הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ת"צ 10682-02-16

11 יולי 2017
לפני:
כב' השופטת מיכל לויט, שופטת בכירה

המבקשים:
1. אהוד בר צבי
2. גד בן חיים
ע"י ב"כ: עו"ד שי תקן

-
המשיבה:
אמדוקס (ישראל) בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד דפנה שמואלביץ וד"ר ישראל לשם

החלטה

לפני בקשה מוסכמת להסתלקות המבקשים ובאי כוחם מבקשה לאישור תובענה כייצוגית על פי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות,התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות").

המשיבה – אמדוקס ( ישראל) בע"מ ( להלן: "אמדוקס") היא חברת הייטק בינלאומית המפעילה מרכזי פיתוח בישראל ומעסיקה כ- 5000 עובדים בישראל.

המבקש 1 הוא עובד של אמדוקס החל מיום 3.9.2000 והמבקש 2 הוא עובד של אמדוקס החל מיום 16.11.1997.

4. ביום 4.2.2016 הגישו המבקשים תובענה כנגד אמדוקס ובקשה לאישור התובענה כייצוגית (להלן: "בקשת האישור").

5. בבקשת האישור טענו המבקשים, כי אמדוקס הפרה חוקי עבודה ביחס לתשלומי גמול שעות נוספות, בכך שחישבה את ערך שעת העבודה של עובדיה על בסיס שגוי של 196 שעות עבודה בחודש ו- 45 שעות עבודה בשבוע, במקום 186 שעות בחודש ו- 43 שעות בשבוע, בהתאם לצו ההרחבה – הסכם מסגרת 2000. כתוצאה מכך, לטענתם, הפרה אמדוקס את הדין ופגעה בזכויות העובדים בשני אופנים:
תשלום גמול השעות הנוספות הגלובאלי של העובדים חושב על בסיס ערך שעה שגוי (196 שעות במקום 186 שעות) כך שהתעריף לחישוב גמול שעות נוספות גלובאלי ששולם לעובדים, נמוך מהתמורה לה העובדים זכאים.
העובדים המועסקים במשרה מלאה אינם מקבלים שכר עבור שעתיים נוספות בשבוע ( השעות ה- 44 ו- 45 בשבוע).

בנוסף טענו המבקשים כי חלק מהעובדים קיבלו תשלום גלובאלי במכסה קבועה בגין שעות נוספות, למרות שעבדו באופן קבוע פחות ממכסת השעות הנוספות עליה קיבלו תגמול, כך שלמעשה הגמול היווה תוספת פיקטיבית, אותה יש להביא בחשבון בבסיס השכר הקובע לצורך ההפרשות הפנסיוניות של כל עובד.

6. בתגובה לבקשת האישור טענה אמדוקס כי:
א. אין למבקשים עילת תביעה אישית כנגדה, שכן לשניהם שולם גמול שעות נוספות העולה על הגמול לו היו זכאים על פי הדין הקוגנטי;
ב. ההסדר הכולל של תשלום בגין שעות נוספות לעובדים מיטיב ביחס לקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה, בין היתר בשל תשלום גמול מוגדל בגין עבודה בשעות נוספות בסך 130% עבור כל שעה נוספת, מהשעה הנוספת הראשונה; תשלום גמול שעות נוספות החל משעת העבודה ה- 42.5, בעוד שבוע עבודה מלא הינו בן 43 שעות; תשלום הגמול הגלובאלי גם בחודשים בהם העובד לא עבד את מלוא מכסת השעות בגינה משולם הגמול, ועוד.
ג. עובדי אמדוקס זוכים להפסקות כמתחייב על פי דין, לרבות הפסקת צהריים.
ד. הגמול הגלובאלי המשולם לעובדים בגין עבודת שעות נוספות אינו " תוספת פיקטיבית".
ה. עניינה של התובענה הוא תשלום גמול שעות נוספות, נושא שנקבע כי אינו מתאים להתברר בגדרה של תובענה ייצוגית משום שהוא מחייב בירור פרטני, כשבעניין זה אמדוקס טענה כי הראתה שמתכונת העבודה של העובדים משתנה מתפקיד לתפקיד ונושאת מאפיינים ייחודיים הנובעים מאופי התפקיד, כך שהנושא אינו מתאים לדיון במסגרת תביעה ייצוגית.
ו. לא מתקיימים התנאים הקבועים בחוק לאישור תובענה ייצוגית, בין היתר, הואיל ואין קבוצה או קבוצות שניתן לייצגן בתובענה ייצוגית, סיכויי התובענה הייצוגית נמוכים, וגובה הסכום הכספי המבוקש עבור כל חבר קבוצה אינו מתאים למסגרת של תביעה ייצוגית.

