הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ק"ג 51904-09-17

03 מאי 2019
בקשה 22
לפני:
כב' השופטת מיכל נעים דיבנר

המבקשת:
איזיבוב איי.טי בע"מ

-
המשיב:
שמואל זמיר

החלטה
המשיב (להלן גם – התובע) הינו האלמן של גב' ורד זמיר ז"ל (להלן – המנוחה), אשר נפטרה בטרם עת, זמן קצר לאחר שסיימה עבודתה במבקשת (להלן – החברה), מחמת מחלה.
המנוחה עבדה בחברה מיום 27.3.16 ועד ליום 31.1.17.
בתביעה דנן טוען התובע כי הוא זכאי לפיצוי בגין הפסד פנסיית שאירים, זאת בשל מחדלי קרן הפנסיה (מבטחים – הנתבעת 1 ) והחברה (הנתבעת 2) לקיים את חובותיהן הנטענות בעניין עריכת ביטוח פנסיוני מקיף למנוחה .
מכיוון שהמנוחה החלה לעבוד בחברה כאשר היתה לה , לכאורה, קרן פנסיה פעילה, אחת המחלוקות בתיק הינה ביחס לשאלה האם החברה גרמה לשאירים נזק בכך שלא הפרישה דמי גמולים ברציפות לקרן הפעילה כבר מתחילת עבודתה של המנוחה. החברה טוענת בעניין זה, בין היתר, כי למרות שבמועד קליטתה לעבודה, ביקשה לברר עם המנוחה האם יש לה קרן פנסיה פעילה, לא קיבלה ממנה תשובה ברורה ואף כאשר ביקשה להפנות אותה לסוכן ביטוח מטעמה לצורך הסדרת הנושא, העדיפה המנוחה שלא להיפגש עימו וביקשה שסוכן ביטוח מטעמה יסדיר את נושא זכויותיה הפנסיוניות. עוד לטענת החברה, רק ביום 3.9.16 קיבלה מהמנוחה הודעת מייל בה פורט שמו של סוכן הביטוח, ממנו קיבלה החברה כעבור יומיים הנחיות לעניין פיצול ההפקדות. ביום 11.9.16 הועבר תשלום לקרן הפנסיה.
קרן הפנסיה דרשה מהמנוחה הצהרת בריאות ולאורה החליטה שלא לצרף את המנוחה לקרן, כך שכאשר התגלתה מחלתה של המנוחה ובגינה נאלצה להפסיק לעבוד, נדחתה תביעתה לפנסיית נכות ולאחר פטירתה נדחתה תביעת התובע לפנסיית שאירים.
להשלמת התמונה הנחוצה להכרעה דנן, יצויין כי התביעה הוגשה ביום 24.9.17 על ידי המנוחה, לפנסיית נכות. לאחר פטירתה המצערת ביום 25.10.17 תוקנה התביעה, כאמור לעיל.
הבקשה דנן
החברה עותרת לאפשר לה לבדוק את תיבת המייל של המנוחה, לצורך בדיקת תכתובות מייל הרלוונטיות לתיק. לטענת החברה, בשים לב לפרק הזמן שחלף מאז הודיעה המנוחה לחברה כי היא מבקשת שסוכן מטעמה יטפל בנושא ועד למועד בו הודיעה לחברה מי הוא אותו סוכן, יש לאפשר לה לעיין בהתכתבויות עם סוכן הביטוח או עם גורמים אחרים ביחס להסדר הפנסיוני שלה, שכן התכתבויות אלו הכרחיות לבחינת המחלוקת שפורטה לעיל.
התובע מתנגד לבקשה ואלו טעמיו, בתמצית:
העיון המבוקש אינו רלוונטי לתיק, שכן חובת המעסיק לבטח את עובדו בביטוח פנסיוני, אינה כפופה לרצונו או אף למחדליו של העובד, משמע – גם אם תוכיח החברה את טענתה, לא יהא בכך כדי לסייע לה.
מדובר בבקשה פוגענית לחיטוט בתיבת דואר פרטית של המנוחה, מבלי שניתן לקבל את עמדתה לבקשה או הסבריה לאשר ימצא בתיבת הדואר.
בהתאם לסע 2(5) לחוק הגנת הפרטיות, נדרש אישור מהכותב לצורך העתקת תוכן של כתב שלא נועד לפרסום, או לצורך שימוש בתכנו ועיון ללא אישור כאמור מהווה עוולה אזרחית, שבית הדין אינו מוסמך לדון בה.
הבקשה תפגע (כאמור, שלא לצורך) בפרטיותה של המנוחה ודווקא בגלל שאינה בין החיים יש להקפיד על זכותה לפרטיות ולהתייחס אליה במשנה זהירות.
הבקשה פוגעת בכבוד המנוחה, שכן יש בה כדי לחשוף פרטים אישיים של המנוחה לעיני זרים .
