הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 59547-11-15

11 מאי 2017
לפני:
כב' השופטת חנה טרכטינגוט

המבקשים:
(הנתבעים)

  1. ניר שושני
  2. אסף כהן
  3. אולימפוס תרגומים

ע"י ב"כ עו"ד מיכאל איילון ואח'
-
המשיבה:
(התובעת)
ביירון סמינרס בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יובל גוטר

החלטה

1. לפני שתי בקשות של המבקשים (להלן: "הנתבעים"), האחת לסילוק התביעה על הסף כנגד הנתבעים 2 ו- 3 והשניה הוצאת ראיה מהתיק.

2. הרקע לבקשות –
א. המשיבה (להלן: "התובעת") הינה חברת שפות ותרגום, העוסקת בעיקר במתן שירותי תרגום וכן במתן קורסי שפות, כתיבה טכנית, עריכה לשונית והשכרת ציוד אלחוטי.
ב. הנתבע 1 הועסק על ידי התובעת כמנהל תפעול מיום 6.4.14 ועד ליום 11.10.15.
הנתבע התפטר מעבודתו.
ג. הנתבע 2 הינו חברו של הנתבע 1 ואשר הקים עם הנתבע 1 את הנתבעת 3, אשר עוסקת אף היא במתן שירותי תרגום.
ד. התובעת הגישה תביעה כנגד הנתבעים בגין גזלת סודות מסחריים.
לטענתה, הנתבע 1 הפר את חובת הסודיות אשר הוא חב כלפיה, גנב סודות מסחריים, העביר אותם לצדדים שלישיים ועושה בהם שימוש יחד עם צדדים אלה, הנתבע 2 והנתבעת 3.
התביעה הינה להשבת הכספים אשר התקבלו על ידי הנתבעים תוך שימוש בסודותיה המסחריים, פיצויים בגין הפרת זכויות יוצרים ופיצויים בגין גזלת סודות מסחריים.
כנגד הנתבע 1 קיימת תביעה לסעדים נוספים של השבת שכר ומענקים אשר לטענת התובעת קיבל הנתבע 1 שלא כדין.
ה. עוד יש לציין כי במסגרת ההליך הוגשה בקשה לסעדים זמניים אשר הסתיימה בהסכמה המגבילה את התקשרות הנתבעים עם לקוחות, וספקים כמפורט בפרוטוקול מיום 6.12.15.
3. הבקשה לסילוק התביעה על סף כנגד הנתבעים 2 ו- 3 –
הנתבעים הגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף כנגד הנתבעים 2 ו- 3 מאחר ולא התקיימו יחסי עבודה כלשהם בין התובעת לבינם ולפיכך לא קמה סמכות לבית הדין לעבודה לדון בתביעה נגדם.
אף הסעדים הנתבעים אינם בגדר סמכותו של בית הדין.
אשר לנתבעת 3 מוסיפים הנתבעים וטוענים כי הינה עוסק מורשה ללא כל מעמד משפטי.

4. התובעת מתנגדת לבקשה.
אשר לנתבעת 3, טוענת התובעת כי מדובר בשותפות שאינה רשומה בין הנתבע 1 לנתבע 2. בתמיכה לטענה מצורף הסכם שותפות בין נתבעים אלה (לגביו קיימת בקשה להוצאתו מהתגובה).
אשר לנתבעים 2 ו-3, מדובר ב"בעל דין נדרש".
ניתן לצרף צד לתובענה גם מקם בו נמצא שלא התקיימו עמו יחסי העסקה. כך נוהגים בפועל בתי הדין לעבודה.

ההכרעה –

5. לאחר שבחנתי את הבקשה לסילוק על הסף, את התגובה ואת התשובה לתגובה, להלן ההכרעה.
הלכה היא כי סעד של מחיקה על הסף מופעל על ידי בית המשפט ביד קמוצה ובמשורה.

6. סעיף 24(א)(1א) לחוק בית הדין לעבודה תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") קובע:
" (א) לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון –
(1) ...
(1א) בתובענה שעילתה במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה ליצירת יחסי עבודה, בתובענה שעילתה בחוזה כאמור לפני שנוצרו יחסי עבודה או לאחר שנסתיימו יחסים כאמור, או בתובענה שעילתה בקבלת אדם לעבודה או באי בקבלתו".

סעיף זה, אשר הוסף בשנת תש" ן, מעניק סמכות לבית דין אזורי על פי מבחן העילה ללא דרישה לזהות הצדדים, בניגוד לסעיף 24(א)(1) אשר סמכותו של בית הדין האזורי לפיו תלויה במבחן כפול , הן של זהות הצדדים והן של מהות העילה.
מכח סמכות שהוענקה בסעיף 24 (א)(1) לחוק דנים בתי הדין האזוריים בתובענות שעניינ ן סודות מסחריים או הגבלת חופש העיסוק שמקורן הוא חוזי.
לפי הפסיקה מוקנית לבית הדין האזורי הסמכות לדון בתביעה גם נגד צד שלישי המעסיק , או מי שעומד להעסיק עובד לשעבר של המעביד, הוא התובע.
(מנחם גולדברג דיני עבודה כרך שלישי עמ' 28 והאסמכתאות שם).