7. ביום 16.1.2017 (ולאחר מכן ביום 15.2.17 ו- 2.3.17) הגישו ב"כ הצדדים בקשה משותפת לבית הדין והבהירו כי קיימת הידברות ביניהם ונבחנות אפשרויות שונות לסיום ההליך בלא צורך בהכרעה שיפוטית.
8. ביום 9.3.17 הוגשה בקשה מוסכמת להסתלקות מן הבקשה לאישור תובענה כייצוגית – היא הבקשה דנן ( להלן: " בקשת ההסתלקות").

בקשת ההסתלקות נתמכת בתצהיריהם של המבקשים ובא כוחם.

9. בעקבות המלצת בית הדין מיום 21.6.17, הגישו ב"כ הצדדים ביום 2.7.17 הודעה משותפת ובה שינו מעט את נוסח הבקשה.

10. על פי הנטען בבקשת ההסתלקות ובהודעת השינוי , לאחר הגשת כתבי הטענות קיימו הצדדים מגעים ביניהם, שבעקבותיהם השתכנעו המבקשים ובאי כוחם כי ההסדר הכולל הנהוג באמדוקס לגבי עבודה בשעות נוספות הינו מיטיב ביחס להסדר שבחוק, וכי לאמדוקס טענות משפטיות כבדות משקל בדבר אי ההתאמה של בירור ההליך על דרך של תובענה ייצוגית. במקביל, החליטה אמדוקס, מבלי לגרוע מטענותיה, לתקן את חישוב גמול השעות הנוספות המשולם לעובדיה על בסיס ערך שעה שהינו המשכורת החודשית חלקי 186 שעות, תיקון שייכנס לתוקף לא יאוחר מארבעה חודשים לאחר ש פסק הדין המאשר את בקשת ההסתלקות יהפוך לחלוט .

לאור האמור, לטענתם, בהתחשב במשאבים שיהיה על בית הדין והצדדים להשקיע בבירור בקשת האישור, הוסכם ביניהם כי הסתלקות מבקשת האישור היא הדרך היעילה וההוגנת לסיום ההליך דנן, וזאת במקביל לשינוי הוולונטרי של אמדוקס בחישוב ערך השעה לעניין גמול השעות הנוספות.

עוד הסכימו הצדדים, כי לפנים משורת הדין ומבלי שתהא בכך הודאה באלו מהטענות שנטענו או ויתור על כל טענה או זכות, אמדוקס תשלם למבקש 1 גמול בסך של 70,000 ש"ח ולמבקש 2 סך של 50,000 ש"ח, בתוך 30 יום מהמועד שפסק הדין המאשר את ההסתלקות יהפוך לפסק דין חלוט. כמו כן, הוסכם כי יוענק לב"כ המבקשים שכ"ט על סך של 480,000 ש"ח בצירוף מע"מ. בעקבות המלצת בית הדין לשקול הסדר הדרגתי של תשלום שכר הטרחה, הסכימו הצדדים כי סכום זה ישולם בשני חלקים שווים: התשלום הראשון, בסך 240,000 ש"ח בתוספת מע"מ, ישולם בתוך 30 יום מהמועד שפסק הדין המאשר את ההסתלקות יהפוך לפסק דין חלוט. התשלום השני, בסך 240,000 ש"ח בתוספת מע"מ, ישולם תוך 30 יום מהמועד בו תבצע אמדוקס את השינוי בחישוב גמול השעות הנוספות, כמפורט לעיל.

