הדפסה

בית דין לשכירות בירושלים ש 56047-02-16

בפני
כב' השופטת מרים ליפשיץ-פריבס

המבקשים

1.הקדש פייגה מעקל ז"ל
2.הקדש אריה מעקל ז"ל

נגד

1.שמעון בראון
המשיבים 2 .חיה פרדל בראון

החלטה

1. בפני בקשה חוזרת למתן ארכה לביצוע פסק דין מהמועד שנקבע לתשלום דמי פינוי למשיבים והחזרת ה חזקה במושכר למבקשים.

2. בקשה קודמת נדחתה בהחלטתי מיום 7.6.17 והמשיבים חוזרים ועותרים למתן ארכה, לה מתנגדים המשיבים - הדיירים היוצאים וכן הדיירים הנכנסים.

3. ביום 6.4.17 ניתן פסק דין בבקשה שהוגשה ביום 25.2.16 למתן רשות לחילופי דיירים במושכר. בפסק הדין ניתן תוקף להסכמות הצדדים בדבר מועד תשלום דמי הפינוי עד יום 22.5.17 בשעה 10:00 והחזרת המושכר למבקשים בכפוף לתשלום דמי הפינוי. בנוסף הוסכם ואושר בפסק הדין כי אם לא ישולמו דמי הפינוי ניתנת רשות להעברת הזכויות במושכר לדיירים הנכנסים ונקבע גובה התמורה וחלוקתה בין בעלי הדין.

4. ביום 22.5.17 ביקשו המבקשים כי תינתן להם ארכה בת 3 ימים לתשלום דמי הפינוי על מנת שיהא בידיהם ל קבל הלוואה לצורך כך. הבקשה, לא הונחה בפני בהי עדרי מבית המשפט בהיותי בשבתון. ביום 4.6.17 הוריתי לצדדים להודיע תוך יומיים אם התייתר הצורך בבקשה.

5. תגובת המ בקשים הוגשה ביום 6.6.17 בה הם ביקשו ארכה נוספת לתשלום דמי הפינוי, זו הפעם, עד יום 11.6.17 , עד לאחר קיום דיון בבית הדין הרבני במחלוקת בין נאמני ונהני ההקדש בנוגע להחזרת המושכר לידיהם.
המשיבים, התנגדו למתן ארכה וטענו כי עסקינן במעשה עשוי משהועברה כבר הדיירות המוגנת לדיירים הנכנסים לפי פסק הדין וכי בית המשפט סיים את מלאכתו במתן הפסק.

6. בהחלטתי מיום 7.6.17 דחיתי את הבקשה הראשונה למתן ארכה ו לאחר עיון בבקשה המונחת בפני, אין בידי להיעתר לה.
זאת אני קובעת , בהיעדר סמכות למתן ארכה לתשלום דמי פינוי ע"י המבקשים שעה שפסק הדין בוצע כבר ע"י הדיירים הנכנסים, בתשלום התמורה עבור רכישת הזכויות במושכר.

7. אוסיף , כי אילולי מומשה כבר זכותם של הדיירים הנכנסים על פי פסק הדין, אין לקבוע כי מתן הארכה נידרש למניעת אי צדק בכניסת הדיירים הנכנסים למושכר. שכן, העיכוב בביצוע פסק הדין , היה בשליט ת המבקשים אשר היה בידיהם, להקדים ולפנות לבית הדין הרבני על מנת לאפשר ואף להבטיח את החזרת המושכר לידיהם ולא לעשות כן , לאחר או בסמוך , למועד הפינוי שנקבע בהסכמתם בפסק הדין.
מה עוד, שהדיירים הנכנסים הסתמכו על פסק הדין ובצעו את התשלום על פיו על מנת לקבל את הזכויות והחזקה במושכר, לפי זכותם על פי פסק הדין ובהתאם לצרכיהם במושכר.

8. מכל אותם טעמים, בהיעדר סמכות למתן ארכה ולמעלה מן הצורך, לאחר בחינת הבקשה לגופה, דין הבקשה להידחות.

עותק יישלח לצדדים בפקסימיליה.

ניתנה היום, כ"ז סיוון תשע"ז, 21 יוני 2017, בה עדר הצדדים.