הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו 28

לפני כב' השופטת הבכירה עידית איצקוביץ

תובעת – מבקשת:
גליה כהן

נגד

נתבעות – משיבות:

  1. אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
  2. יהודית גריסרו
  3. עו"ד יעל רובינשטיין

החלטה

לפנינו בקשה מטעם התובעת " לתיקון כתב תביעה ולחילופין לפיצול סעדים ולמתן צו למסירת פרטים נוספים, צו לגילוי מסמכים וצו למסירת שאלון".

ביום 11.7.19 הוגשה מטעם הנתבעות תגובה לבקשה מטעם התובעת שבה התנגדו לבקשות, וכן ביקשו לחייב אותה בהוצאות משפט.

ביום 14.5.19 ניתנה על ידי החלטה מפורטת שהתייחסה לשלוש בקשות שונות: בקשות מקדמיות של הנתבעות לסילוק התביעה על הסף וכימות התביעה; בקשת הנתבעות לחיוב התובעת בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות הנתבעות; בקשת התובעת לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים.

לפי ההחלטה מיום 14.5.19:
"1. הבקשות המקדמיות של הנתבעות מתקבלות בחלקן:
סעיפים כא.טז', כא.יז', כא.יח', כא.יט' (עמ' 54 לכתב התביעה) לכתב התביעה המתוקן יימחקו.
על התובעת לכמת את הסעד המבוקש בסעיף 359 ב' לכתב התביעה המתוקן ולשלם אגרת משפט בהתאם, זאת בתוך 30 ימים מקבלת החלטה זו. אם לא תעשה כן התובעת, סעד זה יימחק מהתביעה.
התביעות האישיות כנגד הנתבעות 2 ו-3 בנוגע לעילות של פרטיות והתנכלות נמחקות, ואולם עילת לשון הרע נותרת על כנה".

כמו-כן, נדחתה בקשת הנתבעות להפקדת ערובה ונדחתה בקשת התובעת לגילוי מסמכים ספציפיים.

בקשה לתיקון כתב התביעה ולחילופין למתן היתר לפיצול סעדים

דרך המלך בבית הדין היא לאפשר תיקון של כתבי טענות, בעיקר בשלב המקדמי של הדיון, למען ריכוז תובענות, תוך חסכון של זמן ומשאבים לצדדים ולבית הדין. ואולם, ההליכים המקדמיים בתיק הסתיימו זה מזמן. דין הבקשה לתיקון כתב התביעה להידחות בהתאם להחלטות שניתנו על ידי מיום 12.4.18 ומיום 14.5.19, ושנותרות על כנן. יוער כי הדרך לתקיפת החלטות מעין אלו היא באמצעות הגשת ערעור או בקשת רשות ערעור - דבר שלא נעשה על ידי התובעת, ולא דרך הגשת בקשות חוזרות שמכבידות על הצד שכנגד ועל בית הדין.

דין הבקשה למתן היתר לפיצול סעדים להידחות גם כן. היתר לפיצול סעדים נועד למקרה שבו עילה אחת מצמיחה מספר סעדים שונים. בהתאם לתקנה 26( ג) לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין), תשנ"ו-1991 (להלן – תקנות בית הדין לעבודה), ניתן לבקש רשות מבית הדין לפיצול סעדים לא יאוחר ממועד הגשת התובענה הנוספת. אם וכאשר תוגש תביעה נוספת, תישקל על ידי בית הדין האפשרות ליתן היתר לפיצול סעדים.

בקשה לגילוי מסמכים הדדי ולמתן צו למסירת פרטים נוספים

בקשות מטעם התובעת לגילוי מסמכים נדונו על ידי בית הדין ונדחו. כאמור, תמו ההליכים המקדמיים בתיק ואנו בשלב הגשת הראיות. אין הצדקה ליתן צו לגילוי מסמכים הדדי או למסירת פרטים נוספים בהתאם לתקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה. יתרה מכך, לעניין תנאי הפרישה, ציינו ב"כ הנתבעות בתגובה כי אין להם פרטים נוספים למסור ( סעיף 39 לתגובה). על כן, דין הבקשה להידחות.

בקשה למתן צו למסירת שאלון

לא מתקיימים הטעמים המיוחדים הנדרשים לשם מתן צו למסירת שאלון בהתאם לתקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה. על כן דין הבקשה להידחות. במסגרת ההליך יוגשו תצהירים מטעם הנתבעות וב"כ התובעת יהיה רשאי לחקור את הנתבעות בדיון ההוכחות לגבי תצהיריהן.

בקשה לדחיית המועד להגשת כימות

דין הבקשה להידחות. כאמור, בהתאם להחלטה מיום 14.5.19, על התובעת לכמת את הסעד המבוקש בסעיף 359 ב' לכתב התביעה המתוקן ולשלם אגרת משפט בהתאם. הדבר יעשה בתוך 15 ימים מקבלת החלטה זו, ואם לא ייעשה כן, יימחק הסעד מהתביעה. תקופת הפגרה נכללת בחישוב המועד.

אני מאריכה את המועד שבו על התובעת להגיש תצהירים ומסמכים עד ליום 10.9.19. הנתבעות יגישו תצהירים בתוך 60 יום מקבלת תצהירי ומסמכי התובעת.

מכל האמור, דין הבקשות מטעם התובעת להידחות.

על התובעת לשלם לנתבעות הוצאות בסך 5,000 ₪.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ט, 28 יולי 2019, בהעדר הצדדים.