הצדדים הסבירו כי לשיטתם הגמול המוסכם למבקשים ולבאי כוחם הוא ראוי וסביר מאחר ושוויו המצטבר של שינוי מדיניות חישוב ערך שעת עבודה של העובדים מוערך בלמעלה מ- 10 מליון ש"ח בשנים הקרובות בלבד, ומאחר וככלל טענתם של המבקשים לעניין חישוב ערך שעת עבודה, לכשעצמה ייתכן ואינה מופרכת על פניה.

11. המבקשים הבהירו כי בכפוף לאישור בקשת ההסתלקות, הם מוותרים ויתור סופי ומוחלט על כל טענותיהם בתביעותיהם האישיות כלפי אמדוקס ומסכימים שבית הדין ידחה את תביעותיהם האישיות ויורה על סילוק בקשת האישור.

כן הבהירו כי באי כוחם מתחייבים שלא להגיש במישרין או בעקיפין, בקשה נוספת לאישור תובענה ייצוגית בקשר לתשלום גמול שעות נוספות באמדוקס ו/או כל נושא אחר שעלה במסגרת הבקשה לאישור ומתחייבים שלא לסייע לצד שלישי כלשהו בהכנת תביעה או תובענה ייצוגית בה יועלו טענות שפורטו בבקשת האישור.

הצדדים הדגישו כי אין בהסתלקות כדי לגרום לפגיעה כלשהי לחברי הקבוצה אותה התיימרו המבקשים לייצג ואין בה כדי ליצור מעשה בית-דין כלפיהם.

נוכח ההסכמה על הקושי בבירור הטענות שהובאו בהליך זה על דרך של תובענה ייצוגית, ביקשו הצדדים לפטור אותם מההליכים הקבועים בסעיף 16(ד) לחוק תובענות ייצוגיות ובתקנה 11 לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע – 2010, ובכלל זה מפרסום הודעה לצורך מציאת תובע חלופי וממשלוח הודעה ליועץ המשפטי לממשלה, לאור הפסיקה הקיימת בעניין זה.

לאור כל האמור,ביקשו הצדדים לאשר את בקשת ההסתלקות בהתאם לסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, לרבות את הגמול המוצע למבקשים ולבאי כוחם, להימנע ממינוי מבקשים חלופיים או באי כוח ייצוגיים חלופיים, לפטור את הצדדים מפרסום מודעה בקשר להסתלקות ולדחות את תביעותיהם האישיות של המבקשים ללא צו להוצאות.

דיון והכרעה
אישור בקשת ההסתלקות

12. סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, שעניינו הסתלקות מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, קובע:
"(א) מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט.
(ב) מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, המבקש להסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, יצרף לבקשת ההסתלקות המוגשת לבית המשפט, תצהיר ובו יגלה, בגילוי נאות, את כל הפרטים המהותיים הנוגעים להסתלקות.
...
(ד) (1) אישר בית המשפט את הסתלקותם של כל המבקשים או כל באי הכוח המייצגים מבקשה לאישור או שבית המשפט מצא שנבצר מהם להמשיך בתפקידם בבקשה לאישור, רשאי בית המשפט לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג במקומם, לפי הענין, בתוך תקופה שיקבע, וכן רשאי בית המשפט להורות על פרסום הודעה על כך, והכל אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין ובהתחשב בשלב שבו מצוי הדיון בבקשה לאישור; בהודעה יצוין האמור בפסקה (4)"

13. כאשר מוגשת בקשת הסתלקות, יש לבחון מהם הנימוקים העומדים בבסיס הבקשה, והאם יש בהם כדי להצדיק היענות לה. בפסק הדין בעניין ע"ע ( ארצי) 12842-07-10 עו"ד אסף אייל נ' הוט מערכות תקשורת בע"מ, (9.6.11) להלן: עניין הוט) קבע בית הדין הארצי כי:

