשלום - העמותה שילמה את התמורה כנגד הצגת חשבוניות, כפי שאכן עשה התובע במהלך כל תקופת מתן השירותים על ידו.

22. סממן נוסף המטה את הכף לקביעת מעמדו כשל קבלן עצמאי הוא אופן הצגת ההתקשרות בפני צדדים שלישיים. כאמור התובע היה גם קודם לכן במעמד של קבלן עצמאי, התובע דיווח על עצמו עצמאי לרשויות המס והמוסד לביטוח לאומי, ובמעמד חתימת ההסכם עם העמותה הכתיב לה חלק מתנאי ההתקשרות עמו כנותן שירותים. בנוסף העמותה שלחה ביום 26.3.17 מכתב לתובע ובו הבהרה לגבי חוסר סמכותו לפעול בשם העמותה ולחייבה בהתקשרויות עם גורמים חיצוניים, ספקים, רכש טובין ונותני שירותים (נספח 4 לתצהיר מר רפי נידם – מנכ"ל העמותה). כמו כן מר ג'ק כהן השיב בחקירתו הנגדית לעניין התנהלותו הפרועה וחסרת הרסן של התובע. לטענתו התובע נהג להציג עצמו במכתבים שנשלחו על ידו לגופים אחרים כסמנכ"ל שיווק. מר כהן העיד כי קיים עם התובע מספר שיחות בהן הובהר לתובע שאיננו בתפקיד סמנכ"ל ומשלא פסקה התנהגות זו שלח את מכתב ההבהרה האמור לעיל (שו' 9-24 עמ' 32 פרוטוקול מיום 18.11.19). עדותו של מר כהן היתה מהימנה בשילוב המכתב שצורף למסמכים, ממנו אנו למדים שהעמותה התנגדה בזמן אמת להצגת התובע כעובד אצלה בפני גופים אחרים.

23. מעיון במסמכים שצירף התובע שכללו תכתובות דואר אלקטרוני רבות ומכתבים שונים ששלח למועדון לא הועלתה מצדו מעולם כל טרוניה או טענה בקשר למעמדו כעובד שכיר, והטענה הועלתה לראשונה על ידו זמן רב לאחר סיום ההתקשרות ורק ביום 22.7.18 (נספח 19 לתצהירו).

24. באשר לפן השלילי במבחן ההשתלבות – מעדותו של התובע עלה כי קודם לתחילת
תקופת הקשר בין הצדדים, הוא היה רשום כעוסק מורשה בשם 'א.א הפקות'. לפי הצהרתו התקשר עם המועדון באמצעות עסקו העצמאי המשגשג והרווחי באילת (בסעיף 14 לתצהירו). התובע כאמור סיפק לפני כן שירותי שיווק, פרסום ויחסי ציבור, ופעל כך גם במהלך ההתקשרות לטובת גופים אחרים (שו' 19-21 עמ' 7; שו' 24-26 עמ' 8 שו' 1-4 עמ' 15 לפרוטוקול מיום 23.10.19). היו לו עיסוקים נוספים במהלך אותה התקופה, ובין היתר לוח פרסום בבעלותו (ש' 14-16 עמ' 7 פרוטוקול 23.10.19), כתיבת טור אישי במגזין, הפקת אירועים, וקשריו לבית דפוס "צבעים אמיתיים" (להלן – בית הדפוס) (ש' 1-16 עמ' 9 לפרוטוקול). בחקירתו הנגדית הודה כי מדובר בעיסוק עיקרי שלו באופן קבוע ובמשך שנים. התובע נוהג להפנות לעסק זה לקוחות ומקבל תמורה בעבור כך. רק זו בלבד שהביא לגב' יהודית ויצמן הצעת מחיר בקשר לגלויות מאת בית הדפוס סותרת את גרסתו כי הקשר עם בית הדפוס נותק עם תחילת עבודתו בעמותה. יתרה מזאת התובע אישר קבלת תשלום בסך 2500 ₪ מאת בית הדפוס לאחר שהעמותה קיבלה את הצעת המחיר (שו' 6-33 עמ' 9 שו' 1-4 , 21-24 עמ' 10; שו' 1-5 עמ' 11 לפרוטוקול מיום 23.10.19).
התובע דיווח הכנסותיו למס הכנסה ומע"מ במסגרת עסקו כעצמאי. הנתבעת צירפה דוחות שהגיש התובע לרשויות המס (נספחים 4-5 לתצהירו של ג'ק כהן), ודוחות רווח והפסד של התובע לשנים 2015-2018 מהם ניתן ללמוד כי התובע ניכה הוצאות וביניהן הוצאות הנהלה, שכר עבודה, ביטוח לאומי לעובדים, נסיעות, הוצאות רכב, ונהנה מיתרונות המיסוי שניתנים לעובדים עצמאיים.
משכך ומן המקובץ לעיל, התרשמנו כי התובע התקשר עם העמותה כנותן שירותים וסיפק את שירותיו במסגרת עסקו העצמאי ולא כעובד שכיר.

