הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 59547-08-18

15 מרץ 2019
לפני:
כב' הרשמת רעות שמר בגס

התובעת:
אורית יומטוביאן
ע"י ב"כ: עו"ד דוד מימון

-
הנתבעת:
אייספא גרופ בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד יניב אופק

החלטה

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום לצרף את הצדדים שצירופם התבקש כצדדים שלישיים להליך זה ואולם יש מקום להורות על צירופ ה של הצד השלישי מס' 1 כנתבעת נוספת (להלן – א.ב. יערי החזקות).
הכלי הדיוני של מסירת הודעה לצד שלישי מוסדר בתקנות 216-233 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984. בתי הדין לעבודה אימצו כלי דיוני זה, מכוח הוראת סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט 1969, אך זאת, בשינויים המחויבים, ובכפוף לכך שהדבר נכון לצורך פישוט הדיון, הקלת הדיון ועשיית משפט צדק ( ע"ע 23018-05-12 תדיר גן (מוצרים מדויקים) 1993 בע"מ נגד רימס אינטרנשיונל בע"מ ואח' (3.7.2014).
יחד עם זאת, משלוח הודעת צד שלישי בבתי הדין לעבודה כפוף לכך שהתובענה מושא ההודעה מצויה בסמכותו העניינית של בית הדין לעבודה, לו הוגשה היא במישרין כלפי אותו צד שלישי כנתבע (בר"ע 206/07 קדם הדרכות (2002) בע"מ– יואל שי (7.6.20017).
בעניינו, המחלוקת שבין הנתבעת לצדדים השלישיים אינה מצויה בסמכות בית הדין לעבודה, וזאת משעה שמדובר בסכסוך על רקע עסקי מסחרי שאינו נובע מיחסי עבודה ומכאן שהמקום לבירור המחלוקת אינו במסגרת בית דין זה.
יחד עם זאת, על פי תקנה 18 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב- 1991, ניתן לצרף כל נתבע אשר נוכחותו דרושה על מנת לאפשר לבית הדין להכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה. כמו כן, במקרים שבהם מתעוררת הטענה כי קיים מעסיק נוסף שאינו צד להליך, רשאי בית הדין להורות על צירופו על מנת להכריע בשאלת זהות המעסיק( ע"ע (ארצי) 252/03 מיטרני יצחק נ' דורות כוח אדם (11.11.2003 ).
תקנה 18 (א) פורשה בפסיקה כמתירה לצרף נתבע גם ללא הסכמת התובע, שכן המטרה היא להביא לסיום המחלוקת באופן סופי (דב"ע (ארצי) 98/ 9-262 עלימי עלי נ' המועצה המקומית כפר קרע ואח' (17.11.1998). מדובר בהלכה מושרשת שנועדה לקדם את יעילות הדיון בתביעות שבהן קיימת מחלוקת בדבר זהות המעסיק. קביעת חיובי הצדדים מצדיקה צירוף כל מי שאפשר שהם בגדר המעסיק לדיון, על מנת שבית הדין יוכל להכריע בשאלת זהותו ויקבע באופן שיחייב את כלל הצדדים, את חבויותיו כלפי העובד התובע (ע"ע (ארצי) 56413-02-12 מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ נ' יזיד חרפוש (29.5.2012); ע"ע (ארצי) 52854-09-16 GEBRECHRISTOS נ' ענבר (י.צ.) שירותים בע"מ (25.2.2019).
אטעים כי אין בידי לקבל את טענת הצדדים השלישיים כי צירוף מעסיק נוסף לתביעה ייעשה על פי מבחן השוקת השבורה או כי נדרשות להתקיים חזקות שונות יצירות הפסיקה לצירופו , וזאת מהטעמים שמיניתי לעיל ביחס לפרשנות המקובלת לתקנה 18 (א) לתקנות בית הדין לעבודה.
בכתב התביעה טוענת התובעת כי החלה לעבוד ביום 1.3.13 וסיימה עבודתה ביום 22.2.18 כאשר במהלך תקופת העסקתה לא הופרשו לה זכויות פנסיוניות. עוד עולה כי במהלך רובה המכריע של התקופה הייתה א.ב. יערי החזקות מעסיקתה של התובעת , וזאת עד להסכם המכירה שנחתם בין הצדדים ביום 8.1.18, אז הפכה הנתבעת למעסיקתה.
לפיכך, על מנת שבפני בית הדין תעמוד המסכת העובדתית השלמה יש מקום לצרף את א.ב. יערי החזקות שהייתה, לכאורה, מעסיקתה במרבית ה תקופה הרלוונטית.
יחד עם זאת, איני סבורה כי יש מקום לצרף בשלב זה את בעלי המניות בא.ב.יערי החזקות, זאת משלא הועלתה כלפיהם מצד התובעת טענה כי היו מעסיקיה בתקופה הרלוונטית והדבר אינו עולה מהמסמכים. בהקשר זה אוסיף כי לא נטענו טענות כלשהן ביחס להברחת נכסים, עירוב נכסים או כיוצ"ב טענות שיש בהן כדי להצדיק הפיכת בעלי המניות בא.ב. החזקות לצד ישיר בתובענה .
סיכומם של דברים - הריני מורה על צירופה של א.ב. יערי החזקות בע"מ ח.פ. 51470162 כנתבעת נוספת (נתבעת מס' 2) ומורה כי עליה להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מהיום.
אין בהחלטה זו כדי לגרוע מכל זכות או טענה שעומדת לנתבעת כנגד מי מהצדדים השלישיים שצירופם התבקש בפני הערכאה המוסמכת.
הוצאות בגין בקשה זו יישקלו בתום ההליך ובהתאם לתוצאותיו .

ניתנה היום, ח' אדר ב' תשע"ט, (15 מרץ 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.