הדפסה

בית דין לשכירות בירושלים ש 1529-04-16

בפני
כבוד ה שופט אמיר דהאן

תובעים

  1. מוחמד עבדאלה חטיב
  2. נג'ם אלדין ח'טיב

נגד

נתבעים

  1. עסאם חרחש
  2. השאם חרחש

החלטה

לאור הסכמת הצדדים שהובעה במסגרת הדיון ובקשת התובעים שהוגשה ביום 31/03/19, ימונה מומחה מטעם בית המשפט בתחום שמאות מקרקעין.

פרטי המומחה והוראות למומחה

השמאי הממונה הינו מחמד קימרי, כמוסכם. המומחה יחווה דעתו בשאלות הבאות:
אומדן דמי השימוש הראויים בעבור שכירות חופשית בקרקע ללא המבנה
אומדן דמי השימוש הראויים בעבור שכירות חופשית של השטח, כולל המבנה
אומדן עלות בניית המבנה נכון לשנים 1961-1967
אומדן דמי המפתח המקובלים בשוק לדמי מפתח בעבור הקרקע ללא המבנה, נכון לשנים 1961-1967
אומדן דמי המפתח המקובלים בשוק לדמי מפתח בעבור הקרקע כולל המבנה, נכון לשנים 1961-1967

חוות דעת המומחה תוגש לבית המשפט ולצדדים במקביל, לא יאוחר מיום 03/08/19.
אם מסיבה כלשהי לא יוכל המומחה להגיש את חוות הדעת, או את התשובות לשאלות ההבהרה, ככל שיוצגו לו, במועד שנקבע כאמור, עליו להודיע על כך לבית המשפט ולצדדים לכל המאוחר עשרה ימים קודם למועד שנקבע למתן חוות הדעת או למתן התשובות לשאלות ההבהרה. כך בין אם העיכוב נובע מטעמיו של המומחה ובין בשל עיכוב שגרם לו מי מן הצדדים.

הוראות לצדדים

עד יום 23/04/19 ימציאו הצדדים למומחה א ת כתבי הטענות ואת כל המסמכים הרלוונטיים מתוך התיק . צד שימסור למומחה מסמכים אשר לא צורפו לכתבי הטענות, ימציא את העתקיהם במקביל גם לצד האחר.

המומחה יבקר בנכס נושא התביעה, לאחר תיאום מוקדם עם באי כוח בעלי הדין. הביקור יהיה בנוכחות בעלי הדין או באי-כוחם, אלא אם כן בעל דין או בא-כוח מסוים ויתר על נוכחותו.

בתוך ארבעה עשר יום מקבלת חוות הדעת, יהיה רשאי כל אחד מהצדדים לשלוח אל המומחה שאלות הבהרה. המומחה יגיש לבית המשפט ולצדדים במקביל, את התשובות לשאלות ההבהרה לא יאוחר משלושים יום מהיום שקיבל לידיו את שאלות ההבהרה. לאחר הגשת חוות הדעת והתשובות יודיעו הצדדים לבית המשפט אם ברצונם לחקור את המומחה.

הוראות בעניין שכר טרחת המומחה

א. בעלות שכר טרחת המומחה יישאו שני הצדדים כמימון ביניים, בחלקים שווים, ובתום ההליך יוחלט מי מהצדדים יישא במלוא שכרו של המומחה.
ב. המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שיסכם עם באי כוח הצדדים את שיעור שכרו, וזה ישולם או יובטח להנחת דעתו.
ג. בכל מקרה, נושא תשלום שכר הטרחה, לרבות קביעתו ותשלומו, יושלם לכל המאוחר עד יום 03/05/19.
ד. שכרו של המומחה כאמור, יכלול גם את התשלום שישולם לו עבור מתן תשובות לשאלות הבהרה. לחלופין, יודיע המומחה לצדדים מראש (עם קביעת שכר הטרחה הכולל), מה הסכום שיידרשו לשלם תמורת מתן תשובות לשאלות הבהרה, במקרה שתהיינה.

בדיקת מסמכים ליומני ליום 09/08/19.
ניתנה היום, כ"ז אדר ב' תשע"ט, 03 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.