25. זאת ועוד, הנתבעת היא עמותה ועל פי חוק העמותות רק ועד העמותה ראשי להחליט על קבלת עובדים בעמותה. הוועד, שהוא בעל הסמכות היחיד לנהל את ענייני העמותה רשאי להחליט כיצד התקבלו עובדים ומי יהיה זה שיקבל אותם, כל עוד אין בתקנון העמותה הוראה אחרת וזאת בהתאם לסעיף 25 לחוק העמותות (ראו בהרחבה דוד א' פרנקל דיני עמותות בישראל, מהדורה שניה מורחבת, הוצאת פרלשטיין – ג ינוסר 2012, עמ' 148- 149). כאמור, לא הוצגה בפנינו כל החלטה של ועד העמותה בעניין קבלתו של התובע כעובד בעמותה וגם מסיבה זו דין התביעה להימחק מאחר שאין יחסי עובד – מעסיק בין התובע לעמותה.

26. אנו ערים לכך שמדובר בתביעה לקביעת יחסי עובד - מעסיק אולם אין להתעלם מכך שהתובע הוא איש עסקים מנוסה שבבעלותו חברת הפקות, הוא אישר בחקירתו שהוא נהנה מאחוזים מרווחים מבית הדפוס וחזקה עליו שהוא בקיא בעולם העסקי.
בית המשפט העליון קבע אתמול בע"א 9025/17 A.T.S. Investments ור. לוסטרניק ובניו בע"מ נ' Segal Group (Dresden) GmbH and Co.KG שיש להעניק מעמד כמעט מכריע ללשון הברורה של החוזה ואין הצדקה במקרה הרגיל שבית המשפט ינסה לנחש את כוונת הצדדים. כב' השופט עופר גרוסקופף קבע בסעיף 22 לפסק הדין:
"עסקינן בחוזה עסקי, אשר נערך על ידי אנשי עסקים מנוסים, שחזקה עליהם כי הם בקיאים ברזי הניסוח של מסמכים משפטיים, ולמצער כי באפשרותם להסתייע ביודעי דין. במצב דברים זה יש להעניק ללשון הברורה בה נקטו הצדדים מעמד דומיננטי, מעמד כמעט מכריע, שכן אין הצדקה במקרה הרגיל כי בית המשפט ינסה " לנחש" את כוונתם – ניסיון שפגיעתו בתכלית הצופה פני עתיד של שכלול ההתקשרות החוזית עולה על תועלת שיכולה לצמוח ממנו להגשמת תכליות אחרות של דיני הפרשנות החוזיים ( ראו חוות דעתי בע"א 7549/18 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ (20.11.2019); עופר גרוסקופף ויפעת נפתלי בן ציון " תכליות דיני פרשנות החוזים: באיזו דרך עלינו ללכת כשחשוב לנו לאן נגיע?" עיונים בתורת החוזה – ספר שלו 507 ( יהודה אדר, אהרן ברק, אפי צמח עורכים, 2020)). אכן, כפי שממחיש פסק הדין מושא ערעור זה, הסכנות הטמונות בניסיון להרהר ולערער אחר לשונו הברורה של חוזה עסקי עלולות לעלות על היתרונות שעשויים לצמוח מכך."
כב' השופטות דפנה ברק-ארז ויעל וילנר הסכימו עם פסק דינו של כב' השופט גרוסקופף.

סוף דבר

27. מן התשתית העובדתית העולה מן העדויות והראיות, ומהמבחנים שנקבעו בפסיקה, הגענו למסקנה לפיה דין התביעה להימחק מחמת היעדר סמכות עניינית, בין הצדדים לא שררו יחסי עובד מע סיק. מסקנה זו עולה גם מלשון החוזה, גם מהנסיבות החיצוניות וגם מהוראות חוק העמותות.

28. לאור התוצאה אליה הגענו התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 10,000 ₪, בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, הסכום יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין עד ליום התשלום בפועל.

29. זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין.

30. פסק הדין ניתן בהרכב של שניים לאור ההחלטה מיום 23.10.19.

ניתן היום, כ"ה שבט תש"פ, (20 פברואר 2020), בהעדר הצדדים וישלח אליהם.

נציגת ציבור- מעסיקים
גב' דינה כהן

צבי פרנקל, שופט
סגן נשיא