"על פי הוראת סעיף 16( א) לחוק תובענות ייצוגיות נדרש אישור בית המשפט הן להסתלקות תובע מייצג מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, והן לקבלת טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקות מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית. הוראה זו נועדה להבטיח פיקוח בית המשפט, ולענייננו פיקוח בית הדין לעבודה, על הליך ההסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. זאת, על מנת למנוע הגשת בקשות סרק או בקשות בלתי ראויות; למנוע שימוש לרעה בכלי הדיוני של התביעה הייצוגית, או הגשתה ממניעים פסולים; להבטיח שהסתלקותו של תובע מייצג מבקשה לאישור תובענה ייצוגית נעשית משיקולים ענייניים ותמי לב; לוודא כי בבקשת ההסתלקות אין משום פגיעה בציבור " המעוניינים" או בצד שלישי כלשהו ולמנוע הסדרים בלתי ראויים בין תובע מייצג לבין נתבע לסילוק תובענה ייצוגית שקיים אינטרס ציבורי לדון בה. במסגרת הפיקוח על הליך ההסתלקות מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית, נדרש בית המשפט לבחון את סבירות הגמול לתובע המייצג ושכר הטרחה לבא-כוחו, והתאמתו לבקשת ההסתלקות ונסיבותיה".

14. עוד נפסק כי ההבדל העיקרי בין הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לבין הסתלקות, מתבטא בכך שהסדר פשרה כובל את חברי הקבוצה בדרך של " מעשה בית דין", ושולל מחברי קבוצה שיבקשו לעשות כן בעתיד, את האפשרות להגיש תביעה אישית או ייצוגית ביחס לעילת התביעה הייצוגית עליה חל הסדר הפשרה.
מנגד, כאשר מבקש מסתלק מתביעה, לא חל הכלל של מעשה בית דין, ואין כל מניעה כי חבר קבוצה אחר יבחר בעתיד להגיש תביעה אישית או ייצוגית נגד הנתבע.
מבחינה זו, הפגיעה האפשרית בקבוצה במקרה של הסתלקות מתביעה ייצוגית, היא פחותה מאשר הפגיעה במקרה של הסדר פשרה.
יחד עם זאת, יש לזכור כי חברי קבוצה אינם פונים בדרך כלל לבית המשפט בתביעות אישיות ( בפרט כאשר סכום התביעה של כל אחד מהם נמוך), ואף הסבירות שחבר אחר בקבוצה יבחר להגיש תביעה ייצוגית נוספת בשם הקבוצה - נמוכה (ת"א ( ת"א) 1373/07 יולי גולדשטיין נ' בנק הפועלים בע"מ, (14.12.2009); ת"צ (מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (מיום 22.12.2010); אלון קלמנט, פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית, משפטים מא תשע"א (2011), בעמ' 32-33).

15. במקרה דנן, הטעמים להסתלקות המבקשים מבקשתם לאישור, כעולה מנימוקי הבקשה, נעוצים בהבנתם כי ההסדר הנהוג באמדוקס לגבי עבודה בשעות נוספות הינו הסדר כולל מיטיב ביחס להסדר הקבוע בחוק, כך שלא נגרם לעובדי אמדוקס כל נזק או פגיעה בהקשרים שתוארו בבקשת האישור וכן כי יש ממש בטענות שהעלתה אמדוקס בעניין אי התאמת הטענות שהעלו לבירור על דרך של תובענה ייצוגית.
כמו כן, נלקח בחשבון התיקון שאמדוקס הסכימה להחיל בחישוב ערך השעה לעניין גמול השעות הנוספות בתוך שישה חודשים ממתן פסק הדין בבקשת ההסתלקות, וזאת בעקבות הגשת הבקשה לאישור ומגעי הצדדים.

16. מהאמור עולה כי בהסכמתה של אמדוקס לבצע את התיקון בעקבות הגשת התובענה והבקשה לאישור, נעשה שירות טוב ומועיל לחברי הקבוצה, ונחסך ניהול הליך משפטי ארוך ויקר שסיכויי הצלחתו מוטלים בספק.

בנסיבות אלה אני סבורה כי אין מניעה לאשר את בקשת ההסתלקות ( ר' ת"צ ( ת"א) 41418-05-10 מיה אדרי נ' שלמה א. אנג'ל בע"מ, (8.12.2011); ת"צ ( ת"א) 1539/09 ניסן מופקדי נ' סלקום ישראל בע"מ, (2.10.2011)).

האם יש לאשר את הגמול המוסכם למבקשים ולבא כוחם?

17. על פי הפסיקה, ככלל, מקום בו התובענה אינה מאושרת לטובת הקבוצה, בית המשפט אינו פוסק גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבא כוח המייצג.