"הפרקטיקה הראויה בנושא זה היא איפוא כי "גורמים שלישיים" הקשורים קשר רלוואנטי לסוגיית הגבלת חופש העיסוק, ויש כלפיהם עילת תביעה, הם צדדים ישירים בהליכים בבתי הדין לעבודה במסגרת הסמכות לפי סעיף 24(א)(1א) לחוק (ראה לדוגמא דב"ע נא/3-148 [1]; דב"ע נא/3-173; נא/3-165 [2]; דב"ע נג/3-17; נג/3-26; נב/3-269 [3], (עתירה לבג"צ לגבי הליך זה נדחתה – ראה בג"צ 1683/93, יבין פלסט בע"מ ואח' – בית הדין הארצי לעבודה ואח', (טרם פורסם); דב"ע נ ג/3-177, נג/3-178, נג/3-179 [4], (עתירה לבג"צ לגבי הליך זה נדחתה – ראה בג"צ 1954/93 [5]).
יודגש שוב, כי היות "גורמים שלישיים" , צדדים ישירים להליך בבית הדין לעבודה, כאמור לעיל, מותנה בקיומן של עילת תביעה ותשתית עובדתית מתאימות וכן בחינת אופי הסעדים הנתבעים נגד "הגורמים השלישיים" ".

(דיון מס' נג/3-254 הוצאת ספרים יבנה בע"מ – אמיר דוידזון ואח' פד"ע כז 425, 433-434).

7. עניינה של התביעה בטענת התובעת להפרת הסכם העסקה בדבר התחייבות לאי תחרות ושמירת סודיות, הפרת חובת תום הלב, הפרת זכויות יוצרים והפרת חוק עוולות מסחריות בגין גזלת סודות מסחריים.
עילות התביעה בעיקרן מבוססות על הפרת חוזה העבודה ו גזלת סודות מסחריים בניגוד לחוק עוולות מסחריות תשנ"ט-1999 (להלן: " חוק עוולות מסחריות").
התובעת טוענת כי נתבע 1 חבר לנתבע 2 על מנת להקים את נתבעת 3 וזאת על מנת לגזול את סודותיה המסחריים.
לפיכך ראוי היה כי צדדים שלישיים אלה, הקשורים קשר רלבנטי לסוגיית הגבלת חופש העיסוק, יצורפו לתביעה.

8. אני ערה לכך כי כתב התביעה כולל אף עילות מכח חוק זכויות יוצרים תשס"ח-2007 (להלן: " חוק זכויות יוצרים"), וכי בניגוד לחוק עוולות מסחריות, בו הוקנתה לבית הדין לעבודה סמכות שיפוטית ייחודית (סעיף 22), לא הוקנתה סמכות ייחודית כזו בחוק זכויות יוצרים.
אלא שאין בנסיבות הענין כדי לפצל את התביעה.
שתי עילות התביעה מושתתות על יחסי העבודה שבין התובעת לנתבע 1 ועל טענת התובעת כי הנתבע 1 הפר את חוזה העבודה תוך גזלת סודותיה המסחריים וזכ ויות היוצרים שלה.
לפיכך, משלבית הדין האזורי סמכות לדון בכל עילות התביעה כנגד נתבע 1 (ואף הנתבעים לא כפרו בכך), הרי משהטענה כי ההפרה בוצעה באמצעות נתבעים 2 ו- 3 , בדין צורפו נתבעים אלה.

9. אשר למעמדה של נתבעת 3, הצדדים חלוקים האם מדובר בעוסק מורשה ללא כל מעמד משפטי או בשותפות שבין הנתבע 1 לנתבע 2.
מדובר בשאלה הטעונה בסיס עובדתי אשר יקבע לאחר שמיעת הראיות.
10. המסקנה הינה כי דין הבקשה לסילוק על הסף להידחות.

11. הבקשה להוצאת ראיות מהתיק ומחיקת סעיפים –
הנתבעים מבקשים להוציא מתיק בית הדין את נספחים 10, 13 ו- 14 לבקשה למתן צו מניעה שהוגשה ביום 26.11.15 ואת הנספחים 1-2 לתגובה לבקשה לסילוק על הסף, מהטעם שמסמכים אלה הוגשו תוך פריצה לתיבת הדואר של הנתבע 1 ללא הסכמתו ותוך הפרה של זכותו לפרטיות.
התובעת כופר ת בטענותיהם העובדתיות של הנתבעים בדבר הדרך בה הושגו הראיות.
מאחר וקיימת מחלוקת עובדתית בענין זה, הרי ששאלת קבילות הראיות ומשקלן תוכרע לאחר שלב הראיות ולאחר שתונח תשתית עובדתית בפני בית הדין , כך אף ל גבי מחיקת הסעיפים מהבקשה לצו מניעה המבוססים על אותה מערכת עובדתית.

12. התוצאה איפוא כי שתי הבקשות נדחות.
הנתבעים ישלמו לתובעת הוצאות בגין שתי הבקשות בסך של 4,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מהיום שתומצא ההחלטה.

13. כתב הגנה יוגש עד ליום 15.6.17.

14. נקבע לקדם משפט ליום 6.9.17 שעה 13:00.

ניתנה היום, ט"ו אייר תשע"ז, (11 מאי 2017), בהעדר הצדדים.