הדפסה

בית דין לשכירות בירושלים ש 33448-09-20

בפני
כבוד ה שופט אמיר דהאן

התובעים

  1. נאדר אשתייה
  2. ווקף מוחמד עיסא שתייה בע"מ

נגד

הנתבע
עוני יג'מור

פסק דין
(על דרך הפשרה על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט)
בסיום הישיבה המקדמית מיום 17/03/21 הציע בית ־הדין כי הצדדים יסכמו טענותיהם בקצרה ויינתן פסק־דין לא מנומק, על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד –1984. הצדדים הביעו הסכמתם למתווה לפרוטוקול , וחזרו על הסכמתם בהודעות בכתב לבית־הדין.
לאחר שבית־הדין שקל את טיעוני הצדדים ובחן את המסמכים שהוגשו לתיק, בהסכמת הצדדים לפסק דין בדרך הפשרה ובתוקף סמכותו הייחודית של בית הדין להורות על תנאי השכירות ועל סיומה בהסכם פינוי - מורה בית־הדין כדלהלן:

  1. התובעים והנתבעים יקיימו את פסק־הדין המשלים מיום 01/05/20, ואינם רשאים לעשות דין לעצמם ולהימנע מלשלם את דמי הפינוי ובכפוף לתשלום יפונה הנכס .
  2. כל עוד התובעים נמנעים מלשלם את דמי הפינוי או שאינם מקיימים את הסדר התשלומים המובטח בבטוחה האמור בסעיף 4 להלן, יחולו הוראות אלה (א-ג) :

(א) הנתבע יחויב לשלם לתובעים פירות הנכס/דמי שימוש בסך מופחת של 16,050 ש"ח לשנה (או חלק יחסי ממנה בהתאמה ), וזאת החל מיום 01/05/20; וכל עוד הוא מחזיק בנכס.
(ב) הנתבע יוכל לבחור לא לפני 01/0 4/22 אם לממש את זכויותיו מכוח פסק־הדין המשלים על־פי חוק ההוצאה לפועל או על־פי חלק ג' לחוק הגנת הדייר ;
(ג) בחר הנתבע לממש את זכותו על־פי חלק ג' לחוק הגנת הדייר, והתקבלה בקשתו לחילופי דיירים – יראה בית־ הדין את הדייר המוצע כמי שפרע את חובו של התובע – בעל הבית , לנתבע – הדייר היוצא, על־פי פסק ־הדין המשלים מיום 01/05/20, וכמי שמקבל את זכות ההחזקה בנכס במקומו , וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו של הדייר המוצע כדייר מוגן.
(ד) בחר הנתבע לממש את זכותו על פי חוק ההוצאה לפועל יפנה את הנכס עם תום גביית החוב, ויוכל לשלם את תשלומי דמי השימוש השנתיים היישר לתיק ההוצאה לפועל.
3. כול הסכומים (לרבות דמי הפינוי ודמי השימוש) יישאו הפרשי ריבית והצמדה כחוק, מיום מתן פסק־הדין המשלים (01/05/20). הצדדים לא יהיו רשאים הצדדים לקזז תשלומים על דעת עצמם אלא בהוראת בית־הדין. תשלומים ששילמו הצדדים זה לזה בגין חובות שהתגבשו לפני יום 01/05/20 – לא יקוזזו.
4. על אף האמור בסעיף 3 לעיל, יהיו התובעים רשאים לשלם את דמי הפינוי, ללא ריבית שנצברה החל מיום פסק־דין זה, ב ־5 תשלומים שנתיים רצופים ושווים, בכל 1 לחודש ינואר בשנה אזרחית. התשלום הראשון ישולם לא יאוחר מיום 01/01/22;
5. התובעים יהיו רשאים להשיב לעצמם את החזקה בנכס, כבר לאחר ביצוע התשלום הראשון, וזאת כנגד הצגת רישום משכנתא או משכון לטובת הנתבע על הנכס או על כול נכס מקרקעין אחר ששוויו למימוש הוא לפחות 350,000 ש"ח (להלן: השעבוד).
השעבוד יבטיח את החוב השוטף ויירשם עד לתקרה של 300,000 ש"ח. לאחר ביצוע התשלום הראשון ורישום המשכנתא כאמור יפנה הנתבע את הנכס בתוך 15 ימים, ולאחר הפינוי לא יחוב עוד בדמי שימוש.
6. הצדדים יהיו רשאים להסכים על בטוחה אחרת אשר עליה יחולו הוראות הנוגעות לשעבוד בשינויים המחויבים. במקרה של אי־הסכמה, יהיו התובעים רשאים להביא את הצעת הבטוחה לאישור בית־הדין.
7. בכל מחלוקת בין הצדדים בדבר שווי הנכס המשועבד/הבטוחה או בדבר מועד הפינוי , יכריע בית־הדין במחלוקת בכפוף לבקשה שתוגש בפניו .
8. הנתבע יוכל לממש את השעבוד או הבטוחה בכל מקרה של איחור בתשלום כאמור בסעיף 4 לעיל של למעלה מ־60 ימים . במקרה כזה יבטיח השעבוד את יתרת החוב הבלתי־ מסולקת, אשר עליה תתווסף ריבית והצמדה כחוק מיום פסק־דין זה.
9. כל תשלום יבוצע בהעברה בנקאית מתועדת או לקופת בית־הדין, בלבד.
ניתן היום, ח' סיוון תשפ"א, 19 מאי 2021, בהעדר הצדדים.