עם זאת, במקרים מסוימים ישנה הצדקה לפסיקת גמול לתובע מייצג ושכר טרחה גם במסגרת בקשת הסתלקות:
"יש מקרים שבהם הגשת הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הביאה לשינוי בהתנהגותו של הנתבע ואף גרמה לו לפצות את מי שנפגע ממעשיו או מחדליו נשוא הבקשה. במקרים כאלה אין בדרך כלל הצדקה לאישור תובענה ייצוגית אלא אם יש צורך בקביעת מעשה פסוק בנדון. דווקא משום כך יש לתגמל את התובע המייצג ועורך הדין, שבהגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית הביאו את הנתבע לשנות את התנהגותו ולפצות עבור הנזקים שגרם." (אלון קלמנט, פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית, משפטים מא תשע"א (2011), בעמ' 88-89).

18. השיקולים בהם מתחשבים בתי המשפט בבואם לפסוק גמול לתובע מייצג ולבא כוחו במסגרת הכרעה בתובענה ייצוגית מנויים בסעיפים 22 ו- 23 לחוק תובענות ייצוגיות, וביניהם, הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית וניהולה, התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה, מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית, מורכבות ההליך, האופן בו ניהל בא הכוח המייצג את ההליך ועוד.

על פי הפסיקה, אמות המידה והשיקולים שנקבעו בסעיפים אלה יחולו גם במקרה בו " אישר בית המשפט הסדר פשרה", כאשר לפי הוראת סעיף 19( ו) לחוק, "....רשאי בית המשפט להתחשב בהמלצה מוסכמת שהוגשה לו על ידי הצדדים לעניין זה".
כמו כן נפסק, כי הרציונל של הוראות אלה ותכליתן, חל בהתאמה אף בכל הנוגע לפסיקת גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבא כוחו בבקשת הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית ( ר' עניין הוט).

19. במקרה דנן, הצדדים הסכימו במסגרת בקשת ההסתלקות, כי אמדוקס תשלם למבקש 1 גמול בסך של 70,000 ש"ח ולמבקש 2 סך של 50,000 ש"ח, בתוך 30 יום מהמועד שפסק הדין המאשר את ההסתלקות יהפוך לפסק דין חלוט, וכי לב"כ המבקשים ישולם שכר טרחה בסך כולל של 480,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

בעקבות המלצת בית הדין לשקול הסדר הדרגתי של תשלום שכר הטרחה, הסכימו הצדדים כי סכום זה ישולם בשני חלקים שווים: התשלום הראשון, בסך 240,000 ש"ח בתוספת מע"מ, ישולם בתוך 30 יום מהמועד שפסק הדין המאשר את ההסתלקות יהפוך לפסק דין חלוט. התשלום השני, בסך 240,000 ש"ח בתוספת מע"מ, ישולם תוך 30 יום מהמועד בו תבצע אמדוקס את השינוי בחישוב גמול השעות הנוספות, כמפורט לעיל.

20. בעניין שלפני, המבקשים לא טענו כי נשאו בעלויות מיוחדות או כי נטלו על עצמם סיכונים כלשהם בהגשת התובענה הייצוגית. כמו כן, הצדדים הגיעו להסכמות ביניהם עוד טרם התקיים דיון בבקשה ומבלי שנשמעו עדויות, כך שלא מדובר בהליך בעל מורכבות מיוחדת.

עם זאת, הגשת הבקשה הביאה לשינוי באופן חישוב ערך שעת העבודה לצורך חישוב גמול השעות הנוספות ובכך, ההסדר שהושג תרם במידה רבה לחברי הקבוצה, כך שסברתי כי יש מקום לפסוק גמול למבקשים ולבא כוחם.

21. אמנם שכר הטרחה שהוסכם לשלם למבקשים ולבא כוחם הינו גבוה, אולם נוכח טענת הצדדים לפיה שוויו המצטבר של שינוי מדיניות החישוב מוערך בלמעלה מעשרה מיליון ש"ח רק בשנים הקרובות, ומאחר והוסכם על תשלום שכר הטרחה באופן מדורג, כך שב"כ המבקשים יידרש לפעול עוד לשם ווידוא קיום ההסדר על מנת לקבל את יתרת שכר הטרחה , אינני סבורה כי יש מקום להתערב בגמול ובשכר הטרחה שהוסכם.