מדובר ב"מסע דיג" ולא בבקשה ממוקדת לגילוי מסמך ספציפי אשר הרלבנטיות שלו להליך ברורה.
יצויין, כי בבקשה עתרה החברה גם לויתור על סודיות רפואית ואולם משהודיע התובע על הסכמתו לכך, איני נדרשת להכריע בחלק זה של הבקשה (עמ' 6, ש' 6).
הכרעה
אקדים ואציין, כי לאחר עיון בטענות הצדדים, אל מול כלל החומר המצוי כיום בתיק, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל, כפי שיפורט להלן.
אשר לסוגיית הרלוונטיות - עניינה של התביעה כנגד החברה בנזקים שנגרמו לתובע כתוצאה מהפרת הדין המחייב המשך ביטוח פנסיוני למנוחה, אשר החלה כאמור לעבוד בחברה כאשר יש לה קרן פנסיה פעילה. ככל תביעה נזיקית, נדרש בית הדין לבחון את היקף האחריות לנזק של כל המעורבים ביצירתו. מכאן, שאף אם יקבע כי החברה חדלה מקיום חובתה של המנוחה, עשויה להיות רלוונטיות לשאלת אחריותה של המנוחה , ולו באופן חלקי (אם בכלל) , למחדל האמור. על כן, אין בידי לקבל כבר בשלב זה, את הטענה כי אין טעם בהוכחת טענות החברה, שכן לא ניתן לקבוע כבר כעת שלא יהא בהן כדי להשפיע על תוצאות ההליך.
יתרה מכך, ככל שהיתה התביעה מתנהלת על ידי המנוחה, כפי שנפתחה בראשית הדרך, סביר להניח כי המנוחה היתה נדרשת לגלות את כל תכתובות הדואר האלקטרוני שלה באותו עניין. כל זאת, בהיותן רלוונטיות לבחינת טענת החברה ובמיוחד בשים לב למהותה של הטענה, לפיה המידע שבידי החברה מצוי רק בנקודת ההתחלה ובנקודת הסיום של התהליך, בעוד שבידי המנוחה היה כל יתר המידע הרלוונטי להתרחשויות שאירעו בין לבין. יוער בהקשר זה, כי המנוחה מסרה עדותה בתיק, בטרם נפטרה , ו לא מסרה בתצהירה כל גרסה ביחס להתנהלותה מול החברה בסוגיית המשך הביטוח הפנסיוני הקודם שהיה לה (יצויין, כי תצהירה הוגש בטרם הוגש כתב ההגנה של החברה). בכלל זה, לא טענת המנוחה בתצהירה כי העבירה לחברה את פרטי קרן הפנסיה שלה לצורך המשך הביטוח (וראו בחקירתה: עמ' 2, ש' 7, ש' 22) ואישרה בחקירתה ש"הגיוני" שהחברה הפנתה אותה לסוכן ביטוח מטעמה אך היא העדיפה להתנהל עם סוכן מטעמה (עמ' 3, ש' 1).
בנסיבות אלו, ומבלי לקבוע מסמרות ביחס למשקלן או ביחס לטענה עצמה, אני קובעת שככל שקיימות תכתובות דואר אלקטרוני בתיבת הדואר של המנוחה, העוסקות בסוגיית הביטוח הפנסיוני שלה בחברה, הן עשויות להיות רלוונטיות להליך ולכן יש לגלותן.
יחד עם זאת, מקובלת עליי טענת התובע, כי אל מול זכות העיון של החברה במסמכים רלוונטיים להליך, ניצבת זכותה של המנוחה לכבודה ולפרטיותה ואולם זכותה זו מוגבלת, במקרה הנדון, לכל הודעה שאינה עוסקת בסוגיית הביטוח הפנסיוני.
אשר על כן, ועל מנת לאזן בין זכותה של החברה לעיון במסמכים הרלוונטיים כאמור לעיל לבין השמירה על כבודה ופרטיותה של המנוחה , ימונה מומחה מטעם בית הדין, אשר יתבקש לאתר בתיבת הדואר של המנוחה, באמצעות מילות מפתח, את תכתובות הדואר העוסקות בסוגיית הביטוח הפנסיוני ואותן בלבד.
בטרם תינתן החלטה אופרטיבית בעניין, ניתנת לצדדים שהות למסור עמדתם, ככל שהם חפצים בכך, ביחס לשתי הסוגיות הבאות:
זהותו של המומחה שימונה.
מילות המפתח שהמומחה יתבקש לאתר בתיבת הדואר.
הצדדים יודיעו בתוך 14 ימים עמדתם ביחס לסע' 15 לעיל.
התיק יעלה למתן החלטה בחלוף המועד.

ניתנה היום, כ"ח ניסן תשע"ט, (03 מאי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.