הדפסה

בית דין לשכירות בתל אביב -

מספר בקשה: 5
לפני כבוד השופט עמית יריב

המבקשת:
חוילות מאוחדות בעמ

נגד

המשיב:
אברהים גרייס

החלטה

לפניי בקשה לחיוב המשיב, הוא המבקש בהליך העיקרי (להלן: "המשיב") בהפקדת ערובה להוצאותיה של המבקשת כאן, היא המשיבה בהליך העיקרי (להלן: "המבקשת") למקרה שתביעתו תידחה. ביום 18.11.2018 הוריתי על הגשת תשובה לבקשה עד יום 29.11.2018, אולם תשובה לא הוגשה עד היום, וכעת, כשבוע ימים לפני מועד הדיון הקבוע בתיק, הוגשה בקשה למתן החלטה.
לאחר העיון, ובהעדר תשובה מטעם המשיב, אני סבור כי יש מקום לחייב את המשיב בערובה להוצאות. הטעם לכך הוא, כי המשיב מצוי בהליכי חדלות פירעון. משכך, ולאור העובדה כי ההיתר שנתן בית המשפט שלפשיטת רגל לניהול ההליך מותנה בכך כי קופת פשיטת הרגל לא תישא בכל עלות או הוצאה הנובעים מן ההליך, אזי יש מקום לחייב בהפקדת ערובה לפי תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984.
יוער, כי בבקשה שהוגשה לבית המשפט שלפשיטת רגל צוין, אמנם, שככל שייפסקו הוצאות לחובת המשיב, תישא בהן בתו, אולם לא צורפה לתיק זה כל התחייבות של הבת או ערובה אחרת שתאפשר להשית על הבת, או על כל צד שלישי אחר, הוצאות ככל שכאלה תיפסקנה.
בנסיבות אלה, אני סבור שמתקיים התנאי שלפיו בהעדר עירבון, לא יהיה ניתן לגבות הוצאות, ככל שייפסקו כאלה.
בהליך מסוג זה, אני סבור כי אין צורך לבחון את סיכויי ההליך, וזאת מאחר שדווקא במקרה שהמשיב יזכה בהליך, ויינתן צו כמבוקש בבקשה, יידרש המשיב לשאת במחצית עלות התיקונים. קרי – גם במצב האופטימלי מנקודת מבטו של המבקש, הוא יידרש לשאת בעלויות כספיות לא מבוטלות . אינני סבור כי יש לחייב את בעל הבית בביצוע עבודות מבלי שיובטח לו כי חלקו של הדייר ישולם.
אני ער לכך כי עירבון לפי תקנה 519 נועד להבטחת הוצאות ההליך, ולא לביצוע פסק הדין; אולם בעת בחינת בקשה להפקדת עירבון יש לבחון את סיכויי ההליך, וציינתי את אשר ציינתי מתוך הבנה, כי במקרה זה – גם אם סיכויי ההליך טובים (ואינני נוטע מסמרות לעניין זה בשלב מוקדם זה), עדיין אין בחיוב בהפקדת ערובה כדי לפגוע במשיב.
על כן, אני קובע שהמשיב, הוא המבקש בהליך העיקרי, יפקיד בקופת בית המשפט סך 7,500 ₪, במזומן או בערבות בנקאית עצמאית, ללא הגבלת תאריך, ערוכה לפי הנוסח המקובל במזכירות בית המשפט, וזאת עד לא יאוחר מיום 3.2.2019.
בקביעת גובה העירבון התחשבתי באופיו של ההליך, במצבו הכלכלי של המשיב, הנלמד מהיותו בהליכי פשיטת רגל, כמו גם בעובדה שגם במקרה שהמשיב יזכה בתביעה, הוא יצטרך לגייס כספים לשם תשלום חלקו בביצוע התיקונים.
לא יופקד העירבון במועד – יימחק ההליך ללא צורך בהחלטה שיפוטית נוספת.
למעקב מזכירות בהתאם.
תז"פ 4.2.2019.

ניתנה היום, כ' טבת תשע"ט, 28 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.