פרסום דבר ההסתלקות

22. סעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות, שעניינו פרסום הודעות לחברי הקבוצה, קובע:

"(א) על כל אלה תפורסם הודעה לחברי הקבוצה, בהתאם להוראות סעיף זה:
(1) החלטת בית המשפט לאשר תובענה ייצוגית, לפי הוראות סעיף 8; בפרסום לפי פסקה זו יפורטו הפרטים המנויים בסעיף 14( א);
(2) החלטת בית המשפט לאשר את הסתלקותם של כל התובעים המייצגים או של כל באי הכוח המייצגים מתובענה ייצוגית או קביעת בית המשפט בדבר נבצרותם של התובעים ובאי הכוח כאמור להמשיך בתפקידם, כאמור בסעיף 16( ד)(2), מינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג כאמור בסעיף 16( ד)(4) או החלטה על מחיקת תובענה ייצוגית כאמור בסעיף 16( ד)(5);
(3) הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה, כאמור בסעיף 18( ג);
(4) החלטת בית המשפט לאשר הסדר פשרה לפי הוראות סעיף 19; בפרסום לפי פסקה זו יפורטו הפרטים המנויים בסעיף 19( ג)(1) ו-(2);
(5) פסק דינו של בית המשפט בתובענה ייצוגית, לרבות הוראות והחלטות שנתן לפי סעיפים 22 ,20 ו-23.
(ב) בית המשפט רשאי להורות על פרסום הודעות, נוסף על ההודעות המפורטות בסעיף קטן ( א), אם מצא כי הדבר דרוש לשם הבטחת ניהול ההליך וייצוג הקבוצה באופן הוגן ויעיל.
..."

23. תקנה 11( ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע – 2010, קובעת:

"הוגשה בקשה הסתלקות, יורה בית המשפט על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה לפי הוראות סעיף 25 לחוק וכן על משלוח ההודעה כאמור, ליועץ המשפטי לממשלה, בצירוף העתק מן הבקשה ומן התובענה, למנהל בתי המשפט וכן לגוף או בעל תפקיד כקבוע בתקנה 3( א), ורשאי בית המשפט להורות על משלוח כאמור גם לאדם אחר כפי שיורה."

24. סקירת הפסיקה בעניין זה מעלה כי הפרשנות שניתנה לתקנה זו היא כי כאשר בקשת ההסתלקות מוגשת לאחר אישור התובענה כייצוגית יש להורות על פרסום הודעה לפי סעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות, ואילו כאשר בקשת הסתלקות מוגשת לפני אישור התובענה הייצוגית, הרי שפרסום ההודעה נתון לשיקול דעתו של בית המשפט ( ר' לדוגמא ת"צ 1539/09 ניסן מופקדי נ' סלקום ישראל בע"מ, (2.10.11); ת"צ ( ת"א) 15282-02-10 יזרסקי נ' ישראכרט, מיום 30.1.12; ת"צ 12146-12-11 פורטל נ' "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ, מיום 5.6.12; ור' גם במאמרו של א' קלמנט, פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית, שם, בעמ' 63-64).

25. מאחר ובקשת ההסתלקות הוגשה לפני אישור התביעה כייצוגית, ומאחר ואני סבורה כי יש לקבל את הבקשה, בין היתר, מן הטעם שקיים ספק אם הטענות שהועלו בבקשת האישור ראויות להתברר במסגרת תובענה ייצוגית, אין מקום להורות על פרסום הודעה בדבר הגשת בקשת ההסתלקות. פרסום ההודעה בנסיבות אלה עלול לגרום להכבדה על הצדדים ולהארכת ההליך, שעל פניו התייתר, שלא לצורך.

סוף דבר

26. הבקשה להסתלקות מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית – מתקבלת.

27. התביעות האישיות שהגישו המבקשים – נדחות.

28. אמדוקס תשלם את גמול המבקשים ואת שכ"ט בא כוחם בהתאם למפורט בסעיף 19 שלעיל.

ניתנה היום, 11 יולי 2017, בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.