הדפסה

בית דין לשכירות בירושלים ש 33136-12-15

בפני
כבוד ה שופט אמיר דהאן

תובעים

אמיל אוחנה

נגד

נתבעים

  1. יהודה צדק
  2. יוסף צדק

פסק דין
(על דרך הפשרה לפי סעיף 79א)

זוהי תובענה שהוגשה על ידי התובע השוכר עסק ברחוב יפו מאז 1978 – לקבל אישור לביצוע רשימת תיקונים על חשבונו.

הצדדים הגישו את חוזה השכירות, הגישו פסיקה בהליכים קודמים ביניהם, העידו עדים, הגישו חוות דעת מומחים חקרו את המומחים על דוכן העדים, בית הדין ביקר במקום ובדק את הנכס ובסופו של יום הוגשו סיכומים.

בתום ההליכים הסכימו הצדדים כי בית הדין יפסוק על דרך הפשרה על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט על פי הראיות והטענות שבפניו ועל פי מראה עיניו בביקורו במקום.

בית הדין שקל את השיקולים הצריכים לעניין ובהם:
ההליכים הקודמים בין הצדדים.
השיפוצים הקודמים שביצע התובע בנכס.
גילו המופלג של הנכס .
מצבו של הנכס דהיום והתקלות הנראות על פניו .
בטיחות השימוש בנכס.
החוזה בין הצדדים המתיר שיפוצים על חשבונו של התובע ובלבד שלא תהיינה פגיעות בבניין וביסודותיו.
ההסכמות בין הצדדים.
ציפיותיהם הסבירות של הצדדים זה לניהול סביר של עסקו וזה לשלמות המבנה ולסיכויי השבת הנכס לידיו בהינתן שמישותו ההולכת ויורדת עם השנים.

בהתאם לאלה מורה בית הדין כדכתיב :
בית הדין מתיר לתובע להרים את רצפת הנכס ולהעביר דרכה צנרת חשמל מיזוג אוויר ומים ואחר מכן להחליף את המרצפות לרבות המדרגות כל זאת אך בתנאי שיבצע בדירוג ובמקביל רצועות איטום שלילי (חציבה מבוקרת ומדורגת, תמיכה בשכבת בלוק, גלנאץ וסיקה 107 ומעבר לרצועה הבאה) עד לגובה של 50 ס"מ מעל גובה פני הקרקע מהצד הפנימי של קיר החנות.
בית הדין מורה כי כל העבודות תבוצענה בפיקוח המומחה יעקב תמייז ובשיטה אשר קבע בעדותו מיום 26/05/2019 , ותוך הקפדה על תמיכה מדורגת של המבנה במהלך החציבה והשיקום.
המומחה יפקח על ביצוע העבודות, בטיחות המבנה יורה על בחירת החומרים ויוודא את התאמתה של תוכנית העבודה של הקבלן לדרישות החוק הבטיחות ועקרונות הנדסת הבניין. המומחה ידאג כי הגימור ישמר ככל האפשר את הקמרון המקורי .
חלקו של התובע בשכר הפיקוח בסך 7,500 ₪ ומע"מ ישולם על ידי התובע 30 יום טרם תחילת העבודות . התובע יציית להוראות המומחה ויראה אותו כמומחה שמונה מטעם בית הדין.
צינורות, כבלים וכל יישום אחר יועברו ברצפה או ברצועת האיטום בלבד ולא ביתר חלקי הקירות או בתקרה. בכפוף לכך מתיר בית הדין להחליף את כל מערכת החשמל וצינורות המיזוג.
עבודות חשמל יבוצעו בכפוף לכל דין המסדיר אותן ועל ידי אדם המוסמך לכך. התובע יקפיד כי עבודות החשמל תבוצענה בכפוף לתנאים המגבילים האמורים בפסק דין זה.
בית הדין מתיר להחליף את מערכת המיזוג ואת הצנרת שלה ובלבד שמיקום היחידה החיצונית לא יהיה בחזית הבניין הפונה לרחוב יפו, ולא במקום אחר הנמצא בהחזקת בע"ב או שוכר שלו.
בית הדין מתיר לתובע להחליף את חלון הראווה ( ויטרינה ) ובתנאי שידאג לאיטומה ולתמיכה ראויה באלמנטים הגובלים בה.
התובע ימנע ויזהר מלחצוב להשחיז או להשחית פעם נוספת את הקמרון המקורי של הקירות והתקרה ומוזהר כי בית הדין יראה במעשה כזה - מעשה הנוגד את החוזה .
בית הדין מתיר חציבה והעברת כבלים וצינורות רק ברצפה או במקום שבו בוצעה מערכת איטום שלילית אין להותיר שקעים צינורות ושאריות של מערכת החשמל בגובה העולה על גובה מערכת האיטום השלילי .
הצבת מבני גבס או קירות גבס בחנות תותר רק בתנאי שתבוצע מערכת איטום שלילי כאמור בסעיף 1.
בית הדין מתיר תיקוני טיח כוחלה וצבע סדירים בקירות בתנאי שלא תבוצע חציבה או חדירה מעבר לטיח באזורים שבהם לא בוצע איטום שלילי.
כל העבודות יסתיימו לא יאוחר מיום 01/02/2021 ולאחר תאריך זה יהיה התובע רשאי לבצע עבודות בנאיות רק בהסכמת הנתבעים או באישור בית הדין.
מודגש כי כל הסכם בין הצדדים באשר לתיקונים ועבודות בעתיד יהיה בכתב ויוגש ל אישור בית הדין ובמקרה כזה תהיה הסכמת הצדדים, ככל שהיא עומדת בדרישות חוקי התכנון והבניה והבטיחות - עדיפה על פסיקת בית הדין.
התיקונים יבוצעו על חשבון התובע. התובע אינו חייב לבצע את התיקונים אך אם בחר לבצעם, יהיה חייב לבצעם כמקשה אחת לא יוכל לבצע חלק מהם ולא יוכל לבצעם ללא פיקוח.
המזכירות תעביר העתק מפסק הדין למומחה מר יעקב תמייב והוא יראה בפסק דין זה מינוי מטעם בית הדין.

ניתנה היום, ב' סיוון תש"פ, 25 מאי 2020, בהעדר הצדדים.